Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

O Studiach Doktoranckich

Studia doktoranckie

Studia Doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizowane są na Wydziale Wychowania Fizycznego. Odbywają się one w systemie studiów stacjonarnych.


Stacjonarne Studia Doktoranckie realizowane są w systemie 4- letnim. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Przyjęcie na wyżej wymienione studia następuje na drodze egzaminu konkursowego. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia to:

  • podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora;
  • kwestionariusz osobowy (kserokopia dowodu osobistego);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
  • zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolitych studiów magisterskich lub I stopnia licencjackich i II stopnia magisterskich);
  • referat ( maksymalnie 5 stron) na temat problematyki badawczej interesującej kandydata ( w 3 egzemplarzach), zaakceptowany przez opiekuna naukowego;
  • zgoda profesora na objęcie kandydata opieką naukową
  • inne zaświadczenia ( publikacje, staże naukowe, działalność w kołach naukowych, certyfikat z języka itp..);
  • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Doktoranckie  Studia Niestarcjonarne od roku 2012 zostały zlikwidowane.
Możlwie jest przeprowadzenie przewodu doktorskiego w trybie indywidualnym, po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego.
Wszelkich informacji na ten temat udziela Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego,
tel. 71347-3471 lub 71347-3480Warunki zaliczenia semestru
do roku akademickiego 2016/2017 włącznie

Zaliczenie każdego semestru
odbywa się po złożeniu indeksu oraz sprawozdania semestralnego
W semestrze zimowym
nieprzekraczalny termin upływa 10 lutego każdego roku.
W semestrze letnim
nieprzekraczalny termin upływa 30 czerwca każdego roku.