Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wykaz opiekunów naukowych i tematów badawczych

Do realizacji w Szkole Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, kandydat powinien uzyskać:

 • zgodę nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową,
 • opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej rozprawy doktorskiej), w języku polskim (maksymalnie 2 strony maszynopisu), zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego.

Kandydat ma możliwość wyboru opiekuna naukowego oraz temat badawczy. Wykaz opiekunów naukowych oraz tematów badawczych w Załączniku nr 1.

Wykaz tematów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, które mogą być przedmiotem rozpraw doktorskich z realizacją dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej 2019-2020:

Ważne informacje, wynikające z przepisów Ustawy 2.0, Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

W zasadach i trybie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej AWF we Wrocławiu, jest konieczność uzyskania przez kandydata zgody nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, na objęcie kandydata opieką naukową oraz opisanie tematyki pracy badawczej (np. planowanej rozprawy doktorskiej), (maksymalnie 2 strony maszynopisu), wraz z akceptacją i podpisem opiekuna naukowego. Format adresu mailowego opiekunów naukowych: imie.nazwisko@awf.wroc.pl

Regulamin Szkoły Doktorskiej:

 1. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów.
 2. Kształcenie doktorantów odbywa się wg obowiązującego terminarza roku akademickiego.
 3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego (zwanego dalej IPB).
 4. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 5. Istnieje możliwość złożenia rozprawy doktorskiej i jednocześnie ukończenia szkoły doktorskiej w terminie wcześniejszym, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu 6 semestru kształcenia.
 6. Wniosek o powołanie promotora (promotorów, promotora i promotora pomocniczego) wraz z uzasadnieniem składa do Rady Kolegium Naukowego Dyrektor Szkoły Doktorskiej na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego.
 7. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora.
 8. Kwalifikacje i zainteresowania naukowo-badawcze promotora pomocniczego muszą uzasadniać merytoryczną zgodność z zakresem tematycznym zainteresowań naukowych doktoranta, posiadający w tym obszarze udokumentowany dorobek naukowy i staż w uczelni nie krótszy niż 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
 9. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje IPB, który zawiera szczegółowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz aktywności naukowej i przedstawia go Radzie Kolegium Naukowego w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształceniowa.
 10. Ostateczny termin złożenia rozprawy doktorskiej określa się na koniec ósmego semestru kształcenia. Jest to warunek zaliczenia ósmego semestru oraz zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.