Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wskazówki dla redaktora naukowego

Redakcja merytoryczna obejmuje:
1. Sprawdzenie, czy treść pracy jest zgodna z najnowszymi osiągnięciami nauki, a w odniesieniu do podręczników i skryptów – czy odpowiada programowi studiów.
2. Sprawdzenie, czy układ dzieła jest prawidłowy i czy sposób ujęcia tematu odpowiada przeznaczeniu pracy: w szczególności sprawdzenie poprawności dydaktycznej w odniesieniu do podręczników i skryptów.
3. Sprawdzenie poprawności dowodów, logiczności wypowiedzi i powiązań fragmentów tekstu, ścisłości sformułowań definicji, twierdzeń, wniosków itp., poprawności przekształceń i zapisu wzorów matematycznych.
4. Sprawdzenie, czy autorzy uwzględnili zalecenia recenzentów.
5. Usunięcie zbędnego werbalizmu w celu uzyskania zwartości tekstu.
6. Ustalenie celowości zamieszczania zawartego w pracy materiału ilustracyjnego i tabelarycznego, sprawdzenie jego poprawności i zgodności z tekstem.
7. Sprawdzenie poprawności i jednolitości terminologii, symboli i jednostek miar.
8. Weryfikacja realiów (fakty, nazwiska, daty, dane liczbowe itp.).
9. Sprawdzenie bibliografii pod względem właściwości wyboru.
10. Uzgodnienie proponowanych poprawek redakcyjnych z autorami.
11. Opracowanie, w razie potrzeby, przypisów redakcji.
12. Napisanie wstępu do dzieła.
13. Dokonanie korekty autorskiej (lub przekazanie jej autorom), zaakceptowanie dzieła do druku.
14. Uzyskanie zgody (autora, wydawnictwa) na zamieszczenie fotografii, rysunków lub innych materiałów zastrzeżonych prawem autorskim.