Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wytyczne dla autorów (zał. do regulaminu)

Wytyczne dotyczące przygotowania prac składanych do publikacji

Wytyczne dotyczące składania prac zamieszczanych w periodykach zostały zawarte w regulaminach poszczególnych czasopism.

Do Wy­daw­nictwa AWF należy dostar­czyć zarówno wersję elektroniczną utworu, jak i ma­szyno­pis. Utwór należy przygotować w edy­torze tekstów Microsoft Word (do 2010). W zależ­ności od cha­rakteru praca powinna obejmować spis treści, tekst podstawowy, ilustracje, wykaz rysunków i tablic, indeks nazwisk, in­deks nazw rzeczowych, wy­kazy określeń, skrótów, bibliografię, aneksy oraz inne załączniki. Utwór, który ma być zamieszczony w ko­lej­nym numerze „Studiów i Monografii AWF we Wrocławiu”, należy uzupełnić stresz­cze­niem w języku pol­skim i an­gielskim (do 3 stron maszynopisu – 5400 znaków ze spacjami).

Objętość monografii nie powinna przekraczać 10 arkuszy wydawniczych.
Treść wersji elektronicznej utworu nie może się różnić od treści na wydruku.

1.   Maszynopis (wydruk komputerowy) powinien być przygotowany na białym papierze (nie kre­do­wym) formatu A4 według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, 12 pkt,
– interlinia: 1,5 wiersza,
– sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany,
– sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany,
– marginesy: górny, dolny i lewy 2 cm, prawy 3 cm,
– numeracja: ciągła, numer strony umieszczony na górnym lub dolnym marginesie
– druk: obustronny.
2.   Tabele (tylko niezbędne, opatrzone numerem i tytułem) należy odpowiednio włączyć do tekstu, wprowadzając jednocześnie w tekście właściwe odwołania do tabel. Każda ko­lumna i wiersz ta­beli powinna mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułam­ków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek (nie kropka).
3.   Rysunki, wykresy, fotografie (opatrzone numerem i tytułem) należy w całej pracy określać jednym terminem, np. rysunek (rys.), rycina (ryc.). Materiał ilustracyjny należy odpowiednio wstawić do tekstu, wprowadzając jednocześnie właściwe odwołania do ilustracji. Dodatkowo należy dołączyć ryciny w postaci osobnych plików graficznych. Preferowane formaty to .cdr (do 13), .eps, .jpg, .tif, xls, stg. Wymagana rozdzielczość w przypadku rysunków i fotografii skanowanych wynosi minimum 300 dpi.
Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego materiału ilustracyjnego, należy podać ich dokładne źródło.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakość publikacji materiału ilustracyjnego przygotowanego niezgodnie w wytycznymi.
4.   Bibliografia powinna być umieszczona na końcu pracy. W zapisie bibliograficznym zaleca się zastosowanie układu autor rok. Wówczas w tekście głównym w odsyłaczu do bibliografii należy w nawiasie okrągłym podać nazwisko autora i rok wydania jego dzieła, np. (Wojciechowski 1986); przy większej liczbie powołań należy uporządkować je chronologicznie. Pozycje bibliograficzne (na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów, a prace jednego autorstwa według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Pozycji nie należy numerować. W pracach zbiorowych należy szczególnie konsekwentnie przestrzegać jednolitego zapisu bibliografii we wszystkich częściach.

PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
Książka:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł pracy, część, tom,
– miejsce wydania,
– wydawca.
Przykład: Lipoński, W. (2012). Historia sportu. Warszawa: WN PWN, ISBN: 978-83-755-3241-8.
Artykuł w czasopiśmie:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma, ewentualnie skrót tytułu periodyku zgodnie z przyjętymi zasadami,
– numer tomu i zeszytu,
– stronice zawierające przytaczany artykuł.
Przykład: Richard M.D., Veatch S. (1994) Effect of running speed and aerobic dance jump height on vertical ground reaction forces. J Appl Biomech, 10, 14–27.
Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu lub rozdziału,
– nazwisko i inicjały redaktora naukowego lub nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej,
– tytuł pracy zbiorowej, część, tom,
– stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział,
– miejsce wydania,
– wydawca.
Przykład: Urbanik C. (2001) Rola biomechaniki w sporcie. [W:] C. Urbanik (red.), Wybrane za­gad­­nienia bio­mechaniki sportu. AWF, Warszawa, 7–9.
Źródła internetowe: przy źródłach internetowych należy podać datę dostępu.
Przykładhttp://new.szybowce.pl/blog/igrzyska_2009 [data pobrania 23.08.2009].

W określonych wypadkach dopuszcza się zastosowanie w bibliografii vancouverskiego systemu cytowań.

5.   Wykorzystane w pracy cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głów­nym po cytowaniu należy podać w nawiasie nazwisko autora, datę publikacji jego dzieła oraz numer stronicy, z której pochodzi cytat.
Przykład: (Czarnocki 1981, s. 416).


UWAGA


Umieszczenie w swojej pracy fragmentów (np. rysunku, fotografii, tekstu) dzieł innych autorów (zarówno opublikowanych, także w Internecie, jak i nieopublikowanych) bez zaznaczenia źródła, a także bez zgody autora w przypadku materiału ilustracyjnego, jest bezprawnym zapożyczeniem, a zatem naruszeniem praw autorskich.

Umieszczenie w książce materiałów zaczerpniętych z innych źródeł (podlegających ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właścicieli autorskich praw majątkowych.

Wersja do druku (pdf)