Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Deklaracja Polityki programu Erasmus +

Deklaracja Polityki programu Erasmus + na lata 2021-2027

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF Wrocław) to uczelnia specjalizująca się w dziedzinie sportu i wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii oraz terapii zajęciowej i kosmetologii, oferująca studia pierwszego i drugiego, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, a także studia podyplomowe i specjalistyczne kursy dokształcające. Misją AWF jest przyczynianie się do poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa poprzez zwiększanie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie kultury fizycznej, wychowania fizycznego, rekreacji, sportu i fizjoterapii, z korzyścią dla poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa, a także poprzez promowanie kultury fizycznej i zdrowia w Polsce. Misją Akademii jest także pielęgnowanie i rozwijanie tradycji akademickich oraz wzmacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji. Strategia rozwoju AWF na lata 2011–2020 i następująca Strategia rozwoju AWF na lata 2021–2030 (obecnie w przygotowaniu, planowane przyjęcie Strategii przez Władze Uczelni - grudzień 2020 r.) umiejscawiają / definiują internacjonalizację i współpracę międzynarodową jako niezbędny i obowiązkowy element działań podejmowanych przez instytucję, ze szczególnym naciskiem na internacjonalizację w rozwoju studentów i kadry, szkoleniu i procesach dydaktycznych, metodach i narzędziach nauczania, badaniach i upowszechnianiu wiedzy, a także w sporcie. Od 2002 r., kiedy Akademia przystąpiła do Programu Erasmus, udział w programie odgrywa kluczową rolę w procesach internacjonalizacji i modernizacji instytucji. W ramach Programu Erasmus na lata 2021-2027 Akademia zamierza nadal stale i aktywnie angażować się w kluczowe działania programu, przyczyniając się tym samym do modernizacji instytucji, rozwoju regionalnego i polskiego szkolnictwa wyższego, a także do celu budowy Europejskiego Obszaru Edukacji.

Głównym celem uczestnictwa Akademii w Programie Erasmus jest promowanie i zwiększenie internacjonalizacji instytucji na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach jej funkcjonowania z korzyścią dla studentów, pracowników i społeczności akademickiej AWF, a także przyczynianie się do modernizacja i jakości funkcjonowania uczelni jako całości oraz w kontekście jej funkcjonowania w otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Powyższy cel główny zostanie osiagnięty poprzez zaangażowanie w akcje i działania Programu poprzez realizację szczegółowych celów:

 • zapewnienie studentom (przyjeżdżającym i wyjeżdżającym) oraz pracownikom akademickim i administracyjnym możliwości rozwoju umiejętności zawodowych, społecznych i międzykulturowych oraz umiejętności cyfrowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowych działaniach i projektach dotyczących mobilności,
 • zwiększenie liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów oraz wyjeżdżających i przyjeżdżających członków kadry, w celu poprawy jakości programów szkolnictwa wyższego i doświadczenia studentów,
 • przyczynianie się do rozwoju międzynarodowego rynku pracy poprzez zapewnienie studentom możliwości szkolenia w środowisku międzynarodowym i nawiązanie współpracy z pracodawcami i podmiotami rynku pracy w całej Europie,
 • zwiększenie kompetencji językowych i międzykulturowych, a także miękkich umiejętności studentów i kadry, poprzez m.in. udział w programach wymiany, dzielenie się wiedzą i upowszechnianie oraz udział w działaniach, wydarzeniach i inicjatywach wspierających wdrażanie i realizację Programu Erasmus,
 • rozwój sieci stosunków międzynarodowych i wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej poprzez uczestnictwo w projektach mobilności, wdrażanie programów i projektów współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • zwiększenie udziału uczelni w akcjach Programu Erasmus w celu poszerzenia zakresu i rodzaju międzynarodowych projektów i działań realizowanych przez AWF,
 • zaangażowanie studentów, pracowników i całej społeczności akademickiej w działania związane z dzieleniem się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, działaniami partycypacyjnymi, wolontariatem i odpowiedzialnością społeczną w celu tworzenia i promowania postawy aktywnego uczestnictwa, a tym samym przyczynienia się do realizacji zasad Programu Erasmus i celów włączenia społecznego i aktywnego udziału,
 • ciągły i konsekwentny wkład w modernizację i internacjonalizację instytucji poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk, realizację programu cyfryzacji w ramach procesów dydaktycznych i administracyjnych, rozwój integracji i promowanie zaangażowanych społecznie postaw w środowisku akademickim, wdrażanie przyjaznych dla środowiska zasad i priorytetów Programu.

