Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Horyzont 2020

horyzont.jpg

HORIZON 2020 to dotychczas największy program ramowy Unii Europejskiej, finansujący działania i programy badawcze mające na celu wzmocnienie pozycji Europy na świecie w zakresie  innowacyjności i konkurencyjności. Program charakteryzuje spójny system finansowania począwszy od tworzenia koncepcji poprzez badania aż po wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Pełne informacje o programie HORYZONT 2020 znajdują się :

na  głównej stronie internetowej : Strona programu Horyzont 2020

oraz

 na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów UE (wersja polska) pod adresem http://www.kpk.gov.pl/


 Trzy główne sekcje Programu

Informacja o strukturze i sekcjach programu znajduje się pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

 

Sekcje Programu Zadania

 Exellence science

(doskonała baza naukowa)

- granty ERC :

 • dla początkujących naukowców;
 • dla naukowców u progu samodzielności badawczej;
 • dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym;
 • działania Marii Skłodowskiej – Curie koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy w celu kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy wspieranych rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej;
 • przyszłe i powstające technologie
 • infrastruktura badawcza

Industrial leadership

(wiodąca pozycja w przemyśle)

 • badania z zakresu : technologii informacyjnych i  komunikacyjnych,  nanotechnologie, badanie kosmosu;
 • dostęp do finansowania ryzyka :dostęp do finansowania ryzyka na styku badań i wdrożeń;
 • innowacje w MŚP : wsparcie dla przedsiębiorstw.

 Societal challenges

(wyzwania społeczne)

 • zdrowie : wiedza na temat zdrowia, zapobieganie chrobom, leczenie chorób, aktywne starzenie;
 • bezpieczeństwo żywnościowe rolnictwo, leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych;
 • energia: bezpieczna, czysta, efektywna energia;
 • transport : inteligentny, zintegrowany, zielony transport
 • środowisko: klimat, gospodarka zasobami;
 • Europa w zmieniającym się świecie: integracyjne, innowacyjne społeczeństwa;
 • bezpieczne społeczeństwa: ochrona Europy i bezpieczeństwa jej obywateli.

Rodzaje projektów Horizon 2020

Research and Innovation Actions – projekty badawcze i innowacyjne
Projekty badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii czy produktów. Projekty mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe.

Innovation Actions – projekty innowacyjne  składające się przede wszystkim z działań nastawionych na plany produkcyjne a także projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług.

Coordination and support actions – akcje koordynujące i wspierające
Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej, finansowanej na szczeblach krajowych. W zakres działań wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami a także organizacja konferencji, spotkań, wymiany personelu, upowszechniania dobrych praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania, a ich zadaniem jest wspieranie realizacji programu Horyzont 2020.


Sposób składania wniosków

Wniosek może złożyć : naukowiec lub instytucja.

Wniosek składa się on-line poprzez potral  Participant Portal  Jest to jedyny portal, który umożliwia składanie wniosku on-line w odpowiedzi na wybrane wezwanie tak zwane „call” , które ukazuje się w określonym obszarze finansowym  programu. 
Na portalu tym można także znaleźć wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego
.

Adres portalu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Program zapewnia:

 • jednolity system finansowania , w którym refundowane jest  do 100 % kosztów kwalifikowanych i 25 % ryczałtu na koszty pośrednie;
 • VAT kwalifikowany dla instytucji, która nie ma możliwości na jego odzyskanie;
 • akceptowalność obowiązujących u beneficjenta sposobów księgowania;
 • czas oczekiwanie na decyzję do 8 miesięcy;
 • brak kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych tylko w projekcie;
 • Open Access – swobodny i bezpłatny dostęp do wyników badań i publikacji naukowych .

 


Poszukiwanie Ekspertów KE

Zachęcamy specjalistów z Polski do rejestracji w bazie ekspertów, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020. Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy oraz specjaliści od innowacji.

 Więcej: www.kpk.gov.pl


Annotated Model Grant Agreement

Na Participant Portal  KE  opublikowała nową wersję  Annotated Model Grant Agreement 

Informacje  o wprowadzonych zmianach znajdują się pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Umowa grantowa

Na stronie Participant Portal KE zamieściła tłumaczenia Umowy Grantowej.

Umowę Grantową można pobrać : tutaj