Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Logo HR Excellence in Research

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca

ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 • obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

Więcej informacji na temat Karty i Kodeksu znajduje się na tronie: https://cdn5.euraxess.org/

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie europejskiego wyróżnienia "HR Excellence in Research".

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu deklarując poparcie dla zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym przystępując do uzyskania logo „HR Excellence in Research”, zobowiązuje się do przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która ma ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem oraz przygotowania Strategii HR i Planu działań określających wdrożenie europejskich standardów dotyczących warunków pracy naukowców. 

Cel uzyskania logo HR

 • stworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej,
 • zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy i rozwoju zawodowego,
 • opracowanie transparentnych zasad rekrutacji,
 • zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej, jakości badań i kształcenia oraz konkurencyjności uczelni. 

Uzyskanie Logo HR jest wyróżnieniem dla Uczelni. Umożliwia promocję wśród międzynarodowych organizacji i naukowców oraz premiowanie Uczelni w międzynarodowych konkursach grantowych (m.in. Komisji Europejskiej w programie Ramowym UE HORYZONT 2020), a także premiowanie w krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz programach finansowania nauki ze środków MNiSW.

Jest to również wzrost atrakcyjności zatrudnienia dla pracowników.

Więcej o „The Human Resources Strategy for Researchers” znajduje się na stronie: www.euraxess.ec.europa.eu/

Przystępując do procedury uzyskania logo HR Excellence in Research Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zobowiązuje się do:

 • przygotowania Strategii HR i Planu działań,
 • przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która ma ocenić, w jakim stopniu funkcjonowanie Uczelni jest spójne z Kartą i Kodeksem.
 • przeprowadzenia diagnozy aktualnej sytuacji (tzw. „luk”) i wyznaczenie działań, które dostosują przepisy i funkcjonowanie Uczelni do zaleceń zawartych w Karcie i Kodeksie.

Etapy wdrożenia

W celu uzyskania logo przez Uczelnię „Human Resources Excellence in Research”  JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. powołał Zarządzeniem nr 27/2017 w dniu 16.05.2017 roku Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (ze zm. wprowadzoną Zarządzeniem Rektora nr 66/2017 z dnia 4 października 2017r.).

Harmonogram zadań zespołu

 1. Analiza wytycznych zawartych w Karcie i Kodeksie (przeprowadzona w miesiącach czerwiec-lipiec 2017r.)
 2. Porównanie wytycznych zawartych w Karcie i Kodeksie z ogólnokrajowymi aktami prawnymi i dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi w Akademii (przeprowadzone w miesiącach lipiec-październik 2017r.)
 3. Kampania informacyjna (przeprowadzona w miesiącach wrzesień-październik 2017r.)
 4. Przeprowadzenie ankiety dla pozyskania opinii na temat warunków pracy i rozwoju zawodowego naukowców (przeprowadzona w miesiącu październiku 2017r.)
 5. Weryfikacja i analiza rozbieżności, o pracowanie planu działań (przeprowadzona w miesiącach listopad-grudzień 2017r.)
 6. Opracowanie Strategii HR (opracowana w miesiącach styczeń-marzec 2018r.)

W okresie od maja 2017 roku do marca 2018 roku odbyło się 11 spotkań członków zespołu lub grup roboczych. W dniu 27.03.2018 roku koordynator ds. Wdrożenia zaprezentował Kolegium Rektorów ąęoraz . Przygotowane dokumenty zostały podpisane w dniu 11.07.2018r. przez JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. opracowanej dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Strategii HR i Planu działań.

Kontakt

Pełnomocnik ds. Europejskiej Karty Naukowca
dr hab. Jarosław Fugiel
tel. 71 3473361, e-mail: jaroslaw.fugiel@awf.wroc.pl