Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwoliło na znaczne zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

O kredyt mogą się ubiegać:

 • studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych,
 • słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,
 • słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi,
 • uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595)

bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Podstawowe cechy kredytu studenckiego:

 1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich.
 2. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat.
 3. Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim.
 4. Wysokość miesięcznej transzy kredytu w roku akademickim 2004/2005 wynosi 600 zł.
 5. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
 6. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów.
 7. Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.
 8. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
 9. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.
 10. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek, etc.) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie organizują system informacji na temat kredytów studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów. W związku z powyższym podstawową, pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku.Poniżej przedstawiamy listę banków, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich:

 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. Bank PEKAO S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Bank Zachodni WBK S.A.
 6. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 7. Kredyt Bank S.A.
 8. PKO Bank Polski S.A.

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

W roku 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do wykorzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,
 • dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 • zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%)

W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami:

 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 

Więcej informacji:
Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu