Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2009 - prof. dr hab. Tadeusz Szulc

Doktorzy Honoris Causa

24 września 2009 r.

szulc1.jpgProf. zw. dr hab. Tadeusz Szulc urodził się 2 stycznia 1942 roku we Włodzimierzu, tu też ukończył szkołę podstawową. Szkołę średnią w Bujnach k. Piotrkowa Trybunalskiego ukończył w roku 1961, a studia na kierunku zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1966 roku. Doktoryzował się w 1973 roku, a habilitował w 1979 roku. W 1990 uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1995 roku. Zainteresowania naukowe profesora Tadeusza Szulca obejmują zagadnienia hodowli bydła i produkcji mleka, w tym: wychów młodego bydła, fizjologiczne i pokarmowe funkcje siary, fizjologię laktacji, uwarunkowania składu i jakości mleka, optymalizację żywienia krów mlecznych, a także technologię opasu młodego bydła. Był inicjatorem wielowątkowych badań nad właściwościami siary bydła, a także w zakresie nutrigenomiki u bydła.

Profesor Tadeusz Szulc odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bukareszcie, Helsinkach, Rostocku, Uppsali, Nowym Sadzie i Brnie. Wypromował 6 doktorów, dwóch wychowanków jest już profesorami. Był recenzentem 29 rozpraw doktorskich, 26 habilitacyjnych, 30 wniosków o tytuł profesora, 4 wniosków o nadanie doktora honoris causa oraz promotorem 3 doktorów honoris causa. Łącznie opublikował ponad 400 opracowań, w tym ponad 120 oryginalnych prac twórczych, 111 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz wielu referatów, artykułów i wywiadów nt. hodowli bydła i produkcji rolniczej, ale także spraw nauki i edukacji w szkolnictwie wyższym. Jest współautorem 20 publikacji zwartych w tym, 6 książek, 5 monografii, 7 skryptów dla studentów oraz redaktorem i współautorem 2 podręczników akademickich. Kierował 9 grantami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Był organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych i naukowo-technicznych na temat hodowli bydła, rozwoju wsi i rolnictwa oraz konferencji i seminariów poświęconych doskonaleniu edukacji w szkolnictwie wyższym, w tym realizacji Procesu Bolońskiego.

Pełnił wiele funkcji społecznych i organizacyjnych, w tym m.in. był: przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich (1966 - 1967), przewodniczącym Rady Szkoły ds. Młodzieży(1970 - 1972), opiekunem studenckich kół naukowych (1966 - 1976), organizatorem i kierownikiem studium podyplomowego hodowli bydła (1996 - 1997), wiceprzewodniczącym kolegium prorektorów uczelni Wrocławia i Opola (1986-1989), prodziekanem (1980 - 1983) i dziekanem Wydziału Zootechnicznego (1983-1986), prorektorem ds. studenckich (1986 - 1989) i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1996 - 2002), wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych (1996 - 2002). Jest prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła (2000 -), był inicjatorem utworzenia i pierwszym dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierząt (2002 -), Kierownikiem Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka (2005 -).

Był członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych (1983 - 1986), Komisji ds. Dydaktyki MEN (1980 -1983), sekcji Technologii Produkcji Zwierzęcej KBN, członkiem Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji w Zielonej Górze i Legnicy (1997 - 2000). Jest członkiem kolegium redakcyjnego "Acta fitotechnica et zootechnica" Uniwersytetu w Nitrze (1998-., głównym współinicjatorem powołania pierwszego w Polsce czasopisma internetowego EJ of PAU, współzałożycielem Fundacji Rektorów Polskich, członkiem założycielem Międzynarodowej Fundacji na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego (2001-), był inicjatorem utworzenia i jest przewodniczącym Rady Programowej ARBORETUM - Ośrodka Badań Dendrologicznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2002 -), patron honorowy Katolickiego Gimnazjum w Henrykowie od (2002 -), od 29 lat jest członkiem Senatu.. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (2003 - 2006), wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Zootechniki - państwowego Instytutu Badawczego w Balicach - (2005 -), członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (1966 -), członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego (1980-), członkiem i rzeczoznawcą SITR (1985 -), członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1994-), członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych (1999 -), członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (1999 -), a od 2007 roku wiceprzewodniczący. Był inicjatorem rozbudowy budowy bazy dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tworzenia zamiejscowych punktów kształcenia studentów (w latach 1996 - 2002 utworzono 7 punktów kształcenia), tworzenia nowych kierunków studiów w uczelni (w latach 1996 - 2002 utworzono 8 nowych kierunków studiów), utworzenia centrum kształcenia ustawicznego, zmian struktury organizacyjnej Uczelni, inicjatorem utworzenia stypendium naukowego im. Stanisława Tołpy przeznaczonego dla młodych pracowników nauki i studentów z krajów byłego ZSRR).

