Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Stypendium doktoranckie

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Stypendium nie podlega zwrotowi.
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, zleca wypłatę stypendium doktoranckiego wszystkim doktorantom wpisanym na listę doktorantów.
 3. Stypendium doktoranckie jest wypłacane przez 12 miesięcy w roku począwszy od pierwszego miesiąca roku akademickiego, w którym doktorant rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej.
 4. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat.
 5. Do okresu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresu zawieszenia w kształceniu w Szkole Doktorskiej.
 6. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi, co najmniej:
  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 7. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 8. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
 9. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
 10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.
 11. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
  1. w celu realizacji projektu badawczego, jako beneficjent przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
  2. na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant.
  3. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy, któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.