Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

NAWA

Ogłoszenie naboru wniosków do Programu PROM -  terminu naboru upływa 02.07.2018r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Cel Programu

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o programie https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom


Zapraszamy do składania wniosków w ramach bilateralnej wymiany naukowców.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 02.07.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie-do-skladania-wnioskow

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

 

Wzór wniosku

Opis planowanych dzialan-zalacznik 2.4 do wniosku


Nabór wniosków do Programu im.Bekkera. Nabór trwa od 04.04.-31.05.2018. Program przeznaczony dla naukowców posiadających stopień naukowy doktora.

Więcej informacji znajduje się na stronie NAWA pod adresem https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera


Obecnie NAWA prowadzi nabór wniosków do następujących programów:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną, która znajduje się  na stronie internetowej NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawne Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej).

Jeżeli chcesz zapoznać się z :

  • informacjami ogólnymi dotyczącymi oferty kliknij tutaj
  • ofertą dotyczącą stypendiów związanych z umowami bilateralnymi kliknij tutaj
  • innymi ofertami stypendialnymi kliknij tutaj
  • z innymi ofertami kliknij tutaj