Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dział Spraw Pracowniczych

Informacje kontaktowe

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa

Kadry:
tel. 71 347 3229, 3284, 3226, 3218, fax 71 347 3239
 
Płace:
tel. 71 347 3257, 3205, fax 71 347 3257

 

Działalność

  1. Do zadań kadr należy załatwianie formalności wynikających ze stosunku pracy - w szczególności przyjęcie do pracy, prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji kadrowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozwiązanie stosunku pracy, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wnioski o nagrody Rektora, sprawy emerytalno-rentowe pracowników, urlopy, sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia oraz analiz i wykazów dla potrzeb Uczelni.
  2. Do zadań płac należy obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych, naliczanie i odprowadzanie składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obsługa bezosobowego funduszu płac w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło pracowników oraz zleceniobiorców obcych, realizacja obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie sprawozdań z zakresu płac, sporządzanie analiz i wykazów dla potrzeb Uczelni.
  3. Działalność socjalna w AWF jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie własnych obiektów socjalnych, zapomogi dla pracowników i emerytów będących w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.