Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualności

Data publikacji: 27.09.2022 r.

 Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023

L.P. Nazwisko i imię

Suma punktów

1. Dąbrowska Aleksandra 55,6
2. Sojka Anna 54,32
3. Oniszczuk Anna 54,04
4. Strojek Kinga 50,29
5. Tomaszczyk Agata 47,44

 


Data publikacji: 21.09.2022 r.

Ranking postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/23 - etap II i III

L.P. Nazwisko i imię

Suma punktów: Etap II, III Średnia ocen ze studiów mgr

1. Dąbrowska Aleksandra 55,6
2. Sojka Anna 54,32
3. Oniszczuk Anna 54,04
4. Strojek Kinga 50,29
5. Tomaszczyk Agata 47,44
6. Wysocka  Marta 37,6
7. Pachowicz Joanna 29,48
8. Ogrodnik Maciej 21,04

 


Data publikacji: 16.09.2022 r.

Stypendium naukowe

Wnioski o stypendium naukowe w ramach Projektu „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”
dla doktorantów szkoły doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz ze wszystkimi załącznikami można składać
do dnia 28 września 2022 roku. w

Biuro Projektów Zintegrowanych
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 

Pawilon P-3, pok.200A

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Natalią Danek: natalia.danek@awf.wroc.pl


Data publikacji: 16.09.2022 r.

Ranking postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/23 - etap II

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym -etap II
1. Dąbrowska Aleksandra 27
2. Strojek Kinga 27
3. Sojka Anna 25
4. Oniszczuk Anna 20
5. Tomaszczyk Agata 18
6. Wysocka  Marta 6
7. Ogrodnik Maciej 2
8. Pachowicz Joanna 2

Data publikacji: 24.09.2021 r.

Data publikacji: 16.09.2021 r.

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022 na podstawie udokumentowanych osiągnięć naukowych – wstępna kwalifikacja - II etap rekrutacji z dnia 15.09.2021r.

L.P.

Nr kandydata

Suma punktów
1. 3029 69
2. 2947 69
3. 2940 40
4. 3056 32
5. 3003 32
6. 3063 14
7. 3027 4
8. 3206 4

Data publikacji: 16.09.2021 r.

Stypendium naukowe

Wnioski o stypendium naukowe w ramach Projektu „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”
dla doktorantów szkoły doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz ze wszystkimi załącznikami można składać
do dnia 25 września 2021 roku.

Wnioski dot. stypendium dostępne są w zakładce: Stypendium naukowe

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w/w wnioski proszę składać drogą poczty tradycyjnej (za potwierdzeniem) na adres:

Biuro Projektów Zintegrowanych
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35/ pok. 109
51-612 Wrocław
z dopiskiem: Pawilon P-3, pok.200A

Komplet dokumentów należy również przesłać drogą mailową na adres: natalia.danek@awf.wroc.pl i obowiązkowo do wiadomości do dr hab. Adama Kawczyńskiego, prof. Uczelni na adres: adam.kawczynski@awf. wroc.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Natalią Danek: natalia.danek@awf.wroc.pl


Data publikacji: 19.10.2020 r.

Stypendium naukowe

Wnioski o stypendium naukowe w ramach Projektu „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”
dla doktorantów szkoły doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz ze wszystkimi załącznikami można składać
do dnia 26 października 2020 roku.

Wnioski dot. stypendium dostępne są w zakładce: Stypendium naukowe

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w/w wnioski proszę składać drogą poczty tradycyjnej (za potwierdzeniem) na adres:

Biuro Projektów Zintegrowanych
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35/ pok. 109
51-612 Wrocław
z dopiskiem: Pawilon P-3

Komplet dokumentów należy również przesłać drogą mailową na adres: iwona.dabrowska@awf.wroc.pl i obowiązkowo
do wiadomości do dr hab. Adama Kawczyńskiego, prof. Uczelni na adres: adam.kawczynski@awf.wroc.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Iwoną Dąbrowską tel 71 347 34 11


Data publikacji: 09.03.2020 r.

Rada Kolegium Naukowego ogłasza konkurs na finansowanie pojedynczego działania naukowego według zasad konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki

 1. Na realizację konkursu w 2020 roku przeznacza się 280 000 zł.
 2. W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy (pracownicy posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora oraz studenci studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej, którzy nie ukończyli 35 roku życia)
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby realizujące projekt w konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki oraz te, które otrzymały finansowanie w wewnętrznym konkursie uczelni dla młodych uczonych przeprowadzonym jesienią 2019 roku
 4. W konkursie można zgłosić tylko jeden wniosek o finansowanie jednego działania naukowego
 5. Finasowanie obejmuje:
  a) badania naukowe,
  b) kwerendę,
  c) staż naukowy,
  d) wyjazd badawczy,
  e) wyjazd konsultacyjny
 6. Wysokość finansowania wynosi od 5000 do 50000 zł, a termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 15 grudnia 2020 roku.
 7. Wnioski należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu wysyłając jego wersję elektroniczną na adres marek.wozniewski@awf.wroc.pl i składając podpisaną wersję papierową w sekretariacie Rady Kolegium Naukowego w pokoju 2/37 w budynku im. Zdzisława Zagrobelnego (P4) do 20 marca 2020 roku.
 8. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 9. Ocena formalna wniosków obejmuje kompletność wniosku, ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie oraz ocenę czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.
 10. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje:
  a) spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;
  b) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;
  c) ocenę działania naukowego;
  d) ocenę dorobku osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.
 11. Oceny merytorycznej dokonuje 2 niezależnych ekspertów zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego komunikatu
 12. Wniosek rekomendowany jest do finansowania, jeżeli:
  a) uzyskał ocenę końcową minimum 70% pkt., 
  b) uzyskał od obu ekspertów oceniających wniosek, ocenę „tak” w każdym kryterium podlegającym ocenie,
  c) uzyskał dwie pozytywne rekomendacje członków Zespołu Ekspertów, oceniających wniosek,
 13. Na podstawie uzyskanych punktów tworzy się osobne listy rankingowe w dwóch grupach: pracowników uczelni i doktorantów, które przedkładane są Rektorowi
 14. Rekomendacja do finansowania obejmuje wnioski, które uzyskały w rankingu miejsce mieszczące się w puli środków przeznaczonych na realizację konkursu.
 15. Wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową, mogą być rekomendowane do finansowania, jeżeli mieszczą się łącznie w puli środków finansowych przewidzianych w tym konkursie.
 16. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 31 marca 2020 roku
 17. Raport końcowy z realizacji projektu, nie przekraczający jednej strony maszynopisu, należy złożyć do 15 stycznia 2021 roku

Załączniki


Data publikacji: 09.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż dnia 24 marca 2020 roku od godz. 8:00- 14:00 odbędzie się szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na badania z Narodowego Centrum Nauki.
Szkolenie odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim i poprowadzą je przedstawiciele NCNu.

W związku z powyższym, zajęcia z przedmiotu Przygotowanie do praktyki dydaktyki szkoły wyższej przeniesione zostały na 31.03.2020  (dokładna informacja w planie zajęć),

natomiast zajęcia z przedmiotu Etyka środowiska akademickiego przeniesione zostały na 21.04.2020 (informacja w planie zajęć).


Data publikacji: 12.12.2019 r.

Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku wyznaczyła doktorantom I roku Szkoły Doktorskiej promotorów oraz promotorów pomocniczych.

Lista zatwierdzonych promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej:

L.p. Nazwisko i imię doktoranta Promotor Promotor pomocniczy
1. Danielik Karol Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska  
2. Juszko Karolina Dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. Uczelni  
3. Karpiel Zuzanna Dr hab. Bartosz Bolach, prof. Uczelni  
4. Kozikowska Katarzyna Dr hab. Bartosz Bolach, prof. Uczelni  
5. Kozłowski Paweł Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. nadzw. Dr Dominika Zawadzka
6. Olszewska Katarzyna Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. Uczelni  
7. Pawłowska Aleksandra Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Uczelni  
8. Szymańska Olga Dr hab. Marta Wieczorek, prof. Uczelni  
9. Wójcik Aleksandra Dr hab. Stanisław Czyż  
10. Zacharko Michał Dr hab. Marek Konefał, prof. Uczelni