Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2012 - prof. Peter Weinberg

Doktorzy Honoris Causa

27 września 2012 r.

weinberg.jpgProf. Peter Weinberg urodził się w 1946 roku w Jever/Freisland, mie­ście położonym na północy Niemiec, w Dolnej Saksonii. Całe swoje życie zawodowe zwią­zał z uniwersytetami w Hamburgu i Bremie. Studiował w tych uczelniach w latach 1968-1974 na Wydziale Nauk o Sporcie. W roku 1977 na podstawie roz­prawy pt. „Teoria działania a nauki o sporcie” uzyskał stopień doktora nauk o sporcie na Uniwersytecie w Bremie i tu podjął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk o Sporcie. W roku 1985 uzyskał stopień dok­tora habilitowanego na podstawie monografii habilitacyjnej pt. „Ruch, działanie, sport – badania nad ruchem zorientowane na teorię działania” (która została także wydana w Japonii, w 1993 r.). Od 1985 r. do przejścia na emeryturę prof. P. Weinberg pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie w Hamburgu, w Kate­drze Nauk o Ruchu Człowieka, pełniąc w latach 1995-1997 funkcję dziekana Wy­działu Nauk o Sporcie. W latach 1969-1973 był współzalożycielem i członkiem Komitetu Sportu przy Uniwersytecie w Bremie. W latach 1973-1989 pełnił funkcję redaktora serii wydawniczej „Sport – praca i społeczeństwo”, w ramach której uka­zało się kilkanaście książek poświęconych naukom o sporcie. Prof. P. Weinberg jest wieloletnim członkiem Komite­tu ds. Edukacji i Nauki Niemieckiej Fundacji Sportu Akademickiego. Był zapraszany jako prelegent na wiele międzyna­rodowych konferencji, sympozjów i seminariów, m.in. do wygłoszenia główne­go referatu na Kongresie Naukowym Uniwersjady w 1995 roku w Fukuoce, w Japonii. Od 20 lat jest czynnym uczestnikiem wszystkich spotkań naukowych pt. „Dydaktyka Wycho­wania Fizycznego”, organizowanych przez naszą uczelnię co dwa lata w formie międzynarodowych konfe­rencji. Swoim do­świadczeniem i wiedzą wspomaga procesy badawcze, prowadzone w naszej uczelni przez pracowników Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Czynnie uczestniczy w promocji kadry na­ukowej, prowadząc seminaria na studiach doktoranckich w naszej uczelni. W 1999 r. został odznaczony Medalem „Zasłu­żony dla AWF we Wrocławiu”. W pracy badawczej i publikacyjnej podejmował wiele  problemów badawczych, będąc kierownikiem licznych projektów naukowych, dotyczących m.in.: uczenia się w sporcie, sportu i edukacji, historii sportu i doświadczeń cielesnych, kultury ruchu, biofizycznych badań eksperymentalnych nad ruchem i prozdrowotnym stylem życia, mikrowibracji jako wskaźnika koherencji organizmu. Jego prace ukierun­kowane na takie dziedziny, jak sport, kultura, społeczeństwo, edukacja, sztuka, stanowią znaczący wkład w naukę o sporcie i jej pozycję wśród po­krewnych dziedzin wiedzy, jakimi są pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, politologia i inne.

27 września 2012 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012-2013 Profesor Peter Weinber otrzymał  tytuł doktora honoris causa naszej Akademii na podstawie uchwały nr 29 Senatu z dnia 13 września 2013 r. (a-kiczko)