Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Krok po kroku

„KROK PO KROKU” - przewodnik dla studentów Programu Erasmus +

KROK I

Poszukiwanie instytucji na praktykę/staż
Student sam znajduje instytucję przyjmującą i uzyskuje Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk). Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta AWF na praktyki w ramach programu Erasmus i powinien zawierać nazwę instytucji, dokładny adres placówki, propozycję terminu i zakres tematyczny praktyki, musi być wydrukowany na papierze firmowym i zawierać podpis reprezentanta (np. prezes, dyrektor, kierownik działu personalnego) i pieczęć instytucji.


Learning agreement traineeships to umowa między studentem, AWF we Wrocławiu i instytucją przyjmującą, określająca zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Porozumienie jest podstawą uznania okresu praktyk odbytych w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.

KROK II

Zakwalifikowanie studenta przez Komisję Kwalifikującą AWF we Wrocławiu na podstawie dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie o średniej ocen
 • Certyfikat językowy
 • Opis instytucji przyjmującej (wielkość instytucji, sector gospodarki)
 • Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk)

Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Erasmus oryginały dokumentów oraz ich kserokopie w określonym czasie.

KROK III

Formalności w kraju

 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej obejmujące ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania praktyki. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę i podanie studenta oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora AWF we Wrocławiu.
  Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym (np. karta Euro 26, Planeta Młodych, ISIC).
 • Osobiste konto bankowe – walutowe i złotówkowe – na odpowiednim formularzu.
  Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między studentem a AWF we Wrocławiu. Student otrzymuje stypendium w co najmniej dwóch ratach.
 • Umowa finansowa na wyjazd
  Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.
 • Karta studenta ERASMUSA
  Karta studenta ERASMUSA to wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa. Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Dostępna w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

KROK IV

Pobyt za granicą

 • Przedłużenie pobytu
  Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania grantu. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i uczelni macierzystej.

  Studenci przedłużający pobyt o kolejne miesiące mogą, ale nie muszą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

KROK VI

Powrót ze stypendium

 •  Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk), część „After the Mobility”
  Jest to dokument poświadczający zrealizowanie założeń programowych praktyki wraz z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. W tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej.
 • Potwierdzenie terminu pobytu (Confirmation of stay)
  Dokument, który wypełnia instytucja przyjmująca, potwierdzający daty rozpoczęcia i zakończenia stypendium.

Oryginały dokumentów należy donieść koordynatorowi programu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stypendium.

 • Karta Zaliczeń
  Dokument wypełniany przez studenta określający ewentualne różnice w standardach nauczania, które student będzie musiał zaliczyć po powrocie na uczelnię macierzystą. Jest to lista odbytych praktyk z programu kształcenia na AWF we Wrocławiu i przypisany im odpowiednik z programu kształcenia w instytucji przyjmującej.
 • Wypełnienie on-line ankiety student/absolwenta ERASMUSa
  Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa. Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta wypełniana jest on-line - dostęp do ankiety wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.

KROK V

Zaliczenie praktyk za granicą

W oparciu o dokumenty - porozumienie o programie praktyk, potwierdzenia o realizacji praktyk, potwierdzenie terminu pobytu i kartę zaliczeń student udaje się do odpowiedniego na wydziale pełnomocnika ds. Erasmusa.

POWODZENIA ;-)