Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

dr hab. Marta Wieczorek,
prof. AWF
Stanowisko: Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizyczne
Marta Wieczorek,

Absolwentka szkoły podstawowej nr 30 we Wrocławiu i III LO także we Wrocławiu. W latach 1989 – 1993 studiowała w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, które to studia ukończyła z wyróżnieniem (kierunek nauczycielski). W czasie studiów była laureatką konkursu "PRIMUS INTRER PARES" oraz uzyskała stypendium ministra dla wyróżniających się studentów.

W roku 1997 obroniła z wyróżnieniem doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca, a w roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej;

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychologii zarządzania.

Inne posiadane kwalifikacje dodatkowe to instruktor: pływania, lekkoatletyki, gimnastyki sportowej, koszykówki, siatkówki, żeglarstwa deskowego, narciarstwa PZN, rekreacji ruchowej w narciarstwie powszechnym. Uprawnienia żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego.

W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pracuje od 1993 roku kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, od 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego a obecnie od 2019 roku profesora dydaktycznego. Przez 25 lat pracowała także jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Primus we Wrocławiu skutecznie łącząc pracę naukowo-dydaktyczną na uczelni z praktyką w szkole.

Pełnione na uczelni funkcje

Kierownik: Zespołu Metodyki Wychowania Fizycznego Specjalnego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego (lata 2002-2014), Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego (2014 - 2016), Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej w Katedrze Pedagogiki Kultury Fizycznej (2016-2020), Zakładu Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej (2020-2024),  

Dyrektor Instytutu Edukacji Szkolnej na Wydziale Wychowania Fizycznego (2016 - 2017).

Prodziekan do spraw Nauki Wydziału Wychowania Fizycznego (od VI. 2017-2020), Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na kadencję 2020-2024.

Senator AWF we Wrocławiu kadencji 2016-2020 i 2020 – 2024.

Od IX. 2016 roku koordynator Zespołu Ekspertów do spraw podstawy programowej z wychowania fizycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

Ważniejsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

autorka i współautorka około 100 publikacji naukowych;
promotorka 3 trzech doktoratów i ponad 150 prac magisterskich;
czynny udział w ponad 50 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych;
otrzymała GRANT habilitacyjny MNiSZW pt. „Ocena wybranych parametrów rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci i młodzieży głuchej w Polsce” (N N404 027 435) (lata realizacji 2008-2011)
staże naukowe w Polsce (1) i za granicą (11 – Włochy, Czechy, Słowacja) oraz dydaktyczne w Polsce (6) i za granicą (10 – Austria, Finlandia, Włochy, Portugalia);
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie prof. Bogdana Czabańskiego za najlepszą publikację o tematyce „Dydaktyka Wychowania Fizycznego” (1998);
Nagroda indywidualna II-go stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej (2009);
Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni (2010);
Ocena wyróżniająca w rankingu efektywności naukowej adiunktów Wydziału Wychowania Fizycznego uwzględniająca dorobek naukowy i publikacyjny za lata 2009 – 2012;
Nagroda indywidualna I-stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej (2014);
Nagroda zespołowa II-stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za całokształt działalności organizacyjnej (2015);
Nagroda indywidualna II-stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za działalność organizacyjna na rzecz Uczelni (2017, 2018, 2019);
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018) oraz Srebrny medal za długoletnia służbę (2018);
Obszary badawcze w pracy naukowej

Rozwój psychofizyczny i aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością;
Uwarunkowania skutecznego uczenia się motorycznego;
Współpraca ze środowiskiem

z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz środowiskowymi organizacjami społecznymi w obszarze aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością;
współpraca ze Stowarzyszeniem „Special Olimpics” – utworzenie Centrum Wolontariatu Olimpiad Specjalnych przy AWF we Wrocławiu;
Prywatnie:

mężatka – mąż Piotr, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
dzieci: syn Jarosław absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki kierunek Teleinformatyka, student Uniwersytetu  Ekonomicznego, córka Daria, uczennica szkoły podstawowej, siatkarka klubu AZS AWF Wrocław
Zainteresowania i hobby

podróże, kultura włoska, narciarstwo, windsurfing