Udział w Programie Erasmus pozwala realizować główne strategiczne cele rozwoju instytucjonalnego związane z internacjonalizacją i modernizacją oraz odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu strategii uczelni. Poprzez udział w Programie AWF angażuje się w międzynarodowe, dwustronne i wielostronne programy i projekty współpracy, zarówno w kontekście europejskim, jak i na większą skalę globalną. Międzynarodowa współpraca stymuluje rozwój Akademii w ramach jej głównych celów operacyjnych, w tym w szczególności zapewniania nowoczesnej oferty edukacyjno-dydaktycznej, rozwoju wiedzy naukowej w zakresie wychowania fizycznego, sportu, zdrowia i fizjoterapii, służenia społeczeństwu jako źródło wiedzy, promotor aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie wiedzy, know-how i dobrych praktyk.

Partnerstwa nawiązane w ramach Programu Erasmus zaowocowały ponad 750 wyjazdami studentów na studia, ponad 350 przyjazdami studentów zagranicznych, ponad 300 wyjazdami pracowników i ponad 100 wizytami pracowników z uczelni partnerskich, w okresie od 2002 r., dzięki czemu Program Erasmus stał się głównym narzędziem mobilności studentów i pracowników AWF. W ramach Programu Erasmus na lata 2021–2027 uczelnia zamierza zwiększyć udział studentów i kadry w projektach mobilnościowych, przyczyniając się do rozwoju zawodowego i samorozwoju studentów i pracowników poprzez zdobywanie międzynarodowego doświadczenia. Program Erasmus nadal będzie stanowił dla uczelni platformę do inicjowania, nawiązywania i organizowania współpracy i relacji międzyinstytucjonalnych, co będzie skutkowało nie tylko samą mobilnością, ale także projektami rozwojowymi, edukacyjnymi i badawczymi, stanowiąc tym samym nieodłączny czynnik rozwoju instytucji we wszystkie aspektach jej funkcjonowania - operacyjnych, administracyjnych i dydaktyczno-naukowych.

Ponieważ udział w Programie Erasmus ma kluczowe znaczenie dla realizacji strategii internacjonalizacji i modernizacji, Akademia wypracowała dobrze zorganizowaną strukturę administracyjną do realizacji Programu Erasmus w AWF. Działania, inicjatywy i projekty podejmowane w ramach Programu Erasmus na AWF będą planowane, organizowane, wdrażane, monitorowane, oceniane i kontrolowane przez delegowany zespół składający się ze specjalistów z zakresu współpracy międzynarodowej, realizacji projektów, źródeł finansowania zewnętrznego, monitorowania, a także upowszechniania, promocji i PRu. Działania mające na celu digitalizację Programu Erasmus w AWF będą wspierane i koordynowane przez Centrum IT oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy. Aby zagwarantować wysoką jakość działań, a także zapewnić osiągnięcie oczekiwanych celów i rezultatów, AWF przyjmie i postępował zgodnie z wewnętrznymi standardami i procedurami określonymi wynikające z zasad Programu Erasmus. AWF Wrocław posiada System Zarządzania Jakością i spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001: 2015 w zakresie wykonywania bieżących zadań́ organizacyjnych i administracyjnych związanych z działalnością̨ dydaktyczną, naukową, prowadzeniem spraw studenckich, doskonaleniem kadr, sportową, kulturalną, wydawniczą, oraz biblioteki, archiwum i polityki personalnej, wykonywania bieżących zadań́ kancelaryjnych, ekonomicznych, finansowych, księgowych, zamówień́ publicznych, technicznych, administracyjno-gospodarczych, eksploatacyjnych i informatycznych, realizacji badań. Certyfikacja uczelni przyczyni się do prawidłowej i właściwej realizacji Programu Erasmus. Akademia posiada odpowiednią i wystarczającą zdolność operacyjną i zasoby, w tym personel, a także odpowiednią infrastrukturę, która pozwoli na skuteczną realizację projektów i działań w ramach Programu. Erasmus Spot i Erasmus Meeting Place, przestrzenie uruchomione w ramach Programu Erasmus + w perspektywie 2014–2020, będą wykorzystywane podczas wydarzeń i działań mających na celu wsparcie administracyjne i organizacyjne Programu. Uczelnia zapewni, że projekty, inicjatywy i rezultaty osiągnięte w ramach Programu Erasmus będą szeroko upowszechniane i aktywnie promowane poprzez systematyczne, starannie zaplanowane działania uwzględniane w strategiach upowszechniania i promocji, a także w ramach codziennej realizacji i spontanicznych interakcjach w społeczności AWF.

