Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

University of Haifa, Izrael

dr hab. Stanisław Czyż, prof. AWF
Zakład Motoryczności

Rozpoczęta współpraca (Staff Mobility for Training) z Uniwersytetem w Hajfie otwierzyła nowe możliwości pozyskiwania środków na projekty badawcze czy możliwości prowadzenia wspólnych badań. Współpraca z przodującym w zakresie innowacyjności uniwersytetem z Izraela wpisuje się w strategię uczelni w Polsce. Współpraca stwórzyła szanse na wspólne aplikowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Izraelskiego Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority). 

Wzajemne wizyty, realizowane dzięki projektoru Erasmus KA107 (współpraca z krajami karterskimi poza UE), zwiększyły wiedzę nt. pracy naukowej, jej warunków, ograniczeń i możliwości w danych krajach. Pozwoliło to na ewentualne zmiany i adaptację rozwiązań (best practices) istniejących w obu krajach. Ma to szczególne znaczenie dla AWF, ponieważ Izrael jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników innowacyjności w nauce i przemyśle na świecie. Dość wspomnieć, że prawie wszystkie uniwersytety z Izraela są klasyfikowane w pierwszej pięćsetce najlepszych uniwersytetów na świecie (ranking szanghajski), z dwoma uniwersytetami w pierwszej setce.

Uniwersytet w Hajfie należy do czołówki instytucji naukowych w Izraelu, oferujących unikalny kontekst multikulturowy i różnorodność etniczną studentów i pracowników naukowych. W zajęciach uczestniczą studenci żydowscy, Haredi, nowoprzybyli imigranci, Arabowie i Druzowie. Posiada on największą w kraju  liczbę studentów wojskowych i służb bezpieczeństwa, co jest gwarantem najwyższego stopnia innowacyjności w nauczaniu i badaniach naukowych. Uniwersytet w Hajfie jest także najbardziej pluralistyczną uczelnią w Izraelu i najlepszym przykładem jak nauczanie i badania naukowe mogą być prowadzone w atmosferze wzajemnego szacunku i włączania osób różnego pochodzenia do społeczeństwa.

Ekspozycja polskich pracowników na takie otoczenie jest szczególnie ważna w kontekście wojny na Ukrainie i uchodźców w Polsce, oraz cudzoziemców szukających w Polsce warunków do lepszego życia.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią wyższą kształcąca studentów w naukach o kulturze fizycznej w Polsce, z najwyższymi kategoriami naukowymi (A) na dwóch z trzech wydziałów uczelni, w tym na wydziale fizjoterapii. Uniwersytet w Hajfie jest w szczególności zainteresowany współpracą z tym wydziałem, w tym także wymianą studentów i pracowników, ponieważ wydział ten na Uniwersytecie w Hajfie nie współpracuje w chwili obecnej z żadną instytucją zagraniczną. AWF we Wrocławiu będzie pierwszą zagraniczną destynacja dla studentów fizjoterapii Uniwersytetu w Hajfie.

Doświadczenia, w tym kompetencje zdobyte podczas wspólnych nauki, zdobyte podczas wzajemnych wizyt pozwolą, przede wszystkim, na prowadzeni bardziej kompleksowych badań naukowych, zarówno samodzielnie przez każdą ze stron jak i wspólnie. Będzie to bezpośrednie upowszechnianie wyników współpracy w publikacjach naukowych. Nabyta wiedza, zostanie także uwzględniona w pracy dydaktycznej – podczas nadzoru nad pisanie prac doktorskich. Doktoranci bezpośrednio będą korzystali z pozyskanej przez swoich promotorów wiedzy i umiejętności.

Prof. G. Lesiman, w czasie wizyty w Polsce,  spotkał się z kilkoma pracownikami AWF we Wrocławiu. Podczas spotkań omawiano możliwości aplikowania o granty w ramach wspólnych projektów. Analogiczne spotkania miały miejsce w przypadku mojej wizyty w Izraelu.

Planowane są wspólne projekty bilateralne w ramach międzyrządowej współpracy badawczo rozwojowej pomiędzy Polską a Izraelem (NCBiR i Israel Innovation Authority). Uzgodniłem wraz z  Prof. Leismanemwspólny temat projektu, a także wstępnie przedyskutowali zakres i możliwości jego realizacji. Obie strony planują zwiększyć mobilność pracowników, poprzez włączenie do wymiany doktorantów.