Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zasady kształcenia w Szkole doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz etapy realizacji postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz etapy realizacji postępowania w sprawie  nadania stopnia doktora

Od roku akademickiego 2019/2020 – 8 semestrów
Szkoła doktorska
Kształcenie Kształcenie wg Ramowego Planu Zajęć
Wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego Do 31 grudnia 2019r.
Wniosek o powołanie promotora (promotorów, promotora i promotora pomocniczego) wraz z uzasadnieniem składa do Rady Kolegium Naukowego Dyrektor Szkoły Doktorskiej na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego.
Indywidualny Plan Badawczy IPB

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje IPB, który zawiera szczegółowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz aktywności naukowej i przedstawia go Radzie Kolegium Naukowego w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształceniowa (do 30 września 2020r.).

IPB zawiera opis działań badawczo-naukowych przewidzianych do realizacji w trakcie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Sprawozdanie semestralne Po ukończeniu każdego semestru, złożenie sprawozdania pisemnego oraz prezentacja sprawozdania przed Radą Szkoły Doktorskiej.
Ewaluacja semestralna doktoranta Rada Szkoły Doktorskiej ocenia realizację IPB oraz przebiegu kształcenia.  
Wyjątek stanowi ewaluacja po pierwszym semestrze, która dotyczy oceny prac przygotowawczych do sporządzenia IPB oraz statusu doktoranta i uzyskanych ocen zaliczających semestr.
Ocena śródokresowa
 1. Ocenę śródokresową przeprowadza się w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, w trakcie 4 semestru.
 2. Ocena śródokresowa dotyczy realizacji IPB doktoranta.
 3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym Szkołę. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
Rozprawa doktorska
 1. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 2. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 4. Zasady przygotowania rozprawy doktorskiej określa Rada Kolegium Naukowego.
 5. Ostateczny termin złożenia rozprawy doktorskiej określa się na koniec ósmego semestru kształcenia.  Jest to warunek zaliczenia ósmego semestru oraz zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Wymagania dodatkowe Dorobek określony przez Ustawę PoSzWN oraz dodatkowe wymagania określone przez Radę Kolegium Naukowego
Komisja doktorska 7-osób
Publiczna obrona TAK
Nadanie stopnia doktora Rada Kolegium Naukowego
 1. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu trwa 8 semestrów.
 2. Kształcenie doktorantów odbywa się wg obowiązującego terminarza roku akademickiego.
 3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego (zwanego dalej IPB).
 4. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 5. Istnieje możliwość złożenia rozprawy doktorskiej i jednocześnie ukończenia szkoły doktorskiej w terminie wcześniejszym, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu 6 semestru kształcenia.

 

 1. Program kształcenia w Szkole w Doktorskiej przygotowuje doktoranta do pracy o charakterze badawczo-dydaktycznym, a w szczególności prowadzić będzie do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
  1. uzyskania wysokich kompetencji badawczych i relatywnie dużej samodzielności naukowej,
  2. znajomości zasad upowszechniania wyników działalności naukowej,
  3. umiejętności pisania prac badawczych i przedstawiania ich wyników,
  4. dydaktyki akademickiej i kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  5. podnoszenia kwalifikacji językowych,
  6. kompetencji społecznych odnoszących się do działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej,
  7. przygotowania rozprawy doktorskiej zgodnie z planem badawczym.
 2. Programowe kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej odbywać się będzie w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów, konsultacji, staży oraz praktyk dydaktycznych. Wymienione formy nauczania realizowane będą w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi oraz jako praca własna doktoranta, dopuszcza się formę on-line, a także formę kursów e-learningowych.
 3. Zasady zaliczenia przedmiotu w danym semestrze oraz terminy egzaminów podaje doktorantom do wiadomości na pierwszych zajęciach nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot.
 4. Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest zgodnie z ramowym programem dydaktycznym, w którym określa się zakres kształcenia oraz wymiar zajęć w oparciu o efekty uczenia się.
 5. Zaliczenie przedmiotu każdej z form zajęć wymienionych w programie kształcenia wpisuje nauczyciel akademicki do protokołu (forma papierowa i elektroniczna) w postaci oceny w skali: 2 (niedostateczny); 3 (dostateczny); 3.5 (dostateczny plus); 4 (dobry); 4.5 (dobry plus); 5 (bardzo dobry) oraz określenia zaliczenie/brak zaliczenia.
 6. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego.
 7. W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu doktorant może uzyskać warunkowy wpis na semestr następny pod rygorem uzupełnienia braku w następnym roku akademickim.

 

 1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przewiduje odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze
  60 godzin dydaktycznych rocznie.
 2. Zasady odbywania praktyk dydaktycznych szczegółowo określają przepisy odrębne, które zawierają również wzór dokumentowania oraz ewaluacji praktyk.
 3. Przebieg praktyki dydaktycznej organizuje, nadzoruje i zalicza promotor. Istnieje konieczność udokumentowania nadzoru praktyki przez promotora (protokół hospitacji).
 4. Ewaluacja praktyk dydaktycznych (zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów) będzie dokonywana w każdym semestrze wg programu studiów i zasad realizacji praktyki dydaktycznej.