Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

NCBiR

 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.jpg

 

 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IX Edycję konkursu LIDER

Termin naboru wniosków : 15.01.2018 – 15.03.2018

Adresaci konkursu :  osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny  lub posiadające stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. Osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą przekroczyć 35 roku życia.

Cel programu : poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Więcej informacji o dokumentacji konkursowej oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie NCBR

Pytania dotyczące naboru w IX edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider@ncbr.gov.pl


 KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 PO IR "BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE" PODZIAŁANIE 4.1.4 "PROJEKTY APLIKACYJNE"

W dniu 5.06.2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo .

Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w okresie  od 18 września do 18 grudnia br.

Więcej informacji oraz dokumantacja konkursowa znajduje się tutaj


 NABÓR LISTÓW INTENCYJNYCH W KONKURSIE Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, ŻYWIENIA ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do  dnia 31.03.17 trwa nabór listów intencyjnych instytucji zainteresowanych realizacją projektu w ramach międzynarodowego program ERA-HDHL , konkurs Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network". Tematyka konkursu skupia się na finansowaniu badań z zakresu zdrowia publicznego, żywienia oraz aktywności fizycznej.

Celem realizowanych projektów powinny być następujące aspekty:
- utworzenie interdyscyplinarnej sieci badawczej w Europie;
- monitorowanie, porównywanie oraz ocena polityk w obszarze zdrowia, żywienia i aktywności fizycznej;
- wspomaganie rozwoju promocji zdrowia wśród społeczeństwa;

Więcej informacji oraz  dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj

 


  logo_1_.jpg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło VIII Edycję konkursu LIDER

Termin naboru wniosków : 16.01.2017 – 17.03.2017

Adresaci konkursu :  osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny  lub posiadające stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. Osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą przekroczyć 35 roku życia.

Cel programu : poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych

Więcej informacji o dokumentacji konkursowej oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie NCBR

Pytania dotyczące naboru w VIII edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider@ncbr.gov.pl


Szanowni Państwo, eu_lac_health_1_.jpg

2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017. 

 Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:  EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017

Cel konkursu: rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

 Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):  Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:

 Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration

Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water- and vector-borne diseases.

 Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.

 Data otwarcia naboru wniosków:   2 grudnia 2016 r.

 Data zamknięcia naboru wniosków:  9 marca 2017 r., godz. 16.00 CET

 Nabór wniosków:   Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eu-lachealth.org/

 Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:   Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.

 


 PROGRAMY STRATEGICZNE

 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

Wybrane rodzaje Programów Strategicznych:

 • Techmastrateg - kliknij tutaj
 • Biostrateg - klikij tutaj
 • Strategmed - kliknij tutaj

Więcej o programach strategicznych http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/

PROGRAMY KRAJOWE

Tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki.

 Wybrane rodzaje Programów Krajowych:

 • Wspólne przedsięwzięcia - kliknij tutaj
 • Programy sektorowe – kliknij tutaj
 • Innowacje społeczne – kliknij tutaj
 • Lider – kliknij tutaj

Więcej o programach krajowych http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

Do zadań Centrum, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616), należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przy ich realizacji Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą ministra właściwego ds. nauki, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Wybrane rodzaje Programów Międzynarodowych:

 • AAL – kliknij tutaj
 • Era-Net Co-Fund – kliknij tutaj
 • Teaming for Excellence – kliknij tutaj
 • Polsko – Norweska Współpraca Badawcza – kliknij tutaj

Więcej o programach krajowych http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wybrane rodzaje Funduszy:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – kliknij tutaj
 • Program Operacyjny Inferastruktura i Środowisko – kliknij tutaj
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kliknij tutaj

Więcej o funduszach europejskich http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/