Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zasady rekrutacji 2020-2021

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
na rok akademicki 2020/2021

§1

Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbywa się w drodze konkursu, zgodnie z art.200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn.zm.).
 2. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posługująca się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.
 3. Kierunek ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 4. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się Kandydat, który uzyskał średnią ocen ze studiów magisterskich nie niższą, niż 4,0.
 5. Kandydat jest zobowiązany do wyboru zagadnienia badawczego, który powinien być przedmiotem rozprawy doktorskiej. Wykaz zagadnień badawczych do realizacji w przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej zostanie ogłoszony do 01 lipca 2020r. i będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2020-2021.
 6. Wybór przez Kandydata zagadnienia badawczego, wymaga akceptacji wybranego opiekuna naukowego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej przeprowadza powołana przez Rektora Akademicka Komisja Rekrutacyjna oraz sześcioosobowa Komisja Konkursowa, z której wyłonionych jest czterech członków do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Do zadań Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej należy opisany w §2, I etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 9. Do zadań Komisji Konkursowej należy opisany w §2, II i III etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 10. Limit 4 miejsc do Szkoły Doktorskiej określa Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 roku. Dopuszczalne jest zwiększenie tego limitu w przypadku pozyskania finansowania stypendium doktoranckiego z projektów badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 11. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się od 31.07.2020 r. do 21.09.2020 r.

§2

Tryb postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej przebiega w trzech etapach.
 2. I etap rekrutacji:
  • Rejestracja elektroniczna od 31.07.2020r. do 31.08.2020r.
  • Składanie dokumentów od 31.07.2020r. do 08.09.2020r. w Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Internetowa Rejestracja Kandydatów – IRKa, dostępna jest na stronie internetowej www.awf.wroc.pl.
 4. Do II i III etapu rekrutacji dopuszczone są osoby, które złożyły komplet dokumentów.
 5. II etap rekrutacji: postępowanie konkursowe - wstępna kwalifikacja Kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych Kandydata, od 09.09.2020r. do 14.09.2020r.
 6. W wyniku wstępnej kwalifikacji Kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych sporządza się listę rankingową, na podstawie, której następuje wyłonienie maksymalnie ośmiu Kandydatów z największą liczbą punktów, którzy przechodzą do III etapu rekrutacji.
 7. III etap rekrutacji: egzamin ustny z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna, od 15.09.2020r. do 21.09.2020r.
 8. Wynikiem postępowania kwalifikacyjnego jest suma uzyskanych przez Kandydata punktów za osiągnięcia naukowe, egzamin z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 9. Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się sumaryczna liczba punktów uzyskanych w II i III etapie rekrutacji oraz średnia ocen ze studiów wyższych magisterskich przeliczona na punkty poprzez zastosowanie mnożnika: od 4,0 do 4,29 x 1,0; od 4,30 x 1,5.
 10. Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę rankingową.
 11. Czterech Kandydatów z największą liczbą punktów zostaje przyjętych do Szkoły Doktorskiej, pozostałe cztery osoby są na liście rezerwowej w kolejności miejsc.
 12. W sytuacji, gdy nie można określić listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, ponieważ ostatnia osoba przyjęta ma taką samą liczbę punktów, jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście, uwzględnia się dodatkowe kryterium, którym jest średnia ocen za ostatni semestr studiów magisterskich przeliczona na punkty poprzez zastosowanie mnożnika 1, którą dolicza się do wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 13. Wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:
  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem) - oryginały wraz z kserokopiami,
  • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),
  • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w szkole doktorskiej - zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
  • CV,
  • zgoda nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową (druk do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2020-2021),
  • opis tematyki pracy badawczej (planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego, w postaci projektu zawierającego w szczególności: wstęp, cel, materiał badany, metody badań oraz literaturę.
 14. Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe kandydata:
  a. wykaz artykułów naukowych opublikowanych (lub przyjętych do druku) w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNSW),
  b. wykaz konferencji naukowych, w których kandydat brał czynny udział,
  c. wykaz kół naukowych, w których kandydat brał czynny udział,
  d. wykaz grantów naukowych, w których kandydat brał udział.
 15. Do wykazu osiągnięć naukowych należy dołączyć następującą dokumentację:
  a. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
  b. kserokopię opublikowanego artykułu naukowego wraz ze stroną tytułową wydawnictwa (ISBN lub ISSN oraz tom, miesiąc i rok wydania) lub kserokopię przyjętego do druku artykułu naukowego wraz z potwierdzeniem nadania numeru DOI (wartość wskaźnika Impact Faktor czasopisma potwierdza Ośrodek Informacji Naukowej AWF we Wrocławiu),
  c. udział czynny w konferencji potwierdzony certyfikatem lub programem konferencji bądź zaświadczeniem od organizatora konferencji o czynnym udziale w konferencji,
  d. dokument udziału w kołach naukowych potwierdzony przez uczelnię,
  e. dokument udziału w grancie naukowym potwierdzony przez kierownika grantu.

