Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

RODO

Klauzula informacyjna Biura Erasmus Akademii w Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, które zostały podane jako osoby kontaktowe przez byłych i obecnych uczestników programu Erasmus+ wyjeżdżających na studia/ praktykę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

1.    Biuro Erasmus przy Akademii Wychowania Fizycznego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław, pokój 2/1 (dalej: Biuro) jest administratorem danych osobowych osób podawanych jako osoby kontaktowe przez byłych lub obecnych uczestników studiów/wyjazdów na praktykę w ramach programu Erasmus+.
2.    Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości przekazania osobie kontaktowej ważnych informacji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika programu Erasmus+ (np. wypadek, zaginięcie).
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną AWF Wrocław.  
5.    Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Biurze za realizację celów wskazanych w pkt. 3.
6.    Dostęp do przekazanych Biuru danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia inspektora ochrony danych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Biurem.
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9.    Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.