Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zasady rekrutacji 2019-2020

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
na rok akademicki 2019/2020

 1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posługująca się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna oraz Komisja Konkursowa powołana przez Rektora.
 3. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. Pierwszym etapem jest założenie konta w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) TUTAJ

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
(należy ją wpłacić na indywidulany numer rachunku bankowego przypisany w systemie IRK)

 

TERMINARZ

od 01.07. 2019 r.
do 09.09.2019 r.

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie omnis.awf.wroc.pl/recruit/register)

09.09.2019 r.

Koniec rejestracji elektronicznej.

do 13.09.2019 r. do godz. 14:00

Termin składania kompletu dokumentów.

16.09.2019 r.

Obowiązkowy egzamin ustny z języka angielskiego, dla wszystkich kandydatów, również posiadających certyfikaty znajomości języka.

20.09.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

23.09.2019 r.

Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych i listy rezerwowej.

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem) - oryginały wraz z kserokopiami,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w szkole doktorskiej (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do
  przeprowadzenia badań profilaktycznych, formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie z konta w systemie IRK (Internatowa Rejestracja Kandydatów),
 • CV
 • zgoda nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową,
 • opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim (maksymalnie 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna
  naukowego.


WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:

 • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • wykaz artykułów naukowych opublikowanych (lub przyjętych do druku) w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania ujęte były w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • wykaz konferencji naukowych, w których kandydat brał czynny udział,
 • wykaz kół naukowych, w których kandydat brał czynny udział,
 • wykaz grantów naukowych, w których kandydat brał udział.

Do wykazu osiągnięć naukowych należy dołączyć:

 • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • kserokopię opublikowanego artykułu naukowego wraz ze stroną tytułową wydawnictwa (ISBN lub ISSN oraz tom, miesiąc i rok wydania) lub kserokopię przyjętego do druku artykułu naukowego wraz z potwierdzeniem nadania numeru DOI,
 • certyfikat lub program konferencji bądź zaświadczenie od organizatora konferencji o czynnym udziale w konferencji,
 • dokument udziału w kołach naukowych potwierdzony przez uczelnię,
 • dokument udziału w grancie naukowym potwierdzony przez kierownika grantu.

 

Informacje do pobrania