Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

MNiSW

mnisw.jpg

 

Nowy program „Granty na granty – promocja jakości II” dla jednostek naukowych i uczelni

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawia z dniem 1 lutego 2018 r. program pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”.

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.
Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.

Ogłoszenie Ministra będzie zawierało szczegółowe informacje o zakresie finansowania w ramach programu oraz regulacje dotyczące naboru wniosków i procedowania spraw.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.


Zaproszenie MNiSW do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych

w latach 2018 - 2019

Termin składania wniosków: do 30. 06. 2017 – początek realizacji 02. 01. 2018

I. Informacje ogólne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.

W 1999 r. podpisano wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.

II. Finansowanie

DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.

W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce.

Strona niemiecka (DAAD) pokrywa koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Pozostałe koszty projektu - osobowe, rzeczowe, wyposażenie miejsca pracy, prowadzenie obliczeń itp. muszą być pokryte z innych źródeł.

III. Termin składania wniosków i procedura zgłoszeń

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niezachowanie tego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Koordynatorzy (wnioskodawcy) projektów w Polsce i w Niemczech składają równolegle wnioski do poniżej wymienionych instytucji. Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Niemczech. W Polsce wnioski oceniane są przez Zespół interdyscyplinarny ds. współpracy naukowej z zagranicą. Polski wniosek jest rozpatrywany tylko wtedy, gdy partner niemiecki złoży wniosek do DAAD. Wniosek musi zawierać opis całego projektu (nie tylko części polskiej). We wniosku należy zaznaczyć, które zadania są wykonywane przez stronę polską, a które przez stronę niemiecką. Zawartość merytoryczna obu wniosków musi być jednakowa.

Wniosek powinien być podpisany przez obu partnerów.

Więcej informacji o programie znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/


 

Ogłoszenie V Edycji Programu Mobilność Plus

Uprzejmie informujemy, że MNiSW ogłosiło  V edycji konkursu Mobilność Plus.

Adresaci konkursu:

  • młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi zatrudnienymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania;
  • uczestnikami studiów doktoranckich.

Główny cel:

Głównym zamierzeniem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych badaczy.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Finansowanie:

W ramach konkursu można pozyskać środki w wysokości:

  • 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu
  • 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
  • 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu
  • ryczałt na koszty podróży w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie , na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże    uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się placówka zagraniczna

Termin naboru:

Nabór wniosków: od 2.01.2017 do 15.03.2017
Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania tzw. „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Programy i inicjatywy Ministra

MOBILNOŚĆ PLUS

Dla kogo Młody naukowiec (do 35 roku życia)

Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

Koszty pobytu za granicą:

Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 000 zł/każde niepełnoletnie dziecko uczestnika programu. Jeśli zagraniczny ośrodek naukowy zlokalizowany jest w kraju należącym do OECD, kwoty te podwyższa się o 30%.

Koszty podróży:

W ramach programu pokrywany jest koszt podróży ww. osób. Kwota na podróże wynosi od 1 000 do 8 000 zł/osobę, w zależności od odległości do przebycia i jest przyznawana raz na pełne 6 miesięcy pobytu ww. osób za granicą.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków podawane są w ogłoszeniach o konkursie zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Okres udziału w programie wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Cel

Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

IUVENTUS PLUS

Dla kogo

Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

Maksymalna kwota na finansowanie projektu: 300 tys. z

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze MNiSW. Okres realizacji: 36 miesięcy.

Cel

Program Iuventus Plus to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy posiadają już publikacje w wiodących światowych czasopismach lub zostały one przyjęte do druku.

Program Iuventus istnieje od 2010 r. Wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249). Wniosek składa jednostka, w której prowadzone są badania.

Wymagania

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Zgłaszane projekty mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe badania w obszarze nauki, w którym autor posiada publikacje w ww. czasopismach.

Więcej informacji na temat Programów i Inicjatyw Ministra znajduje się pod adresem http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy