Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej przyjęte i stosowane przez Wydawnictwo AWF we Wrocławiu są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics, publicationethics.org) i mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Przysłane do redakcji teksty oceniane są pod względem merytorycznym bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo i poglądy polityczne autorów.

O tym, które prace zgłoszone do czasopisma powinny zostać opublikowany decyduje redaktor czasopisma, kierując się polityką redakcji czasopisma i przestrzegając wszelkich obowiązujących w takich kwestiach wymogów prawnych. Redaktor może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji.

Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów etyki publikacyjnej oraz za­pobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi normami prawnymi i etycznymi (nierzetelności badań), do których to praktyk należą:

a) plagiat, gdy autor wykorzystuje pracę innego autora (zwroty, zdania, dane) bez zaznaczenia tego w tekście;
b) autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli powtórne opublikowanie własnego utworu (bądź jego fragmentów) jako nowego, bez podania o tym informacji; w wyjątkowych sytuacjach moż­liwy jest przedruk lub tłumaczenie już opublikowanego tekstu, ale wymaga to zgody obu redakcji i musi to zostać odnotowane w odpowiednim przypisie;
c) składanie tego samego tekstu jednocześnie w dwóch różnych wydawnictwach;
d) fałszowanie  danych lub manipulowanie nimi, a także oszustwo w opisie wyników badań;
e) ignorowanie podobnych wyników opublikowanych w innych pracach w celu wykazania nowatorstwa swoich badań;
f) pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania utworu (ghost authorship);
g) przypisanie autorstwa osobom, które nie mają żadnego wkładu w powstanie utworu lub których udział w tworzeniu dzieła był znikomy (guest authoship, honorary authorship);
h) nieujawnienie znaczącego wkładu autora w powstanie utworu (ghostwriting);
i) umieszczenie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody;
j) zatajanie konfliktu interesów, który ma miejsce wtedy, gdy dążenie do prawdy naukowej okazuje się sprzeczne z konkurencyjnymi celami badacza.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. instytucji zatrudniającej autora).

Wydawnictwo nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Teksty nieopublikowane nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników Wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie redakcyjnym.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad etyki naukowej Wydawnictwo stosuje procedurę zgodną ze standardami COPE opisaną na stronach publicationethics.org.

Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli: 1) nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej; 2) istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, 3) zostaną wykryte niezamierzone błędy (np. metodologiczne bądź dotyczące obliczeń).

Zgłoszenie zarzutu nierzetelności skierowane do Wydawnictwa musi mieć formę pisemną i zawierać dowody potwierdzające wykryte nieprawidłowości. Zgłoszenie jest kierowane do władz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zasady obowiązujące autora

Autor ma obowiązek przestrzegać zasad etyki publikacyjnej, m.in.:
• oryginalność tekstu,
• ujawnienie faktycznego udziału osób w powstanie dzieła,
• ujawnienie konfliktu interesów,
oraz norm rzetelności naukowej, m.in.:
• rzetelny opis zastosowanych w pracy metod i obiektywna interpretacja wyników,
• wykazanie i właściwe zacytowanie wszystkich publikacji wykorzystanych podczas tworzenia utworu oraz tych, które miały wpływ na ideę badań,
• niepublikowanie tekstów na podstawie tego samego zbioru danych, z zastosowaniem tej samej próby, metodologii,
• niezwłoczne zgłoszenie odkrytych błędów w swoim tekście celem ich skorygowania lub wycofania pracy.

Autor jest zobowiązany do zgłoszenia konfliktu interesów, zaznaczając to w liście przewodnim do redakcji. Wydawnictwo decyduje, czy należy to odnotować w przypisie publikacji.

Autor nie powinien zgłaszać tej samej pracy do innego Wydawnictwa lub czasopisma.

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych źródłowych do badań, których wyniki zostały zaprezentowane w artykule przesłanym do publikacji w czasopiśmie, i powinni być przygotowani do umożliwienia redakcji dostępu do takich danych. Powyższy obowiązek dotyczy także okresu po opublikowaniu artykułu.

W pracy zbiorowej wszyscy autorzy odpowiadają za treść publikacji, chyba że w nocie autorskiej zostanie wyraźnie zaznaczony podział pracy między poszczególnych autorów.

Autor ma obowiązek podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zasady recenzowania prac

Wydawnictwo AWF we Wrocławiu przykłada ogromną wagę do jakości recenzji złożonych prac. 

Publikacje wydawane w Wydawnictwie AWF we Wrocławiu po wstępnej weryfikacji przez Komitet Wydawniczy są kierowane do recenzji naukowej do specjalistów z danej dziedziny/dyscypliny naukowej.

Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem w konflikcie interesów, przez który należy rozumieć zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Ponadto recenzenci nie powinni być pracownikami jednostki (uczelni), w której pracuje autor.

Recenzja powinna być rzetelna i konstruktywna oraz mieć charakter obiektywny, a nie personalny. Krytyka autora pracy uważana jest za niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Recenzent powinien wskazać i zgłosić Wydawnictwu wszelkie istotne zauważone podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac (plagiat), jak również uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

Jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką publikacji niezacytowane przez autora.  

Recenzja, zawierająca ocenę testu w arkuszu recenzyjnym oraz część opisową, musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do opublikowania lub jej odrzuceniu.

Praca zostaje zakwalifikowana do druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji (recenzja musi zawierać jednoznacznie brzmiącą rekomendację) i spełnieniu przez autora zaleceń recenzenta. Autor jest zobowiązany przygotować pisemną odpowiedź na uwagi recenzenta.

Recenzent ma wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo.

Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym) jest niedopuszczalne.

Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb ani czerpać z niej korzyści. Nie powinien również wypowiadać się na temat pracy przed jej opublikowaniem.

REGULAMIN WYDAWNICTWA AWF