Udział AWF w Programie Erasmus przyczyni się do modernizacji instytucji, ponieważ będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój i poprawę oferty edukacyjnej poprzez transfer know-how i dobrych praktyk, nauczanie prowadzone przez międzynarodowych nauczycieli akademickich w ramach prowadzonych kierunków, realizację projektów mających na celu tworzenie wspólnych programów studiów i programów prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu. Ponadto, udział w Programie będzie stymulować i zwiększać rozwój zawodowy kadry akademickiej i administracyjnej poprzez uczestnictwo w projektach mobilności oraz wymianę doświadczeń i praktyk w ramach metod nauczania. Wdrażając założenia cyfryzacji Programu Erasmus, udział w Programie przyczyni się do rozwój infrastruktury i narzędzi informatycznych uczelni, w tym w zakresie metod nauczania na odległość oraz umożliwi digitalizację usług administracyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania programem i obsługi studentów-uczestników Programu. Wdrożenie inicjatywy „Erasmus Without Papers” i Europejskiej Legitymacji Studenckiej usprawni procesy administracyjne i przyczyni się do wzrostu zadowolenia studentów i pracowników, a tym samym podniesie jakość usług uczelni.

Biorąc powyższe pod uwagę, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zamierza przyczynić się do budowy Europejskiego Obszaru Edukacji w ramach trzech głównych inicjatyw i działań dotyczących kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie (life-long learing), rozwoju umiejętności cyfrowych (digital skills) i wspólnych wartości oraz edukacji włączającej, poprzez aktywny i zaangażowany udział w Akcjach Programu, promowanie edukacji włączającej opartej na wspólnych europejskich wartościach, zapewniającej otwarty dostęp do edukacji i wiedzy.

AWF zamierza podejmować aktywne działania ukierunkowane na realizację projektów w ramach programu Erasmus zarówno w roli koordynatora, jak i w charakterze partnera. Posiadając Kartę ECHE na lata 2021-2027, Uczelnia będzie uprawniona do składania wniosków o finansowanie projektów współpracy międzynarodowej. Akademia zamierza kontynuować aktywny udział w działaniach Akcji 1 i składać wnioski o finansowanie projektów mobilnościowych w odpowiedzi na nabory ogłaszane przez Narodową Agencję Programu Erasmus. Wnioskodawca planuje realizację projektów przewidujących działania mobilnościowe w celu realizacji studiów i praktyk przez studentów (studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz Szkoły Doktorskiej) oraz działań szkoleniowych i dydaktycznych przez pracowników zarówno w krajach programu jak i krajach partnerskich. Ponadto, Akademia będzie prowadzić działania zmierzające do występowania o finansowanie działań, w tym innowacyjnych partnerskich projektów międzynarodowych w ramach Akcji 2 i Akcji 3. Doświadczenie Akademii w zakresie realizacji projektów, a także występowania w roli partnera stanowić będzie punkt wyjścia do podejmowania działań w ramach wszystkich Akcji Programu. W ten sposób Uczelnia zamierza aktywnie przyczynić się do jednego ze strategicznych celów rozwoju, jakim jest zwiększenie rozpoznawalności Uczelni na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w kontekście Europejskiego sektora edukacji wyższej.

W nowej perspektywie finansowej programu Erasmus, w latach 2021-2027, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zamierza wziąć udział w 3 kluczowych akcjach:

