Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Sport

SPORT

   


                                                              Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                               

- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.
Specjalności:
- Trener* (dla zawodników trenujących od co najmniej 3 lat) 
- Menedżer sportu

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – absolwenci klas dwujęzycznych (matura dwujęzyczna),
– 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
– 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
– 100 pkt – klasa sportowa I,
– 100 pkt – międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 .

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

KLASY SPORTOWE są nadawane przez Związek Sportowy danej dyscypliny za osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym ! Wymagane jest zaświadczenie ze związku potwierdzające nadanie klasy sportowej. 

*Dodatkowo w postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

 

                                                                     Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                      
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.

Specjalności:
- Trener
- Trener przygotowania motorycznego
- Sport paraolimpijski
- Menedżer organizacji sportowej
- Odnowa biologiczna w sporcie
- Żywienie i suplementacja w sporcie
- Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Wykaz przedmiotów na kierunku SPORT  – specjalności na II stopniu kształcenia


*Nabór na specjalność trenerską prowadzony  jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, karate, kulturystyka, kolarstwo,  badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.

 

IDEALNY KANDYDAT:
- jest sprawny fizycznie,
- interesuje się zagadnieniami w obszarze sportu,
- ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

 

ABSOLWENT
w zależności od realizowanej specjalności:
- pracuje jako trener sportowy lub menedżer sportu, w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport,
- samodzielnie rozwiązuje problemy związane z organizacją oraz prowadzeniem treningów,
- zna i potrafi wprowadzać zasady przygotowania motorycznego sportowców,
- zna zasady rządzące sportem i organizacją sportu,
- potrafi przekazać wiedzę i informacje,
- potrafi promować sport i rekreację,
- potrafi przenieść wiedzę o przygotowaniu sportowym na grunt utylitarny związany z przygotowaniem do działań w sytuacji realnego zagrożenia,
- potrafi kierować zespołami ludzkimi w warunkach zagrożenia i  kształtować środowisko bezpieczeństwa.

 

 

 

 

DZIEKANAT
al. I.J. Paderewskiego 35
Wielofunkcyjna Hala Sportowa
51-612 Wrocław
tel. 71 347 3428, 71 347 3242
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl