Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Efekty uczenia się

Wykaz efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 1. Objaśnienia oznaczeń:
  • K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
  • W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
  • U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
  • K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
  • P8S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 8 (P8) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S) dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
  • WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
  • WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
  • UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
  • UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
  • UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa
  • UU (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie uczenia się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
  • KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie oceny – krytyczne podejście
  • KR (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu
  • KO (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do odpowiedzialności – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego
  • 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.
Efekty uczenia się dla kierunku (K)

Opis kierunkowych efektów uczenia się
w szkole doktorskiej Poziom 8 PRK

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się w zakresie nauk medycznych i, nauk o zdrowiu i w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej –poziom 8 PRK
WIEDZA
K_W01 Ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej. P8S_WG
K_W02 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą społecznych podstaw nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, w tym stylów życia, zachowań prozdrowotnych i kulturowego uwarunkowania potrzeb. P8S_WG
P8S_WK
K_W03 Ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia wiedzę interdyscyplinarną (nauki humanistyczne i nauki społeczne), będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin. P8S_WG
P8S_WK
K_W04 Zna zasady powiązania badań naukowych z praktyką (komercjalizacja wyników badań). P8S_WG
K_W05 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. P8S_WG
K_W06 Ma wiedzę dotyczącą prawnych, etycznych i psychologicznych aspektów prowadzania badań i pracy badacza, w tym kwestii własności intelektualnej oraz ich wymiaru społecznego. P8S_WK
K_W07 Ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, o środkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary studiowanej dyscypliny, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie. P8S_WG
P8S_WK
K_W08 Posiada ogólna wiedzę w zakresie pozyskiwania środków i finansowania badań naukowych. P8S_WG
K_W09 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranych metod opisu i technik pozyskiwania i opracowywania danych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. P8S_WG
K_W10 Posiada wiedzę zaawansowaną o wybranych kompetencjach społecznych, uwzględniająca najnowsze publikacje z tego zakresu. P8S_WK
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz specjalistami z innych dziedzin, w języku polskim i językach obcych (nowożytnych). P8S_UK
P8S_UO
K_U02 Potrafi wzorcowo prowadzić zajęcia dydaktyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych technik dydaktycznych. P8S_UU
K_U03 Potrafi promować w szerokim kręgu społeczeństwa wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych. P8S_UU
K_U04 Potrafi wyszukać, analizować i ocenić, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. P8S_UW
K_U05 Potrafi, stawiać i rozwiązywać problemy naukowe, planować badania naukowe, konstruować schematy eksperymentów i używać metod statystycznych dla analizy wyników.
Potrafi opisywać metody i techniki pozyskiwania danych uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe.
P8S_UW
K_U06 Posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii w zakresie nauk o kulturze fizycznej. P8S_UW
K_U07 Potrafi krytycznie analizować literaturę naukową i teksty naukowe z dziedziny nauk medycznych, nauk
o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej pod kątem ich użyteczności dla własnych badań naukowych.
P8S_UW
K_U08 Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym. P8S_UU
P8S_UO
K_U09 Potrafi przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców. P8S_UK
P8S_UU
K_U10 Potrafi dostrzegać i krytycznie analizować problemy etyczne w badaniach naukowych (w tym kwestii własności intelektualnej oraz ich wymiaru społecznego). Stosuje reguły cytowania i wykorzystywania cudzego dorobku. P8S_UW
P8S_UK
K_U11 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań z poszanowaniem praw autorskich. P8S_UK
K_U12 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. P8S_UK
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierunków ich przebiegu oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji w obrębie społeczności badaczy. P8S_KK
P8S_KR
K_K02 Ma świadomość konieczności podnoszenia swych kwalifikacji dydaktycznych w celu coraz lepszego przekazywania wiedzy specjalistycznej oraz ciągłego kształcenia i podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i badawczych w wymiarze interdyscyplinarnym. P8S_KR
P8S_KO
K_K03 Ma świadomość własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego oraz istotności wkładu w rozwój nauk o kulturze fizycznej. P8S_KK
P8S_KR
K_K04 Ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej rozwój. P8S_KR
K_K05 Potrafi komunikować się z otoczeniem na wyższym poziomie. Ma świadomość odpowiedzialności za upowszechnianie wyników badań naukowych. P8S_KO
P8S_KR
K_K06 Inicjuje i kieruje działaniami na rzecz wykorzystania osiągnięć nauki o kulturze fizycznej do rozwoju więzi społecznych na różnych poziomach życia społecznego. P8S_KK
P8S_KR
K_K07 Krytycznie analizuje i ocenia wyniki badań naukowych oraz dostrzega wkład w rozwój wiedzy. P8S_KO