 • Akcji 1 Mobilność edukacyjna, gdzie celem głównym AWF jest zwiększenie liczby mobilności studentów, kadry oraz administracji Uczelni w celu zwiększania ich kompetencji indywidualnych, kulturowych, językowych oraz zawodowych w wyniku doświadczeń uzyskanych w procesie mobilności, a w rezultacie przyczynianie się do wzrostu stopnia umiędzynarodowienia instytucji, a także umożliwianie innym uczelniom zagranicznym realizacji mobilności w AWF w przyjętych przez nich celach,
 • Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy), gdzie celem głównym AWF jest rozwijanie zakresów i intensywności współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu wymiany dobrych praktyk oraz innowacji poprzez tworzenie partnerstw i sieci współpracy, które służą doskonaleniu funkcjonowania uczelni w zakresie prowadzonej dydaktyki, prowadzonych badań oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych,
 • Akcji 3 Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy, gdzie celem głównym jest współpraca na rzecz wdrażania i rozwoju europejskich polityk i inicjatyw w obszarze szkolnictwa wyższego.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada niezbędne zasoby kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne pozwalające na skuteczne i efektywne wdrażanie projektów w ramach Programu Erasmus na wszystkich etapach, w tym w szczególności na etapie realizacji, monitorowania, ewaluacji i rozliczania. Wszystkie działania Akademii podejmowane w ramach projektów realizowanych w obrębie ww. Akcji programu Erasmus będą wdrażane, koordynowane i monitorowane przez Biuro Erasmus AWF, przy wsparciu i zaangażowaniu innych działów Akademii, w szczególności Kwestury oraz Biura Promocji AWF. Władze Akademii oddelegują zespół pracowników administracji uczelni, w tym pracowników Biura Erasmus, Wydziałów (Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus), Kwestury. Ponadto, zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne i techniczne Centrum Informatycznego AWF oraz Biura Promocji. Prace zespołu nadzorować i koordynować będzie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Wdrażając projekty w ramach programu Erasmus, w celu zapewniania wysokiej jakości działań podejmowanych w ramach wymienionych akcji, AWF Wrocław, zamierza stale i konsekwentnie:

 • stosować przejrzyste i spójne zasady udziału oraz warunki finansowania w odniesieniu do wszystkich podejmowanych akcji,
 • stosować unijne narzędzia przejrzystości i uznawalności dotyczące umiejętności i kwalifikacji, takich jak system ECTS i suplement do dyplomu,
 • wykorzystać cyfrowe narzędzia do zarządzania mobilnością, tj. EWP, OLA, MobiliyTool, Erasmus mobile App,
 • rozwijać istniejące i nawiązywać nowe relacje partnerskie z uczelniami (w krajach programu i krajach partnerskich) oraz instytucjami,
 • prowadzić wymianę dobrych praktyk między różnymi krajami za pośrednictwem transnarodowych partnerstw strategicznych, sojusze na rzecz wiedzy, platformy informatyczne, takie jak eTwinning,
 • upowszechniać informacje, działania, wpływy i rezultaty poprzez materiału drukowane, strony internetowe oraz media społecznościowe,
 • przestrzegać wytycznych i zasad udziału w Programie Erasmus przekazywanych przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję Programu Erasmus.

Udział w programie Erasmus przyczyni się do realizacji założeń Strategii Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w tym do:

 • wzrostu rozpoznawalności Uczelni poza granicami RP i podnoszenia rangi Uczelni w kraju, a także kreowania PR AWF Wrocław w środowisku lokalnym, krajowym i zagranicznym,
 • rozwijania kompetencji studentów, w tym umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz krytycznego myślenia, a także wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w świecie, w tym w wysokie kompetencje językowe,rRozwijania kompetencji zawodowych i społecznych studentów do pracy i życia we współczesnej Europie,
 • wzrostu kompetencji dydaktycznych i organizacyjnych kadry Akademii oraz doskonalenia zawodowego i dokształcania kadry, a także podnoszenia poziomu biegłości w zakresie języków obcych,
 • rozwoju oferty edukacyjnej (kierunków studiów, szkoleń itp.),
 • realizacji elastycznego systemu studiów opartego na systemie ECTS,
 • unowocześnienia form kształcenia oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, w tym e-learningu,
 • aktywnego partnerstwa z ośrodkami akademickimi za granicą, w tym tworzenia międzynarodowych zespołów,
 • upowszechniania wiedzy dotyczącej kultury fizycznej i promowania zdrowego trybu życia,
 • kształtowania postawy otwartości na świat i kultury, a także promowania idei integracji europejskiej oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju regionów/kraju,
 • przyciągania studentów zagranicznych,
 • uczestniczenie w wymianach międzynarodowych,
 • pielęgnowania i promowania języka polskiego i kultury polskiej.

Powyższe elementy misji i strategii rozwoju Uczelni będą realizowane poprzez udział ww. akcjach programu Erasmus, w tym w szczególności poprzez:

 • realizację działań w partnerstwach międzynarodowych,
 • mobilność edukacyjną studentów w zakresie realizacji studiów i praktyk za granicą,
 • mobilność dydaktyczną i szkoleniową kadry,
 • przyjmowanie studentów z zagranicznych uczelni partnerskich w celu realizacji studiów,
 • goszczenie przedstawicieli kadry administracyjnej i dydaktycznej uczelni partnerskich,
 • transfer wiedzy, wymianę know-how i dobrych praktyk,
 • działania zmierzające do wypracowania wspólnych, innowacyjnych rozwiązań i rezultatów w zakresie m.in. dydaktyki, oferty edukacyjnej, narzędzi dydaktycznych i form kształcenia,
 • działania ukierunkowane na wypracowywanie rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych i systemowych uczelni,
 • pozyskiwanie wiedzy instytucjonalnej i organizacyjnej poprzez realizację wyjazdów do uczelni zagranicznych,
 • prowadzenie projektów we współpracy z krajami programu i krajami partnerskimi,
 • organizowanie konferencji i wydarzeń, w tym Staff Weeków.

