Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

North-West University, RPA

dr hab. Stanisław Czyż, prof. AWF
Zakład Motoryczności

W czerwcu 2022, w ramach projektu KA107 2019 (wspólpraca z partnerami poza UE), wraz z prof. Jarosławem Marusiakiem, przebywaliśmy na North-West University (NWU). W ramach wizyty, Prof. J. Marusiak wygłosił wykłady dot. wykorzystania metod neuroobrazowania badaniach pacjentów z choroba Parkinsona (na podstawie swoich wyników badań) oraz założeń dot. wykorzystania EEG, fMRI, MRI, PET w badaniach naukowych. Wykłady kierowane były do studentów poziomu magisterskiego, doktorskiego oraz pracowników naukowych uczelni. Prof. S. Czyż, w ramach szkolenia, nabywał umiejętności dot. wykorzystania Neurotrackera w badaniach dot. śledzenia wielu obiektów.

Przed naszym wyjazdem do RPA gościliśmy naukowców wyżej wspomnianego uniwersytetu, tj. Prof. Sarah J. Moss (25 -29 kwietnia 2022) oraz Associate Prof. Martinique Spark (13-17 czerwca 2022). Głównym celem wizyty prof. Moss było nabycie wiedzy i umiejętności dot. statystyki bayesowskiej, zaś celem wizyty prof. Sparks były wykłady dot.  wykorzystania technologii informacyjnych w sporcie.

Kontynuowana od kilku lat współpraca (w ramach Staff Mobility for Training oraz Staff Mobility for Techaing) z Uniwersytetem North-West w RPA, otwiera nowe możliwości pozyskiwania środków na projekty badawcze oraz możliwości kontynuowania wspólnych badań. Niniejsza współpraca wpisuje się w strategię AWF (Strategia na lata 2021 – 2030; Cele operacyjne dotyczące kształcenia:

  • umiędzynarodowienie działalności edukacyjnej;
  • dynamiczne dostosowywanie oferty programowej Akademii do zmian potrzeb rynkowych

oraz cele naukowe:

  • optymalizacja źródeł finansowania działalności naukowej i badawczej
  • wzmocnienie wizerunku badawczego Uczelni w środowisku międzynarodowym
  • zapewnienie możliwości oddziaływania potencjału naukowego na gospodarkę.

Udział w projekcie wzmocnił mobilność naukowców uczelni z RPA jak i z Polski. Stworzył możliwości szerszej wzajemnej ekspozycji na naukowe środowisko w Polsce i RPA, w szczególności w zakresie funkcjonowania i rozwijania badań naukowych. Naukowcy z RPA i z Polski, mają ograniczone możliwości wzajemnych wizyt, poza środkami w grantach naukowych. Z tej perspektywy niniejszy projekt wzmocnił wzajemne i osobiste kontakty.

Niniejszy projekt umożliwił poznanie i nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania sprzętu badawczego, niedostępnego na macierzystych uczelniach. Pozwolił także na stworzenie sieci współpracy, pomiędzy pracownikami zainteresowanymi wykorzystaniem tego sprzętu we własnych badaniach.

Grupami docelowymi działań upowszechniających byli pracownicy akademiccy (bezpośredni odbiorcy) oraz studenci doktoranci i magistranci (bezpośredni i pośredni odbiorcy) obu uczelni. Doświadczenia, w tym kompetencje zdobyte podczas wzajemnej nauki (Mobility for Training), pozwolą, przede wszystkim, na prowadzeni bardziej kompleksowych badań naukowych, zarówno samodzielnie przez każdą ze stron jak i wspólnie. Będzie to bezpośrednie upowszechnianie wyników współpracy w publikacjach naukowych. Nabyta wiedza, zostanie także uwzględniona w pracy dydaktycznej – podczas nadzoru nad pisaniem prac doktorskich. Doktoranci bezpośrednio będą korzystali z pozyskanej przez swoich promotorów wiedzy i umiejętności.

Wiedza nabyta przez prof. Moss zostanie wykorzystana zarówno w promocji studentów poziomu magisterskiego jak i doktoranckiego. Dzięki temu studenci NWU będą mogli wykorzystywać najnowsze rozwiązania dot. statystyki i modelowania Bayesowskiego.

Wykłady prof. Sparks kierowane były do studentów doktorantów oraz zostaną wykorzystane (nagrania) w następnym roku akademickim. Ekspozycja pracowników obu uczelni na międzynarodowe audytorium, zwiększyła ich pewność siebie, pozwoliła na zdobycie nowych doświadczeń w zakresie różnic kulturowych, odnotowania różnic w zakresie nauczania i studiowania.  Przyczyni się to zwiększenia konkurencyjności obu uczelni na rynku krajowym i międzynarodowym.

Planowana jest dalsza współpraca na poziomie wzajemnej promocji i recenzji prac doktorskich na obu uczelniach. Miło mi było zostać promotorem jednej pracy doktorskiej na NWU w RPA oraz kopromoterem drugiej, zaś prof. M. Sparks będzie kopromotorem mojego doktoranta. W ramach współpracy z przyjemnością pełnię funkcję Extraordinary Associate Professor na NWU.

W ramach współpracy kończymy kolejną wspólną publikację naukową oraz zaangażowani są w kolejny projekt naukowy (z wykorzystaniem Neurotrackera).