Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2012 - prof. Andrzej Wit

Doktorzy Honoris Causa

27 września 2012 r.

wit.jpgProfesor Andrzej Wit, wybitny uczony biomechanik, jeden z pionierów i twórców tej specjalności naukowej, jest absolwentem Akademii Wychowa­nia Fizycznego we Wrocławiu (1967). Jako asystent naszej uczelni w 1969 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, które ukończył w 1974 r., uzyskując stopień naukowy doktora wychowania fizycznego, a następnie w 1982 stopień naukowy doktora habili­towanego nauk wychowania fizycznego. W 1991 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Od 1972 r. jest związany zawodowo z AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie pełnił najbardziej zaszczytne funkcje, najpierw prorektora ds. nauki, a następnie rektora. Pracując w latach 1975-1994 w Instytucie Sportu, pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Obecnie reprezentuje nauki o kulturze fizycznej w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, wybrany na kolejną kadencję w drodze wyborów powszechnych. Jest również członkiem Komi­tetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku reprezentuje dziedzinę nauk o kulturze fizycznej w Narodowym Centrum Na­uki. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, którego był założycielem. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Ściśle współpracuje zarówno z polskimi, jak i z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersy­tetem Medycznym w Warszawie, uniwersy­tetami w Jyyaskyla w Finlandii i w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii oraz Na­rodowym Instytutem Sportu w Paryżu, w których prowadzi badania naukowe oraz wykłady. Efektem tej współpracy są prace naukowe opublikowane w czasopismach o uznanym poziomie naukowym. W początkowym okresie kariery naukowej zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Wita koncentrowały się wokół biomechaniki sportu, o czym świadczy treść jego wczesnych publikacji, jak również dysertacji doktorskiej i monografii habilitacyjnej, przedstawiająca wyniki badań siły i szybkości sportowców, metody pomiarów i analizę fizjologicznych sygnałów zmęczenia oraz ilościową ocenę powysiłkowego zmęczenia. Stopniowo jego zainteresowania ewaluowały w kierunku biomechaniki w re­habilitacji, biofizyki oraz inżynierii biomedycznej, obecnie stanowiąc głów­ne obszary jego badań naukowych, obejmując między innymi biomechaniczną ocenę chodu w różnych stanach patologicznych oraz ich wpływ na własności mechaniczne kończyn dolnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje najnowszy, bardzo oryginalny i unikatowy kierunek badań zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu udziału mięśni kończyn dolnych w chodzie osób niepełnosprawnych. Prof. Andrzej Wit jest autorem i współautorem ponad 60. prac nauko­wych, dwóch patentów naukowych oraz autorem i współautorem trzech podręczników oraz 21. rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych, m.in. tak klasycznych pozycji, jak „Biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej”, wydanej przez PAN, „Bioniki ruchu”, „Diagnostyki czynnościowej człowieka” czy „Artificial neural networks”. Jego prace ukazywały się w tak renomowanych czasopismach, jak “Gait&Posture”, “Journal of Biomechanics”, “Journal of Physical and Rehabilitation Medicine”, “Journal of Sport Sciences”, “Journal of Sport Medicine and Physical Fitness”, “Biology of Sport” oraz “Acta of Bioengineering and Biomechanics”. Prof. Andrzej Wit brał udział w realizacji 15. projektów naukowych, był promotorem w 8. przewodach doktorskich oraz recenzentem w postę­powaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa, w trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w 14. o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i 15. o nadanie stopnia doktora. Jest członkiem komi­tetów wydawniczych czasopism naukowych o uznanej renomie, takich jak: „Kinesiology” i „Acta of Bioengineering and Biomechanics” oraz recenzentem artykułów w tych czasopismach, jak również w „Biology of Sport”, „Journal of Human Kinetics” czy „Human Movement”. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro­dzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej, jak również Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej.

27 września 2012 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012-2013 Profesor Andrzej Wit otrzymał  tytuł doktora honoris causa naszej Akademii na podstawie uchwały nr 30 Senatu z dnia 13 września 2012 r. (a-kiczko)