Udział AWF w Programie Erasmus i jego Akcjach będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na całą organizację, kadrę i studentów uczelni. Wpływ Programu Erasmus na jego uczestników i organizację nastąpi w trakcie udziału w Akcjach Programu Erasmus i utrzyma się po zakończeniu jego trwania. Niezaprzeczalne korzyści, jakie udział w Programie Erasmus będzie miał na uczelnię AWF, będą miały transnarodowy, interdyscyplinarny i przekrojowy wymiar. Przyczyni się do realizacji strategii internacjonalizacji instytucji. Spodziewane wyniki udziału AWF w Programie Erasmus będą upowszechniane i wykorzystywane przez instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytucje i organizacje z innych sektorów, z którymi AWF współpracuje, w tym przez przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje partnerskie, a także w otoczeniu społeczno-gospodarczym Akademii. Udział w Programie może mieć pozytywny wpływ na interesariuszy uczelni na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, ponieważ pozwala na transfer i rozpowszechnianie know-how, dobrych praktyk, innowacji i wartości z międzynarodowego sektora szkolnictwa wyższego na poziomie lokalnym, w kontekst regionalnym i krajowym poprzez zaangażowanie społeczne uczelni. Poszerzenie sieci współpracy AWF i zwiększenie udziału w Akcjach Programu Erasmus może prowadzić do innowacyjnego rozwoju metodologii uniwersyteckiej w zakresie realizacji wszystkich programów, kursów i modułów prowadzonych w AWF. Realizacja projektów Erasmus wykazuje potencjał synergii z innymi projektami i inicjatywami, w tym realizowanymi przez AWF projektami międzynarodowymi, projektami lokalnymi angażującymi środowisko.

Program Erasmus będzie miał bezpośredni i pośredni wpływ na wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy instytucji. Uczestnictwo przyniesie korzyści całej instytucji, wraz ze wszystkimi jej działami i jednostkami organizacyjnymi, studentom wszystkich poziomów studiów (I, II i III stopnia) oraz kadrze akademickiej i dydaktycznej. Kadra i studenci Akademii zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie miękkich umiejętności i kompetencji międzykulturowych, a także współpracy międzynarodowej poprzez udział w projektach mobilnościowych. Ponadto udział w Akcjach Erasmusa zapewni im możliwość rozwijania umiejętności językowych i cyfrowych. Uczelnia jako organizacja będzie rozwijać i doskonalić swoje zdolności organizacyjne i administracyjne, a także potencjał rozwojowy poprzez uczestnictwo (zarówno jako partner, jak i koordynator) w działaniach KA2 mających na celu współpracę partnerską, wymianę dobrych praktyk, partnerstwa na rzecz doskonałości oraz partnerstwa na rzecz innowacji.

W ramach Akcji KA 1 celem AWF jest:

 • zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów,
 • wzrost odsetek przedstawicieli kadry dydakycznej uczestniczącej w mobilności dydaktycznej i/lub szkoleniowej,
 • zwiększenie odsetek przedstawicieli kadry administracyjnej uczestniczącej w mobilności w celach szkoleniowych,
 • zwiększenie liczby przyjeżdżających studentów,
 • zwiększenie liczby przyjeżdzających pracowników dydaktycznych uczestniczących w mobilności dydaktycznej i/lub szkoleniowej,
 • zwiększenie liczby przyjeżdzających przedstawicieli kadry administracyjne w mobilności w celach szkoleniowych.

W ramach Akcji KA 2 celem AWF jest:

 • zwiększenie udziału uczelni w roli partnera w projektach Akcji KA 2,
 • podejmowanie działań zmierzających do inicjowania i koordynowania projektów w ramach Akcji KA 2.