Był podsekretarzem stanu (2003 - 2004), a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (2004 - 2005), wiceprzewodniczącym Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2003 - 2005), przewodniczącym Rady ds. Procesu Bolońskiego MENiS (2004 - 2005), członkiem zespołu Foresighte przy MNiI (2004 - 2005), członkiem prezydenckiego zespołu do opracowania Ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( 2003 - 2005), członkiem zespołu legislacyjnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2005 -), członkiem prezydium KRASP i przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej- Zespół Boloński KRASP (2005 -), zastępcą przewodniczącego Rady Fundacji Rektorów Polskich (2006 -) członkiem Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie (2006 -), wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (2007 - 2010), członkiem Kapituły Programowej Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości BCC (2007 -), członkiem Komitetu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Ministrze Rozwoju Regionalnego.

Został wyróżniony i odznaczony: 24 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 9 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich (1967), odznaką "Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu", odznaką "Zasłużony dla województwa legnickiego", odznaką "Zasłużony dla województwa leszczyńskiego", odznaką "Zasłużony dla województwa zielonogórskiego", odznaką "Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej", odznaką "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nysa", medalem 100-lecia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie im. Stefana Gżyńskiego, medalem "Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu" (2002), medalem "Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis" (2002), medalem Academia Medicina Wratislavia Polonia (2002), laureat Złotego Szermierza - nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego (2002), medalem 25 lecia Politechniki Wrocławskiej (1970), medalem 30-lecia Związku Młodzieży Wiejskiej (1999), medalem 50-lecia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1997), medalem okolicznościowym 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), medalem Uniwersytetu Kopernika w Toruniu (1998), medalem "Za zasługi dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte" - 2002, medalem "Za zasługi dla łowiectwa wrocławskiego" - 2000, medalem 40-lecia Wydziału Zootechnicznego w Krakowie (1998), medalem Salutis Custos et Vindex Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2002), honorowym członkowstwem Stowarzyszenia Tanecznego JAST we Wrocławiu (2001), Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), medalem 50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie (2003), prestiżową nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola "Za integrację środowiska akademickiego Wrocławia" - (2003), medalem Rosyjskiego Związku Rektorów - 2004, Złotym Kluczem miasta Lubina za działania na rzecz rozwoju edukacji - 2004, nagrodą CENTAURA Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Stowarzyszenia Obszarów Wiejskich -Poznań (2005). medalem 100-lecia "Za zasługi w rozwoju oceny i hodowli bydła mlecznego na Dolnym Śląsku" (2005), medalem "60-lecia Politechniki Łódzkiej (2005), medalem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie im. Władysława Grabskiego (2005), Statuetką 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005), medalem 60-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego (2005), medalem okolicznościowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2005), medalem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (2005), medalem "Za zasługi dla Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy" (2006), nagrodą Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski "PROSTUDENT" (2005), nagrodą - wyróżnieniem Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego (2005), odznaką "Zasłużony dla łowiectwa dolnośląskiego" (2006), medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Tanecznego -2006, dyplomem Honorable Ambassador for World Wide Sires WWS - 2007, Kluczem 1000-lecia Miasta Krakowa - 2007, medalem Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - 2007. Medalem zasłużony Dla wydziału Hodowli i Biologii zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - 2008, Złotą odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego - 2008, medalem "Za zasługi dla rolnictwa_ - 2008, Statuetką Konsula Honorowego Bułgarii we Wrocławiu, Medalem im. Prof. Koubka Wydziału Rolniczego Ihnoceska Universita w Czeskich Budziejowicach. - 2008 Został wyróżniony wyborem na członka Słowackiej Akademii Nauk - 2004 rok. W 2006 roku Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadał mu tytuł doktorat honoris causa, a w 2008 roku Senat Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie. Jest odznaczony: Brązowym -1987 i Złotym Krzyżem Zasług -1990, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - 1995, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - 2000.

18 czerwca 2009 roku Senat naszej Uczelni podjął uchwałę (nr 25/2009) o nadaniu prof. zw. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi doktoratu honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.