§ 3

Kwalifikacja kandydatów i ocena osiągnięć naukowych

 1. Kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Konkursowa w II i III etapie rekrutacji.
 2. II etap rekrutacji: wstępna kwalifikacja na podstawie udokumentowanych osiągnięć naukowych Kandydata:
  a. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – 5 pkt (brak 0 pkt),
  b. publikacja/publikacje:
  • artykuły w czasopismach bez wskaźnika Impact Factor, w których Kandydat jest pierwszym bądź jedynym autorem – 4pkt, za każdą pracę,
  • artykuły w czasopismach bez wskaźnika Impact Factor, w których Kandydat jest kolejnym autorem – 2pkt, za każdą pracę,
  • monografia albo rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNSW, w których Kandydat jest pierwszym bądź jedynym autorem – 4pkt, za każdą pracę,
  • monografia albo rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNSW, w których Kandydat jest kolejnym autorem – 2pkt, za każdą pracę,
  • artykuły w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor, w których Kandydat jest pierwszym bądź jedynym autorem - 25pkt, za każdą pracę,
  • artykuły w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor, w których Kandydat jest kolejnym autorem - 12pkt, za każdą pracę;

  c. udział czynny w konferencji/konferencjach – 2 pkt (brak 0 pkt),
  d. udział czynny w kole/kołach naukowych – 2 pkt (brak 0 pkt),
  e. udział w grancie/grantach naukowych – 4 pkt (brak 0 pkt).

 1. Maksymalnie ośmiu Kandydatów wyłonionych wg listy rankingowej w kwalifikacji wstępnej przechodzi do III etapu rekrutacji.
 2. Jeśli na pozycji 8 na liście rankingowej jest więcej niż jedna osoba z tą samą liczbą punktów, wówczas do III etapu rekrutacji przechodzą wszyscy Kandydaci z tą liczbą punktów.
 3. III etap rekrutacji: egzamin z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna:
  a. egzamin z języka angielskiego – przeprowadza lektor (ocena 0-5pkt),
  b. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez czteroosobową Komisję Konkursową (każdy z czterech członków komisji ocenia w zakresie 0-5 pkt), której efektem jest ocena końcowa w postaci sumy uzyskanych punktów: 0-20 pkt.
 4. W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej jest opiekunem naukowym Kandydata zostaje on wyłączony z prac Komisji, a jego miejsce zastępuje inny członek Komisji.
 5. Wyłączenie Członka Komisji Konkursowej od oceny danego Kandydata odnotowuje się w protokole z posiedzenia Komisji.
 6. W rozmowie kwalifikacyjnej może brać udział przedstawiciel Samorządu Doktorantów, bez możliwości oceniania Kandydata.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ma na celu ocenę predyspozycji do pracy naukowej oraz zainteresowań badawczych. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą wypowiedzi Kandydatów nt.:
  a. prezentowanego projektu badawczego (w szczególności tematyki oraz harmonogramu realizacji, możliwości wykonania badań itd.),
  b. przedstawionego dorobku naukowego,
  c. dotychczasowych doświadczeń badawczych, w tym pracy w zespołach badawczych,
  d. dotychczasowych doświadczeń związanych z osiąganiem kompetencji zawodowych,
  e. kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (w tym zagranicznymi).

§4

Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej poza limitem miejsc

 1. Możliwe jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wykonawców lub osób zrekrutowanych do realizacji projektów w ramach programów badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 roku).
 2. Rekrutacja dla powyższych Kandydatów odbywa się według zasad I etapu rekrutacji.
 3. Kandydat spełniający wyżej wymieniony warunek jest zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w projekcie badawczym oraz dokumentu o finansowaniu stypendium doktoranckiego z tego projektu potwierdzony przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§5

Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich stosownie do treści art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn.zm.) na podstawie :

a. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
b. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
c. decyzji ministra;
d. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
e. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
f. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

§6

 1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej odbywa się według listy rankingowej z wyłączeniem Kandydatów przyjętych poza limitem czterech miejsc (§4) i cudzoziemców (§5).
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 3. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 4. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.