Wpływ udziału w Programie Erasmus na instytucję będzie poddawany ocenie w celu określenia, w jakim stopniu planowane cele i rezultaty zostały osiągnięte na wszystkich etapach realizacji programu Erasmus w AWF. Ocena będzie przeprowadzana na rozpoczęciu (ocena przed wdrożeniem), w czasie trwania projektu (ocena postępu), w końcowej fazie realizacji projektu (ocena końcowa). Realizacja Programu Erasmus w AWF zostanie oceniona na zakończenie w celu podsumowania i analizy danych, refleksji na temat osiągnięcia celów i rezultatów oraz jako punkt wyjścia dla przyszłych projektów. W trakcie całego cyklu trwania Programu Erasmus przeprowadzana będzie ocena jakościowa w celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności, projektów partnerskich, wdrażania i zarządzania. Planowana ocena przeprowadzana będzie przez cały czas wdrażania Karty ECHE i Programu Erasmus i będzie i stanowić istotny element zarządzania jakością.

Wpływ udziału w Programie Erasmus na instytucję i jej interesariuszy będzie mierzony następującymi wskaźnikami ilościowymi:

 • liczba studentów uczestniczących w projektach mobilności i współpracy,
 • liczba zagranicznych studentów realizujących część studiów w AWF w ramach Programu Erasmus,
 • odsetek pracowników akademickich i dydaktycznych uczestniczących w mobilności,
 • liczba przyjeżdzających pracowników realizujących mobilność w celu prowadzenia dydaktyki i/lub szkolenia w AWF,
 • odsetek pracowników administracyjnych AWF uczestniczących w mobilności,
 • liczba instytucji partnerskich w krajach programu i krajach partnerskich,
 • liczba zmodernizowanych programów kształcenia i kursów,
 • liczba wydanych przez instytucję certyfikatów potwierdzających udział w Programie,
 • liczba dwustronnych i wielostronnych projektów badawczych i edukacyjnych zrealizowanych w wyniku współpracy w ramach Programu Erasmus,
 • odsetek pracowników naukowo-dydaktycznych AWF uczestniczących w zespołach międzynarodowych, w tym zespołach badawczych
 • wzrost środków przydzielonych AWF w ramach Programu Erasmus,
 • liczba działań i inicjatyw w ramach wsparcia organizacyjnego mobilności skierowanych do uczestników, zarówno wyjeżdzających, jak i przyjeżdzających.

Jakościowe wskaźniki wpływu uczestnictwa w Programie Erasmus na uczelnię będą obejmować:

 • rozwój uczestników, w zakresie umiejętności i kompetencji kulturowych i społecznych oraz interpersonalnych,
 • wyniki badań satysfakcji studentów i pracowników,
 • dostosowanie i opracowanie zmodernizowanych programów studiów i kursów,
 • zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych,
 • opracowanie strategii międzynarodowej i rozwój priorytetów internacjonalizacji,
 • zaangażowanie studentów w inicjatywy i działania w ramach Programu Erasmusa, w tym zwłaszcza w zakresie wolontariatu,
 • poszerzony dialog publiczny, zaangażowanie obywatelskie i społeczne,
 • wzrost jakości usług administracyjnych, w tym usług świadczonych on-line
 • wzrost potencjału rozwojowego uczelni.

Możliwość przenoszenia i wykorzystywania wyników i rezultatów uczestnictwa AWF w Programie Erasmus, a także potencjał w zakresie upowszechniania działań, inicjatyw, praktyk i innowacji w ramach programu zagwarantują trwałość działań. Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu obejmuje na poziomie instytucjonalnym w szczególności wzrost stopnia internacjonalizacji uczelni we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, digitalizację, wdrożenie programu cyfryzacji, zrównoważony i proekologiczny rozwój uczelni, zwiększenie dostępności do programów szkolnictwa wyższego i mobilności dzięki wdrażaniu polityki włączającej/integracyjnej.

AWF będzie dążyć do osiągnięcia celów związanych z udziałem w programie Erasmus i dołoży starań, aby:

 • zapewnić możliwie najwyższą liczbę studentów oraz najwyższy odsetek pracowników akademickich i administracyjnych biorących udział w Programie w całym okresie wdrażania,
 • aktywnie wspierać projekty mobilności i współpracy, a także udział w działaniach Programu Erasmus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027,
 • wdrożyć założenia Europejskiej Karty Studenta do 2021 roku,
 • wdrożyć wykorzystanie aplikacji Erasmus mobile App do 2023 r.,
 • w pełni przyjąć i wdrożyć inicjatywę „Erasmus Without Paper” do 2023 r.

Deklaracja polityki programu Erasmus w latach 2014-2020