Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zasady realizacji praktyki i dydaktyki Szkoły doktorskiej

PRAKTYKA DYDAKTYKI SZKOŁY WYŻSZEJ

Zasady realizacji przedmiotu

Rok studiów Semestr Godziny Sposób realizacji
I 1 30 BIERNY*, **
     
 1. Przeprowadzenie przez doktoranta hospitacji dydaktycznych (ćwiczenia i wykłady, seminaria) w liczbie  30 godz. w semestrze 1.
 2. Hospitacja odbywa się pod nadzorem promotora i/lub nauczycieli akademickich – za zgodą nauczyciela i po akceptacji promotora.
 3. Efekt główny hospitacji to:
  • obserwacja zajęć,
  • omawianie zagadnień dydaktycznych,
  • współpraca w opracowywaniu treści programowych i sylabusów,
  • pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych,
  • przygotowywanie środków i narzędzi dydaktycznych – praca własna,
  • współudział w zaliczaniu przedmiotów i egzaminowaniu.
 4. Zaliczenie okresowej (semestr zimowy) praktyki, to pisemne potwierdzenie odbytych hospitacji przez promotora
I/II/III 2, 3, 4, 5  120 BIERNO-CZYNNY*,**
     
 1. Przeprowadzenie pod opieką promotora lub nauczyciela akademickiego części lub całości zajęć dydaktycznych w liczbie 30 godz. w semestrze.
 2. Efekt główny prowadzonych zajęć to:
  • obserwacja zajęć,
  • omawianie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • współpraca w opracowywaniu treści programowych i sylabusów,
  • pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych,
  • przygotowywanie środków i narzędzi dydaktycznych – praca własna,
  • współudział i udział w zaliczaniu przedmiotów i współudział w egzaminowaniu.
 3. Zaliczenie okresowej (4 semestry) praktyki, to pisemne potwierdzenie przez nauczyciela akademickiego przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz przedstawienie przykładowych scenariuszy przeprowadzonych zajęć.
III/IV*** 6, 7, 8 90 CZYNNY*,**
     
 1. Przeprowadzenie samodzielnie (kontrolny nadzór promotora lub nauczyciela akademickiego) części lub całości zajęć dydaktycznych w liczbie 30 godz. w semestrze.
 2. Efekt główny prowadzonych zajęć to:
  • omawianie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • współpraca w opracowywaniu pod kontrolą promotora/nauczyciela akademickiego treści programowych i sylabusów,
  • samodzielna organizacji zajęć dydaktycznych,
  • przygotowywanie środków i narzędzi dydaktycznych – praca własna,
  • samodzielne zaliczenie przedmiotów i współudział w egzaminowaniu.
 3. Zaliczenie okresowej (3 semestry) praktyki, to pisemne potwierdzenie przez nauczyciela akademickiego przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz przedstawienie przykładowych scenariuszy przeprowadzonych zajęć.

UWAGI

* Dopuszcza się zmianę liczby godzin realizacji praktyki dydaktyki szkoły wyższej w semestrze, pod warunkiem odbycia w roku akademickim 60 godz. praktyki. Niedopuszczalny jest brak odbycia praktyki w określonym semestrze.

** Za zgodą promotora dopuszcza się wcześniejszą bierno-czynną lub czynną realizację praktyki przez doktoranta.

***Doktorant może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej na wniosek zainteresowanego, po pozytywnej opinii promotora z praktyki dydaktyki szkoły wyższej  po ocenie śródokresowej, zakończonej wynikiem pozytywnym w przypadku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy.