Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wychowanie Fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  

                                                              Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                               

- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).

Specjalności*
(od 4-go semestru studiów I stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych) :
-Sport szkolny
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Fitness
- Logorytmika
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.


TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – międzynarodowy certyfikat językowy B2,
– 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
– 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
– 100 pkt – klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

KLASY SPORTOWE są nadawane przez Związek Sportowy danej dyscypliny za osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym! Wymagane jest zaświadczenie ze związku potwierdzające nadanie klasy sportowej. 

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.
                                                                  Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                         
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE

Specjalności*
(od 2-go semestru studiów studiów II stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych): 

- Zarządzanie w oświacie
- Gerokinezjologia
- Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

* Wymienione specjalności to oferta Uczelni. Uruchomienie każdej z nich zależne jest od liczby kandydatów, co wynika z Uchwały Senatu (min. 18 osób).

 

IDEALNY KANDYDAT
- posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
- jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
- jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

 

ABSOLWENT I i II stopnia

- jest: nauczycielem wychowania fizycznego z pełnym przygotowaniem psychologiczno – pedagogicznym

- instruktorem wybranej dyscypliny sportu,
- wychowawcą na zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- zależnie od wybranej specjalności może być: nauczycielem w szkołach mistrzostwa sportowego, instruktorem fitness, nauczycielem logorytmiki, 
nauczycielem - instruktorem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, trenerem osobistym, nauczycielem osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
wychowawcą - nauczycielem w ośrodkach socjoterapii i resocjalizacji, opiekunem - instruktorem aktywności seniorów.

- jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

- może pracować w szkole i zależnie od ukończonej specjalności w: szkole specjalnej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siłowni, klubie fitness, 
ośrodkach aktywności seniorów,  być trenerem osobistym a także pracować w organizacjach oświatowych, samorządowych,
administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem
oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,

 

 


DZIEKANAT:

51-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna
tel.  71 347 3438, 71 347 34 62
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl