Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2013 - prof. dr hab. Krzysztof Klukowski

Doktorzy Honoris Causa

26 września 2013 r.

klukowski.jpgProf. dr hab. Krzysztof Klukowski ukończył w 1968 roku Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, a w 1971 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1974 roku uzyskał w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1984 doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1994 roku.

Większą część swojej kariery naukowej związał prof. Krzysztof Klukowski z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie, w którym rozpoczął pracę w 1971 roku przechodząc wszystkie stanowiska od asystenta do profesora. W 1994-1996 był Zastępcą Komendanta ds. Naukowych  tego Instytutu, a w latach 1997-2002 jego Komendantem.

W latach 2003-2011 pracował w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pełniąc między innymi funkcję kierownika Katedry Fizjologii i Biochemii na Wydziale Wychowania Fizycznego, a później Katedry Fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji, a w latach 2002-2005 Prorektora ds. Promocji i Sportu tej uczelni. Obecnie prof. Krzysztof Klukowski jest pracownikiem Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W latach 1987-1989 oraz od 1996 prof. Krzysztof Klukowski był członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 1997 przewodniczącym Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej), a w latach 1987-1993 członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN. Od 2003 roku jest Wiceprzewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

W latach 1994-1996 był wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, a latach 2003-2005 przewodniczącym tego Towarzystwa. Od 1994 prof. Krzysztof Klukowski jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Kinetyki Sportu, a od 1995 prezesem Sekcji Wojskowej Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

Był także członkiem Sekcji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Komitetu Badań Naukowych, a od 1998 jest również członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki MON oraz od 1997 członkiem Rady ds. Medycyny i Farmacji Wojskowej.

Prof. Krzysztof Klukowski ma także wysoką pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym. Od 1991 jest członkiem CISM - Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (od 1998 członkiem Stałej Komisji Medycyny Sportowej), od 1992 Zagranicznym Egzaminatorem Medycznym pilotów lotnictwa cywilnego Kanady, od 1995 delegatem Komisji Fizjologiczno-Medycznej Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), a od 2001 członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej.

Prof. dr hab. Krzysztof Klukowski prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny lotniczej, medycyny sportu i rehabilitacji medycznej. Do osiągnięć należy między innymi:

  • modyfikacja i dobór testów sprawności fizycznej stosowanych w ocenie zdolności pilotów do służby,
  • badania nad czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych u pilotów o małej aktywności i wydolności fizycznej,
  • opracowanie zasad wytrzymałościowego treningu zdrowotnego dla pilotów,
  • długofalowe badania zmian zdolności wysiłkowej z wiekiem,
  • opracowanie i aktualizacja norm wydolności fizycznej pilotów,
  • opracowanie metodyki doboru obciążeń wysiłkowych w testach submaksymalnych,
  • opracowanie metodyki badań wysiłkowych w umiarkowanym niedotlenieniu wysokościowym z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego,
  • opracowanie zasad odnowy biologicznej dla personelu latającego,
  • ocena badań spondylogoniometrycznych pilotów w aspekcie zmian przeciążeniowych kręgosłupa,
  • udział w opracowaniu metod i realizacji kompleksu badań i treningów specjalistycznych polskich kandydatów na kosmonautów. 

O wyjątkowej pozycji prof. Krzysztofa Klukowskiego w środowisku naukowym świadczy także powierzeni w latach 70-tych ubiegłego stulecia opieki medycznej grupy polskich lotników przygotowujących się do lotu kosmicznego. Było to okazją do prowadzenia unikalnych eksperymentów naukowych w czasie lotów kosmicznych i oryginalnych obserwacji reakcji fizjologicznych organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach.

Prof. Krzysztof Klukowski jest autorem i współautorem 155 publikacji naukowych oraz 8 podręczników. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych 6 czasopism naukowych, a w latach 2005-2008 był redaktorem naczelnym czasopisma Wychowanie Fizyczne i Sport. Był także inicjatorem i jest koordynatorem wydania przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL serii podręczników dla studentów kierunku fizjoterapia pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Prof. Krzysztof Klukowski był promotorem w 11 przewodach doktorskich oraz recenzentem w 3 przewodach profesorskich, 14 habilitacyjnych i 49 doktorskich, w tym wiele w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Był także recenzentem w postępowaniu o przyznanie jednostkom naukowym praw do nadawania stopni naukowych, także w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

26 września 2013 roku w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013-2014 Profesor Krzysztof Klukowski otrzymał  tytuł Doktora Honoris Causa naszej Akademii.