Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Aktualności

czwartek, 1 października 2015

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. W grudniu 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2014/2015 dochód ten wynosił 2500 zł

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Składanie wniosku o kredyt...
(łącze podpięte do tytułu artykułu)

Do 30 czerwca 2015 r. należy zamknąć semest letni 2014/15.
Każdy doktorant wypełnia sprawozdanie semestralne (przesłane e-mailem) i powinien dopilnować wpisania oceny za prowadzenie zajęć w semestrze letnim oraz za współpracę z promotorem do elektronicznego indeksu (system dziekanatowy).

Doktoranci 8.go semestru, którzy nie zakończą studiów nadaniem stopnia doktora do 30-09-2015 powinni złożyć odpowiednie podania o przedłużenie studiów doktoranckich (zaakceptowane przez swoich promotorów) do Kierownika SD Wydz. WF. Nalezy podać termin planowanego nadania stopnia doktora. Powody przedłużenia są podanie w Regulaminie SD i Ustawie. 
Wszelkie braki zaliczeń należy wyjaśnić pisemnie i ewentualnie ubiegać się o wpis warunkowy na nastepny semestr (opłata za powtarzanie przedmiotu).
Sekretariat 


5% najlepszych Doktorantów 
Wydziału Wychowania Fizycznego

za rok akademicki 2013/14

 • po 1 osobie z każdego rocznika poza czwartym, który powinien zakończyc studia nadaniem tytułu doktora nauk o kulturze fizycznej
 • Po 1 roku (n=21) Weronika Stodółka

 • Po 2 roku (n=16) Sara Wawrzyniak

 • Po 3 roku (n=11) Teresa Skrzypczyk

Tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra 
za wybitne osiągnięcia (Dz.U.Nr 214, poz.1271) 
Opublikowano: 17.Sep.2014,04:12
 

 


Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2014/2015 26.Aug.2013,10:31 


opublikowano: maj 2013

W związku z koniecznością sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów, uprzejmie proszę o przesłanie w terminie do 31 maja br. wykazu zadań badawczych, które będą realizowane przez młodych naukowców (poniżej 35 roku życia)  i doktorantów w 2014 roku.
 Więcej informacji... 


  Stypendia dla doktorantów  pub: 23.May.2013,08:43 

stypendia_2013_05_22_p.jpg


pub: 2013-05-22
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja miejskiego Programu Stypendialnego dla doktorantów. Jeszcze w tym tygodniu uruchomimy na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego aplikację, za pośrednictwem której doktoranci z Państwa uczelni będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium. Termin upływa 30 czerwca 2013 r.


Pozwalam sobie przypomnieć, iż w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów stypendia w wysokości 2000 zł przyznawane są w następujących kategoriach:
-        Stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
-        Stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
-        Stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
-        Stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
-        Stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki.

Każdy z kandydatów powinien do 30 czerwca 2013 r. wypełnić wniosek online i dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginał z własnoręcznym podpisem. Szczegóły na temat tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego www.wca.wroc.pl.

Pozdrawiam,

Barbara Rogowska

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia
tel.: + 48 71 770 20 04
fax: + 48 71 770 20 02
e-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl
www.wca.wroc.pl

Zachęcam do lektury opublikowanej w dniu 10.05.2013r. przez Narodowe Centrum Nauki interesującej prezentacji praktycznej (studiów przypadku) w pdf " Projekt : od złożenia do zamknięcia " (od str. 25),  która może być wykorzystywana przy wdrażaniu projektów oraz przy aplikowaniu o środki z dotacji UE oraz z innych źródeł wspierających badania naukowe w ramach takich programów jak: PRELUDIUM, ETIUDA, HARMONIA, FUGA, MAESTRO, OPUS, SONATA, SYMFONIA

Załącznik      13.May.2013,10:54 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Fedyk
Sekcja ds projektów i Funduszy Europejskich AWF


opublikowane: 2013-05-13

Uprzejmie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prowadzi aktualnie nabór wniosków na dotację na przygotowanie dysertacji doktorskiej w PO Kapitał Ludzki w ramach projektu Grant Plus (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji)

Ponownie zachęcam do aplikowania o przedmiotowe dotacje i przypominam o ostatecznym terminie złożenia wniosku do dnia 29.05.2013r.

Szczegół pod linkiem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/projektyrealizowaneprzezwrg/grant-plus/

 Z wyrazami szacunku
Wojciech Fedyk
Sekcja ds projektów i Funduszy Europejskich AWF


opublikowane: 2013-05-13
W
załączeniu wysyłam do Państwa bardzo ważną informację od Pani Prof dr hab. Teresy Sławińskiej-Ochli, prodziekana do spraw Nauki w sprawie środków  finansowych  przyznanych  na badania przez MNiSW.

Środki finansowe przyznane na badania przez MNiSW
młodym naukowcom w roku 2013 13.May.2013,10:28
 


opublikowane: 2013-05-13

Szanowni Państwo,
zachęcam do zapoznania się z ogłoszonym konkursem i aplikowania z wnioskami do Urzędu Miasta Wrocławia w ramach:
MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART“
Poniżej i w załączeniu przedstawiam komunikat donatora w materii ogłoszonego konkursu zawierający dodatkowe szczegółowe informacje
http://www.wca.wroc.pl/artykuly/1205/Edycja2013-2014/


 TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 25.06.2013 r.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Fedyk
Sekcja ds projektów i Funduszy Europejskich AWF


Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej ma zaszczyt zaprosić na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Blaski i cienie w rozwoju młodego naukowca". Konferencja odbędzie się 14 maja 2013 roku w auli Politechniki Wrocławskiej (bud. A1).

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu dotyczącego rozwoju młodych naukowców. Podejmowana problematyka obejmuje zarówno szanse w rozwoju młodego naukowca, jak również zagrożenia. Wśród zaproszonych Prelegentów są przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich w Polsce oraz przedstawiciele psychologii stosowanej. Głos w dyskusji zabiorą również doktoranci w ramach sesji studenckiej.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajdują się w załączniku.
  07.May.2013,11:49
 

Mamy nadzieję na Państwa obecność.


Opublikowano : 2013-04-17

W imieniu Profesora Romana Kołacza Przewodniczącego KRUWOZ, uprzejmie informuję, że, w rejonie pl. Grunwaldzkiego, istnieje możliwość utworzenia przedszkola lub punktu przedszkolnego  dla dzieci studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych ze środowiska wrocławskich uczelni.

 
W związku z powyższym bardzo proszę o orientacyjną informację (w rozbiciu na przedszkole i punkt przedszkolny) ile osób z Państwa uczelni byłoby zainteresowanych możliwością skorzystania z takiego udogodnienia.
 
Proszę o przesyłanie danych w formie formularza do 29 kwietnia 2013 roku.

Formularz zgłoszeniowy 


Szanowni Państwo,

zachęcam do lektury opublikowanego przez MNiSW -
Przewodnika o stypendia, konkursach i programach
dla młodych naukowców
,
który w przystępnej formie pozwala na  zapoznanie się
z dostępnymi źródłami finansowania badań naukowych.

Przewodnik o stypendia, konkursach i programach dla młodych naukowców,  15.Apr.2013,08:58 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór doktorantów do projektu!

„GRANT PLUS"

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2).

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie doktorantów mających otwarte przewody doktorskie na dolnośląskich uczelniach wyższych lub dolnośląskich instytutach naukowych, którzy realizują prace doktorskie z zakresu:

 • nauk matematycznych
 • nauk przyrodniczych
 • nauk medycznych
 • nauk technicznych

Oferujemy stypendium do 50 000 zł!!!

Stypendium będzie wypłacane w kwartalnych transzach. Każdy uczestnik projektu może uzyskać wsparcie finansowe na okres do dwunastu miesięcy. Przyznanie stypendium odbywa się w trybie konkursowym.
Termin składania wniosków: od 2 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r.
Wniosek należy dostarczyć osobiście (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Gospodarki,
Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki, pok. 1016 ul. Mazowiecka 17, 50-411 Wrocław

Szczegółowe informacje o projekcie:

www.grantplus.dolnyslask.pl
tel. (71) 776 96 91, 776 94 46

Termin skałdania wniosków od 2 kwietnia do 29 maja br.


Program wykładów [luty-marzec 2013]
Uniwersytet Wrocławski 
pub: 12.Feb.2013,06:18
 


plakatdnd_2013_01_30_2.jpg


plakativedycja_2013_01_30_1.jpg


 

Rusza kolejna edycja TOP 500 INNOVATORS

160 młodych naukowców już niebawem będzie mogło uczyć się zasad komercjalizacji wyników badań od największych, światowych liderów innowacji. Zainteresowani udziałem w programie mogą składać wnioski do 5 lutego.
pub: 2013-01-08

Mechanizmy finansowania badań naukowych w Polsce – czat z Przewodniczącym Rady NCN Prof. dr. hab. Michałem Karońskim


Studium Generale
PROGRAM WYKŁADÓW
grudzień 2012 – styczeń 2013
wtorki w godzinach 17.15-19.15,
sala im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Kuźnicza 35
pub:29.Nov.2012,03:03


Wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim dla wszystkich doktorantów AWF Wrocław
16.Oct.2012,12:01
 


W imieniu Kierownika Studiów Doktoranckich
Wydziału Wychowania Fizycznego
Informuję o obligatoryjnych wykładach  Profesora P.Weinberga
 
 
terminarz
 
6-11-2012
w godzinach :9:00-12:00 oraz 14:30-17:00
 
7-11-2012
w godzinach 9:00-12:00  oraz 14:30-17:00
 
8-11-2012
w godzinach 9:00-12:00

pub: 15.Oct.2012,01:57


immatrykulacja_info_na_www1.jpg


KONFERENCJA
DOBRA PRAKTYKA BADAWCZA w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu
26 października 2012 r.
AWF w Warszawie
ul. Marymoncka 34
Pawilon Sportów Walki, s. 55 03.Sep.2012,01:57
 


 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie JM Rektora nr 25/2012 pub: 20.Jun.2012,10:43 
- załącznik do Zarządzenia nr 25 pub: 20.Jun.2012,10:46 


docx Stypendium dla studentów i doktorantów


Dwie nowe kategorie stypendialne dla Doktorantów 

pub: 31.May.2012


Krajowa Reprezentacja Doktorantów organizuje
konferencję szkoleniową
Brenna 1-2 czerwca 2012

komunikat_2012_05_16 16.May.2012,08:40 

 


  db1_2012_04_16.jpg

  Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej:
„Debiut naukowy 2012”
[temat wiodący w 2012roku:„ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ”] 
pub: 16.Apr.2012,09:29
 


plakat_wyklad.jpg


pub: 2012-03-30

wyklad4_5__2012.jpg


pub: 2012-02-22

VI INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
DOKTORANTÓW

11 - 12 MAJ 2012


pub: 2012-01-23

wyklady_autorskie_pub2012_01_23.jpg


 

W imieniu Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego
dr. hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF


zwołuje się zebranie wszystkich doktorantów
w sprawie wyboru władz Samorządu Doktorantów

w dniu 4 stycznia 2012 roku, o godz. 12:00

przy ul. Witelona 25, sala 111

 

Obecność obowiązkowa!

pub: 2011-12-21

pub: 2011-11-23 
uw_wyklady_11_12_01__500.jpg


 

 • Wykład autorski Profesora Arturo Hotz'a w listopadzie Pub: 17.Oct.2011,09:09
 • Wykład autorski Profesor Kornelii Kulig od 8 listopada Pub:02 Listopad 2011, 08:37

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dnia 15-10-2011
  w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich pub: 25.Oct.2011,02:10

 • Nadzwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  4 listopada 2011r. w Warszawie
  pismo przewodnie  pub: 24.Oct.2011,03:10
  zał.1.  pub: 24.Oct.2011,03:10
 • XII Krajowy Zjazd Doktorantów oraz VI Zwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  2-4 grudnia 2011 r. w Gdyni
  pismo przewodnie  pub: 24.Oct.2011,03:10
  zał.1.  pub: 24.Oct.2011,03:10

 

Szanowni Państwo
termin IMMATRYKULACJI
Doktorantów pierwszego roku Studiów Doktorskich
Akademii Wychowania Fizycznego to:
11 października 2011r. (wtorek), godzina 12.30
przy ul. Witelona 25, sala kominkowa

pub: 3.Oct.2011,10:09

 


6 października 2011r.
zostanie wygłoszony inauguracyjny wykład profesora dr hab. Andrzeja Pawłuckiego
pt. "Nauki o kulturze fizycznej" .
miejsce wykładu: ul. Witelona 25
godzina: 15.00


 

Decyzją Przewodniczącego Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej 
dr hab. Andrzeja Rokity, prof. nadzw.
przedłużone zostało postępowanie rekrutacyjne
na Studia Doktoranckie
Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Fizjoterapii
do dnia 28 września 2012 roku.
Dokumenty należy skladać w sekretariacie Studiów Doktoranckich
przy ul. Witelona 25.
pub: 09.Sep.2011,02:09
 • Dodatkowy egzamin z języka obcego
  odbędzie się 4 października 2011 roku o godz. 11:45
  w Centrum Języków Obcych przy ulicy Rzeźbiarskiej. pub: 28.Sep.2011,11:09
 • Dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna
  odbędzie się 5 października 2011 roku o godz. 9:00
  przy ul. Witelona 25 pub: 28.Sep.2011,11:09

 

 • Kodeks Etyki Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego
  pub: 20.Sep.2011,10:09

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
(w poprzednich latach było to "stypendium za wyniki w nauce") -
NIE MA DRUKU-WNIOSKU O TO STYPENDIUM.

WNIOSKUJĄC, PROSZĘ ODRĘCZNIE PISAĆ PODANIE, KIERUJĄC do: 
studenci Wydziału Wychowania Fizycznego;

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

studenci Wydziału Fizjoterapii;

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Natomiast podania należy składać, jak i wszystkie pozostałe wnioski w:
DZIALE SPRAW STUDENCKICH I SPORTU AKADEMICKIEGO
ul. Banacha 11 pok. 38 (Rektorat).
Regulamin pomocy materialnej wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym m.in. kryteria dot. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZEGO DOKTORANTA jest w trakcie opracowywania.
Zostanie udostępniony natychmiast po zakończeniu prac.

WNIOSKI O POZOSTAŁE STYPENDIA SĄ JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW I DOSTĘPNE NA STRONIE PORTALU STUDENCKIEGO http://student.awf.wroc.pl/
(proszę zapoznać się również z wytycznymi do pozostałych stypendiów, które znajdują się na portalu studenckim).
Na stronie portalu dostępny jest również kalkulator pomocny przy wyliczaniu dochodu netto na osobę w domu.
pub.: 19.Sep.2011,14:00


 • Druga Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów
  3-4 listopada 2011 w Poznaniu pub: 07.Sep.2011,09:09
www   : www.doktoranci.awf.poznan.pl
tel: 61-8355228
fax: 61-8355220

pdf Oferta Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej dotycząca wyjazdów na staże naukowe i kursy językowe w roku akademickim 2012/2013.

 • STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW na rok akademicki 2011/12
Wszystkie informacje dotyczące stypendiów i domu studenckiego można znaleźć na Portalu Studenckim AWF pod adresem: http://student.awf.wroc.pl/

pdf Uwaga-granty dla doktorantów!!!

doc Stypendia dla doktorantów!

doc Informacja na temat dotacji na badania naukowe dla uczestników studiów doktoranckich.

doc zał. -  wniosek


 

str0000.jpg
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4