Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kinezjologia (English Division)

KINEZJOLOGIA


Studia I stopnia niestacjonarne  (3-letnie licencjackie)
niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku),
zajęcia prowadzone w języku angielskim (wymagany poziom B1) 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Kinezjologia to kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, którego głównym obszarem problemowym jest aktywność ruchowa człowieka ujmowana w sposób holistyczny na interdyscyplinarnej płaszczyźnie w obszarach podstawowych nauk biomedycznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk stosowanych. Absolwent studiów na tym kierunku uzyskuje tytuł licencjata. Realizacja programu studiów, w zakresie przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych, daje absolwentowi gruntowne kompetencje w zakresie znajomości i rozumienia wszelkich zjawisk i procesów związanych z podejmowaniem przez człowieka działań ruchowych o różnorodnym charakterze i prowadzących do zaspokajania jego różnych potrzeb życiowych. Struktura merytoryczna programu studiów ma charakter zobiektywizowany, nie uwzględniający uwarunkowań formalnoprawnych wynikających z konkretnych wymogów kwalifikacyjnych zdefiniowanego rynku pracy. Dzięki temu absolwenci studiów będą mogli w docelowym kraju zatrudnienia podejmować pracę zawodową w szeroko rozumianym obszarze kultury fizycznej np. sporcie, rekreacji ruchowej, edukacji, promocji zdrowia itp., a także uzupełniać ukierunkowane kwalifikacje zawodowe regulowane przepisami danego kraju. W ramach studiów absolwent, poza przygotowaniem ogólnoakademickim, uzyskuje jedne, wybrane przez siebie ukierunkowane kwalifikacje zawodowe z następujących obszarów: promocja zdrowia, trener personalny.