Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rekrutacja 2018/19

 

  x_logo.png

Wydział Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu


Studia Doktoranckie


Wyniki postępowania rekrutacyjnego
lista rankingowa

 

Warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie
Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2018/2019 załącznik
publikacja z dnia 21 maja 2018 r.
 
 

 

      Termin składania dokumentów na studia doktoranckie Wydziału Wychowania Fizycznego:
od 1 czerwca do 13 września 2018 r. włącznie.
Uwaga:   obowiązuje data wpływu dokumentacji, a nie nadania przesyłki,

1. dokumenty muszą wpłynąć do sekretariatu do 13 września br.
2. w sierpniu sekretariat jest nieczynny z powodu przerwy wakacyjnej.
3. zapisy odbywają się równolegle w formie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej na stronie internetowej 
e-Rekrutacja na studia doktoranckie AWF we Wrocławiu.
 

      Weryfikacja złożonych przez kandydata dokumentów:

§  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają komplet dokumentów (w teczce wiązanej, nie opisanej) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich:

§  Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota wpłacona na subkonto Kandydata wskazane przez system e-rekrutacji).

§  Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, z tematem pracy magisterskiej, z informacją o średniej z wyników nauczania na studiach magisterskich drugiego stopnia.

§  Zgoda profesora na objęcie kandydata opieką naukową (druk urzędowy)

§  Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich – oryginał (tegoroczni absolwenci mogą złożyć potwierdzenie złożenia egzaminu magisterskiego uzyskane w Dziekanatach wraz z oceną z egzaminu)

§  Zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, potwierdzone przez Dziekanat)

§  Kwestionariusz osobowy (druk urzędowy)

§  Zdjęcie kolorowe – 2 sztuki (format dowodowy)

§  Kserokopia dowodu osobistego

§  Referat (2 strony) na temat problematyki badawczej interesującej kandydata ( potwierdzony przez opiekuna naukowego kandydata)

§  Inne zaświadczenia, potwierdzenia np. z biblioteki ( publikacje, staże naukowe, czynny lub bierny udział w konferencjach, działalność w kołach naukowych, certyfikat z języka itp..)

§  aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich
   – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 

      Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 (poniedziałek) i 21 (piątek) września 2018 roku i obejmować będzie:

§  17 września od godz. 9:00 - znajomość języka obcego – egzamin ustny rozmowa o zainteresowaniach naukowych kandydata przedstawionych w referacie
    - do wyboru język angielski lub niemiecki), - miejsce egzaminu:51-629 Wrocław,al. I.J. Paderewskiego 35 (Stadion) budynek P-2;

§  21 września od godz. 9:00- rozmowę kwalifikacyjną na temat zainteresowań naukowych kandydata przedstawionych w referacie, miejsce egzaminu - 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25, Sala Kominkowa

§  ocenę dotychczasowej aktywności naukowej kandydata (działalność w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach naukowych),

§  średnią ze studiów oraz ocenę na dyplomie;

§  ostateczną ocenę Komisja ustala po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem.


Tryb rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Wychowania Fizycznego
W roku akademickim 2018/19

Egzamin kwalifikacyjny

  • Egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0 ÷ 10 pkt)
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (suma z trzech ocen egzaminatorów ocena 0 ÷ 30 pkt)
  • Średnia ocena z przebiegu studiów drugiego stopnia
  • Ocena pracy magisterskiej

      W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jest to suma trzech ocen komisji rekrutacyjnej w rozmowie kwalifikacyjnej oraz ocena z egzaminu językowego.
W przypadku powtarzającej się liczby punktów u dwóch lub więcej kandydatów brana jest pod uwagę najpierw średnia z przebiegu studiów drugiego stopnia a następnie ocena pracy magisterskiej.
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dokumentację złożoną przez kandydata i zapoznaje się z przebiegiem egzaminu z języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

      Ostatecznie sporządzana jest lista rankingowa akceptowana przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego.     


 


Osoby zainteresowane przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Wrocław (poza studiami doktoranckimi ) mogą składać aplikacje w ciągu całego roku akademickiego w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego.

Telefon kontaktowy: 71-4-3473471.