Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2017 - prof. dr hab. Wiesław Osiński

26 września 2017 r.

Profesor Wiesław Osiński urodził się 13.12.1948 r. w Poznaniu.

Absolwent poznańskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (1972 r.)

Całe swoje życie zawodowe związał z macierzystą uczelnią. W 1978 r. uzyskał stopień doktora, a w 1996 tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w r. 1989 w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od ukończenia studiów nieprzerwanie pracuje w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora AWF w Poznaniu (1990–1993 oraz 1993–1996), a w latach 1999–2008 był Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Szkoły zbudowanej przez Niego od podstaw.

W uznaniu Jego operatywności i efektywności w pracy organizacyjnej na stanowisku Rektora poznańskiej AWF w drugiej kadencji powierzono Profesorowi Osińskiemu funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Jeden z recenzentów dorobku naukowego profesor Edward Mleczko z krakowskiej AWF, omawiając ten okres aktywności zawodowej Kandydata do tytułu doktora honorowego, napisał: „W ramach takiej działalności podejmował bardzo ważne inicjatywy, koordynując wspólne działania uczelni wyższych, Oddziału Poznańskiego PAN oraz innych najpoważniejszych instytucji naukowych Poznania. W tym zakresie działalności prowadził i wspierał tak ważne inicjatywy, jak: powstanie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, budowa nowoczesnego akademickiego ośrodka zdrowia czy tworzenie sieci umożliwiającej dostęp do zasobów informacji naukowej. Ponadto, jako Prezydent Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, istotnie przyczynił się do pozyskania i wykorzystania środków finansowych z amerykańskiej Fundacji Mellona. Inne działania, które w tym okresie podejmował bądź bezpośrednio nadzorował, to m.in. opracowanie z własnej inicjatywy raportu o stanie akademickiej kultury fizycznej w Poznaniu (przyjęty jako obowiązujący dokument przez Kolegium Rektorów m. Poznania), opracowanie i wydanie w języku angielskim albumu «Akademicki Poznań» na potrzeby wojewody, prezydenta miasta oraz wszystkich uczelni wyższych Poznania. W okresie kadencji rektorskiej prof. W. Osińskiego Wydział Wychowania Fizycznego uzyskał, po raz pierwszy w historii AWF w Poznaniu, uprawnienia habilitacyjne”.

Profesor Osiński piastował stanowisko wiceprezydenta dużej organizacji naukowej – Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, skupiającej członków z 46 krajów. Od pięciu kadencji jest członkiem Komitetu Polskiej Akademii Nauk. Był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Human Movement” wydawanego przez wrocławską AWF. Jest też członkiem siedmiu zespołów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Kierował grantami naukowymi i uczestniczył w licznych badaniach międzynarodowych. Wielokrotnie zapraszano Go jako głównego wykładowcę na zagraniczne kongresy naukowe, ale też sam był inicjatorem i organizatorem czterech poważnych konferencji międzynarodowych.

W pracy badawczej Profesora Osińskiego można wyróżnić 3 etapy. W pierwszym okresie pracy naukowej Jego zainteresowania obejmowały problematykę wpływu treningu na kształcenie właściwości motorycznych człowieka oraz uwarunkowań morfologicznych i środowiskowych motoryczności człowieka. Okres drugi – przedhabilitacyjny – wiązał się z prowadzeniem badań wśród sportowców kadry narodowej i olimpijskiej (m.in. lekkoatletów, pływaków, wioślarzy, piłkarzy, hokeistów na trawie, bokserów) oraz realizowaniem prac badawczych w ramach problemu resortowego na temat skuteczności różnych metod treningowych w konkurencjach lekkoatletycznych. Przedmiotem szczególnych zainteresowań Profesora Osińskiego na trzecim etapie Jego działalności naukowej, po uzyskaniu w 1997 r. tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej, stali się ludzie starsi.

Profesor Osiński w swojej 45-letniej działalności nauczyciela akademickiego realizował wszystkie formy zajęć dydaktycznych, prowadząc przede wszystkim wykłady i ćwiczenia z teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki oraz aktywności fizycznej osób późnej dorosłości. Cieszy się opinią bardzo dobrego dydaktyka. Dowodem uznania dla Jego wiedzy i umiejętności akademickich są liczne zaproszenia do wygłaszania wykładów zarówno na uczelniach Polskich, jak i zagranicznych. Jest autorem kilku ogólnopolskich podręczników, m.in. „Antropomotoryki” (wyd. AWF w Poznaniu 2000 i 2003), „Teorii wychowania fizycznego” (wyd. AWF w Poznaniu 2011) oraz wydanej w 2013 r. przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich obszernej pozycji „Gerokinezjologia”. 

Profesor Wiesław Osiński położył duże zasługi w promocji kadr naukowych z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Był promotorem 12 prac doktorskich, a pod Jego kierunkiem powstały trzy prace habilitacyjne. Jest uważany za autorytet w wydawaniu opinii dotyczących rozwoju naukowego badaczy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Świadczyć o tym mogą, powierzone liczne recenzje promocyjne na stopnie naukowe i tytuł profesora z wszystkich uczelni wychowania fizycznego w Polsce, a także Jego wybór na członka Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (obecnie już druga kadencja).

26 września 2017 roku w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017-2018 Profesor Wiesław Osiński otrzymał  tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Laudator: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Recenzent: prof. dr hab. Teresa Sławińska – Ochla – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Recenzent: prof. dr hab. Edward Mleczko - Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie