Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Krok po kroku

„KROK PO KROKU” - przewodnik dla pracowników (nauczycieli akademickich oraz pracowników niedydaktycznych) Programu Erasmus +

KROK I

Zapoznanie się z zasadami programu Erasmus+ na wyjazdy w celach dydaktycznych lub szkoleniowych.

KROK II

Wybór instytucji przyjmującej.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi ich AWF Wrocław ma podpisaną umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty). Lista partnerów zagranicznych nie jest stała. Szczegółowy wykaz partnerskich uczelni zagranicznych zamieszczony został w zakładce ‘Uczenie partnerskie’.
Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać w celach szkoleniowych - na szkolenia, warsztaty, którkie wizyty typu "work shadowing" do partnerskich szkół wyższych, instytucji, organizacji lub firm za granicą.

KROK III

Przygotowanie/opracowanie dokumentu

 • Staff mobility agreement teaching (cel dydaktyczny)

lub

 • Staff mobility agreement training (cel szkoleniowy)

Staff mobility agreement określa zakładane cel wyjazdu, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty i jest uzgodniony z instytucją przyjmującą jeszcze przed procesem kwalifikującym na wyjazd.
Wzór dokumentu do pobrania w zakładce 'Dokumenty do pobrania'.

KROK IV

Kontakt pracownika z wybraną placówką przyjmującą

Pracownik uczelni samodzielnie uzgadnia możliwość przyjazdu do wybranej placówki a następnie przedstawia swoją propozycję dydaktyczną lub szkoleniową oraz termin pobytu. 
Efektem kontaktu jest zatwierdzony pisemnie dokument Staff mobility agreement.

KROK V

Zakwalifikowanie pracownika przez Komisję Kwalifikującą AWF we Wrocławiu

Pracownik, zgłaszający wolę uczestnictwa w Programie składa w odpowiednim terminie do Biura Programu Erasmus AWF Wrocław następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez kierownika jednostki
 • Staff mobility agreement   zaakceptowany przez instytucję przyjmującą

KROK VI

Kontakt z instytucją przyjmującą

Nauczyciel akademicki ustala szczegółowy plan pobytu w uczelni przyjmującej, ostateczną datę  pobytu, kwestie organizacyjne np. zakwaterowanie.

KROK VII

Formalności w kraju

 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę pracownika oraz na podstawie zaświadczenia od specjalisty kadr AWF we Wrocławiu.
  Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • Podpisanie umowy na wyjazd z AWF we Wrocławiu
 • Wypłata stypendium
  Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy finansowej. Pracownik otrzymuje stypendium w formie przelewu na konto EUR lub też w gotówce w oparciu o zlecenie z Kwestury AWF w odpowiednim banku. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej.

KROK VIII

Pobyt w instytucji przyjmującej

Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi zostać zakończony do 30 września danego roku akademickiego. Standardowa długość pobytu to jeden tydzień roboczy.
Długość pobytu w instytucji przyjmującej stanowiąca podstawę rozliczenia stypendium będzie określana z dokładnością co do jednego dnia.

KROK IX

Powrót z instytucji przyjmującej

Stypendysta programu Erasmus jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających pobyt w uczelni przyjmującej w Biurze Programu Erasmus w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stypendium

 • Potwierdzenie pobytu / Letter of confirmation - dokument musi zawierać pieczęcie i podpisy osób uprawnionych.
 • Wypełnienie ankiety on-line programu ERASMUS
  Dostęp do ankiety jest wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.