Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2010 - Dr Guang Yue

Doktorzy Honoris Causa

24 września 2010 r.

yue.jpgDoktor Guang Yue ukończył licencjackie studia pedagogiczne w Chinach, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Pekinie w 1976 roku. Pozostałe etapy swojej edukacji odbył w Stanach Zjednoczonych. Stopień magistra w zakresie nauk o ruchu człowieka uzyskał w roku 1985 na University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA, a stopień doktora w zakresie kontroli ruchu człowieka i biomechaniki na University of Iowa, Iowa City, IA w 1990. Następnie po doktoracie odbył dwa staże naukowe (Postdoctoral fellow): jeden w zakresie fizjologii na University of Arizona w Tucson w latach 1991-1993, anastępnie w zakresie inżynierii biomedycznej w Cleveland Clinic w Cleveland, Ohio w latach1993-1994.

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął jako wykładowca w roku 1976 pracując w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pekinie w Chinach. W roku 1984 wyjechał do Stanów Zjednoczonych gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne i rozpoczął badania naukowe, najpierw na University of Northern Iowa, a następnie w University of Iowa, USA.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i wykłady) w zakresie biomechanicznych analiz ruchu człowieka, nauczania zdolności motorycznych, biologii układu kostno-stawowego, oraz neurofizjologicznych podstaw kontroli i sterowania ruchem człowieka dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Prowadził i nadal prowadzi wiele kursów i seminariów dla studentów, pracowników, rezydentów, inżynierów, pielęgniarek i terapeutów. Szczególnie należy podkreślić seminaria w zakresie medycyny fizykalnej i rehabilitacji, które prowadzi dla studentów medycyny, terapeutów i inżynierów.

Doktor Guang H. Yue od roku 1993 jest zatrudniony jako profesor w Cleveland Clinic Lerner Institute (Sekcja Inżynierii Biomedycznej oraz Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacjji) i w Case Western Reserve University, oraz jako profesor kontraktowy (wizytujący) w Cleveland State University. W Cleveland Clinic kieruje laboratorium kontroli nerwowej i laboratorium wysiłku fizycznego oraz centrum badawczym rehabilitacji. Prowadzone przez niego badania obejmują bardzo szerokie spektrum i wpisują się bardzo dobrze w tematykę badawczą Wydziału Fizjoterapii. Dotyczą one ośrodkowych i obwodowych mechanizmów kontroli ruchów człowieka, plastyczności i adaptacji w obrębie układu nerwowego i mięśniowego u ludzi, biomechaniki ruchu człowieka, oraz rehabilitacji funkcji ruchowych oraz technik obrazowania mózgu.

Doktor Guang H. Yue jest wyróżniającą się osobowością, zarówno jako człowiek jak i naukowiec. Pomimo autorytetu i bardzo wysokiej pozycji w światowej nauce jest bardzo skromny, a jednocześnie otwarty i chętny do nawiązywania współpracy i dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Świadczy o tym między innymi współpraca z naukowcami o najwyższym autorytecie i pozycji w dziedzinach prowadzonych przez niego badań (Enoka, Ranganathan, Sahgal, Latash) oraz 30 wykładów, które wygłosił na zaproszenie uniwersytetów i innych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, Holandii i w Polsce (na naszej uczelni, w roku 2003 i 2006). W roku 2008 w Chinach, na kongresie Chinese Rehabilitation Medicine Society i International Symposium on Sports Biomechanice w Guangzhou, w Chinach wygłosił 2 wykłady inauguracyjne. Poza tym w laboratoriach kierowanych przez doktora Yue 31 osób z całego świata odbyło różnego rodzaju staże naukowe, Łącznie z publikacjami naukowymi, które świadczą o bardzo wysokiej pozycji i uznaniu, jakim się cieszy w środowisku naukowym w świecie.

Doktor Guang H. Yue opublikował 59 pełnotekstowych, oryginalnych prac naukowych w recenzowanych, renomowanych czasopismach naukowych, w tym 58 prac z tzw. listy filadelfijskiej o łącznym IF równym 160.54, (co jest równoważne 1137 punktom wg listy czasopism MNiSW), a średnim IF na jedną pracę 2.77 (co jest równoważne 19.6 punktom KBN na pracę).

Dodatkowo, 10 publikacji w zakresie treningu wyobrażeniowego i zależności między aktywnością mózgu a pracą mięśni, została napisana na zaproszenie redaktorów naczelnych czasopism i opublikowana w naukowych pozycjach zwartych. Szesnaście następnych prac jest w trakcie przygotowania do druku lub zostało wysłanych do druku. Wśród nich są prace we współautorstwie pracowników Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

Liczba cytowań (CI) jego prac osiągnęła liczbę 967, w tym jedna z prac była cytowana 210 razy. Indeks H wynosi19, aśrednia liczba cytowań przypadająca na jedną publikację wynosi 15.88.

W czasie swojej kariery naukowej doktor Guang Yue brał czynny udział w wielu kongresach naukowych (np. Neuroscience, Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, World Congress of Bioengineering, Congress of the World Association for Chinese Biomedical Engineers, International Convention on Science, Education and Medicine in Sport, IBRO World Congress of Neuroscience, Annual Meeting of Society of American Biomechanics etc.). Wynikiem tej aktywności naukowej jest 135 streszczeń pokonferencyjnych, w tym sześć z tych doniesień jest przy współautorstwie naszego pracownika, dr Katarzyny Kisiel-Sajewicz.

 Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki jego odkrywczych badań, opublikowane w pracy „From mental power to muscle power: Gaining strength by using the mind” w Neuropsychologia w roku 2004, były relacjonowane przez najważniejsze i największe w świecie środki masowego przekazu, takie jak CNN, ABC, BBC, New York Times, Washington Post, itp.

Wyniki badań doktora Guang H. Yue zostały również 3-krotnie (w roku 2005, 2006 i 2009) uhonorowane nagrodą innowatora przez Klinikę w Cleveland, USA („Cleveland Clinic Innovator Award”), a podczas Światowego Kongresu Chińskiej Medycyny Tradycyjnej (World Congress on Qigong/Traditional Chinese Medicine) w roku 2008 został ogłoszony naukowcem roku.

Doktor Guang Yue pracuje nieprzerwanie od 17 lat (od 1993 roku) w Cleveland Clinic Lerner Institute, która od wielu lat należy do 5 najlepszych klinik w świecie, co świadczy o unikalności, ważności i odkrywczości wyników jego badań naukowych. Wystarczy powiedzieć, że w tejże klinice ocena efektywności naukowej pracowników prowadzona jest co miesiąc i osoby nie spełniające wymagań są zwalniane.

O jego profesjonalizmie, autorytecie i aktywności naukowej świadczy też udział w działalności różnych organizacji i czasopism naukowych. Jest on członkiem 8 profesjonalnych organizacji i towarzystw naukowych oraz zasiada w komitetach redakcyjnych i/lub naukowych trzech czasopism naukowych: Human Movement, The Open Medical Imaging Journal, The Open Neuroimaging Journal. W dziedzinie prowadzonych badań jest niekwestionowanym autorytetem, czego dowodem jest fakt bardzo częstego powoływania go na recenzenta opracowań naukowych, zarówno artykułów jak i grantów. Recenzował, przed dopuszczeniem do druku, artykuły naukowe aż z 27 różnych czasopism naukowych lub klinicznych. Wśród nich są czasopisma o najwyższym prestiżu i standardach, np. Journal of Applied Biomechanics, Journal of Applied Physiology, Journal of Motor Behavior, Journal of Neurology, Journal of Neuroscience, Journal of Neurophysiology, Journal of Neuroscience Methods, Journal of Sports Science and Medicine.

Należy podkreślić, że doktor Guang Yue, jako członek komitetu naukowego, recenzuje też prace nadsyłane do druku w naszym macierzystym czasopiśmie „Human Movement”.

O jego pozycji naukowej świadczy sześciokrotne powołanie go na recenzenta projektów badawczych składanych do National Instytut of Health (NIH) największej rządowej agencji naukowej Stanów Zjednoczonych,  jeden raz jako zaproszony, honorowy recenzent, cztery razy jako członek dochodzący NIH (zewnętrzny w 2003, 2008, 2008, 2009 roku) i raz jako czynny członek NIH (którym był w latach 2004-2008).             

Dr Guang Yue osobiście kierował 13. grantami na łączną kwotę 9.412.392 $, w tym jeden z grantów opiewał na sumę aż 3.5 miliona dolarów. Obecnie jest kierownikiem 3 projektów badawczych, które są w trakcie realizacji i opiewają na kwotę 3.684.186 $. W latach 1996-2006 również współkierował 7 projektami badawczymi, których sumaryczny koszt wynosił 1.664.748 $. Zatem całkowity kosztorys wszystkich realizowanych przez niego grantów naukowych wynosi 14.761.326 $.

Współpraca doktora Guanga H. Yue z pracownikami Wydziału Fizjoterapii rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to był w Katedrze Kinezjologii z pierwszą, tygodniową wizytą.

W tym czasie dr Guang Yue odbył dwie wizyty w laboratorium Katedry Kinezjologii. Podczas pierwszej wygłosił dwa wykłady. Omówione zostały również zasady i zakres dalszej współpracy naukowej oraz wspólne tematy badawcze. W czasie tego pobytu, prof. dr hab. Artur Jaskólski, ówczesny redaktor naczelny Human Movement, zaproponował i poprosił  dr Guanga Yue, by zgodził się zostać członkiem komitetu naukowego (edvisory bard) w tymże czasopiśmie. Funkcję tę pełni od roku 2004 do dnia dzisiejszego. Jako członek komitetu naukowego, recenzuje prace nadsyłane do druku w tymże czasopiśmie. Druga wizyta miała miejsce w 2006 roku, podczas której brał czynny udział w II Szkole Fizjologii organizowanej przez Katedrę Kinezjologii (wygłosił wykład i przedstawił dwie prezentacje ustne). Dzięki tej współpracy pracownicy Katedry Kinezjologii odbyli staże naukowe w laboratorium dr Guanga Yue.

24 września 2010 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010-2011 Profesor Guang H. Yue otrzymał  tytuł doktora honoris causa naszej Akademii na podstawie uchwały nr 26 Senatu z dnia 17 czerwca 2010 r. (a-kiczko)