Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rektorat

Informacje kontaktowe

51-617 Wrocław
ul. Banacha 11 (Rektorat)
e-mail: rektor@awf.wroc.pl


Biuro Spraw Studenckich
tel: 71 347 3131, 71 347 3163, fax: 71 347-3153
e-mail: stypendia@awf.wroc.pl


Biuro Erasmus
tel: 71 347 3103 
e-mail: office@awf.wroc.pl


Biuro ds. Badań Naukowych
tel: 71 347 3113,  fax: 71 347-3179
e-mail: dzial.nauki@awf.wroc.pl


Biuro ds. Nauczania
tel: 71 347 3125, 71 347 3127, 71 347 3178  fax: 71 347-3125
e-mail: dzial.nauczania@awf.wroc.pl

Kierownictwo

mgr Izabela Kawulak - Kierownik Rektoratu

Nadzoruje pracę Rektoratu pod względem organizacyjnym i administracyjnym. Prowadzi Biuro Rektora.

pok. 1/3

Pracownicy

mgr Anna Adamczyk-Kozak - Specjalista ds. administracyjnych

Koordynacja planowania i rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich
Sprawozdawczość dot. kształcenia: MEiN , GUS. 

pok. 2/9
Rektorat ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław
mgr Anna Cierniak - Specjalista administacyjny

Zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom wszystkich rodzajów studiów, wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom studiów doktoranckich, wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom studiów doktoranckich, prowadzeniem spraw związanych z opłatami, zwolnieniami za powtarzanie przedmiotu, przyjmowaniem podań i ewidencjonowanie decyzji Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego.

Rektorat pok. 0/3
Izabela Pawelczyk - Specjalista Administracyjny

Przygotowywanie rozkładów zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych); rezerwacja sal (zajęcia obligatoryjne, egzaminy, konferencje, studia podyplomowe, kursy, wynajmy zewnętrzne); obsługa systemu eORDO wg kompetencji.

pok. 2/6
mgr Ligia Poniatowska - Główny specjalista ds. studenckich i sportu akademickiego

Zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom wszystkich rodzajów studiów, naliczaniem stypendium dla obcokrajowców, prowadzeniem spraw związanych z opłatami, zwolnieniami za powtarzanie przedmiotu, przyjmowaniem podań i ewidencjonowaniem decyzji Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego.

pok. 0/3

Działalność

Do zakresu działania Rektoratu należy:

 1. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, uchwał Senatu, Zarządzeń Rektora, umów dotyczących działalności naukowo-badawczej, rejestru studentów obcokrajowców
 2. Kompletowanie poczty przychodzącej i przekazywanie jej Rektorowi
  i Prorektorom.
 3. Redagowanie odpowiedzi na pisma otrzymywane przez Rektora i Prorektorów. Dbałość o ich terminowe sporządzanie.
 4. Upowszechnianie na stronie internetowej informacji związanych
  z działalnością Rektora i Prorektorów.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących wnioskowania i rozliczania projektów badawczych MNiSzW, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej potencjału aparaturowego katedr.
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z zagranicą wynikającej
  z programów międzynarodowych i umów dwustronnych.
 8. Prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi w celu pozyskania nowych partnerów do współpracy naukowej i dydaktycznej.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących udziału nauczycieli akademickich
  w zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, stażach, misjach, kursach.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących kształcenia nauczycieli akademickich
  w ramach staży i kursów naukowych, w tym również zagranicznych.
 11. Koordynowanie planowania zajęć dydaktycznych wydziałów dla każdego rodzaju studiów (studia stacjonarne oraz niestacjonarne – zaoczne
  i wieczorowe).
 12. Nadzorowanie wykorzystania sal wykładowych i ćwiczeniowych – studia dzienne, zaoczne, wieczorowe (zajęcia obligatoryjne, egzaminy), konferencje, studia podyplomowe, kursy, wynajmy zewnętrzne.
 13. Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych.
 14. Nadzór nad wprowadzonym systemem ECTS oraz nadzór nad opracowaniem przez wydziały pakietów informacyjnych ECTS.
 15. Nadzorowanie systemu badania losów absolwentów.
 16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
 17. Nadzór nad przyznawaniem miejsc w domu studenckim oraz nad działalnością stołówki studenckiej, bufetów studenckich oraz klubu studenckiego
 18. Współpraca z Biurem Karier w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla absolwentów Akademii.
 19. Współpraca z opiekunami poszczególnych roczników w zakresie działalności wychowawczej i socjalno-bytowej.
 20. Współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie organizacji imprez studenckich.
 21. Planowanie wykorzystania obiektów sportowych Akademii z uwzględnieniem działalności sportowo-rekreacyjnej.
 22. Przygotowywanie pod względem organizacyjnym spotkań Rektora
  i Prorektorów  w Akademii i poza nią.
 23. Organizacyjne przygotowywanie posiedzeń Senatu. Przekazywanie do Obsługi Prawnej informacji o podjętych uchwałach Senatu oraz innych informacji lub decyzji Senatu do odpowiednich jednostek Akademii.
 24. Współudział w pracach związanych z organizacją i obsługą uroczystości uczelnianych, a także targami edukacyjnymi, imprezami studenckimi.
 25. Zarządzanie finansowymi środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Rektora i Prorektorów.
 26. Nadzór nad realizacją poleceń wydawanych przez Rektora i Prorektorów oraz przekazywanie informacji o ich wykonaniu.
 27. Koordynacja prac o charakterze ogólnouczelnianym zlecanych przez Rektora
  i Prorektorów.
 28. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.