Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2004 - prof. dr hab. Kazimierz Denek

Doktorzy Honoris Causa

22 października 2003 r.

denek.jpgProfesor dr hab. Kazimierz Denek urodził się 12 listopada 1932 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. Jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza (w roku 2002 przeszedł na emeryturę). W czasie 45 lat pracy opublikował 1142 prace z tego 49 przed uzyskaniem stopnia doktora. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku, w roku 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1980 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Kazimierz Denek jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w której pełnił funkcję sekretarza naukowego. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego był wiceprzewodniczącym.

Począwszy od 1982 roku opiniował osiągnięcia naukowe 16 samodzielnych pracowników naukowych ubiegających się o tytuł profesora. Brał także udział - jako recenzent - w 30 przewodach habilitacyjnych i 61 doktorskich. Osobiście wypromował 21 doktorów. Swoje wyniki badań i przemyśleń publikował na łamach ponad 50 czasopism polskich i zagranicznych (w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, słowackim, czeskim, niemieckim, włoskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim).

Sądząc po publikowanym dorobku naukowym profesora Kazimierza Denka, na pierwszym miejscu znajdują się prace dotyczące krajoznawstwa, metodyki i pedagogicznej teorii jego uprawiania. Jest autorem wielu książek, m.in. "Efektywność nauczania programowanego w szkole wyższej", "Z zagadnień metrologii dydaktycznej", "Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej", "Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole", "Wartości i cele edukacji szkolnej" i szereg innych.

Głębokie przekonanie Profesora o edukacyjnych walorach krajoznawstwa wynika z naukowego rozpoznania jego funkcji. Na potrzebę badań nad krajoznawstwem wskazywał na łamach "Wychowania", "Nauczyciela i Wychowania" oraz np. w wydawnictwie "Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży".

Głównym problemem badawczym podejmowanym przez Profesora jest dydaktyka ogólna, czyli teoria nauczania. Profesor Kazimierz Denek ma w tym zakresie świetne przygotowanie, zarówno naukowe jak i wynikające z praktyki nauczycielskiej. Zwieńczeniem tych dokonań jest wielotomowe dzieło tworzone z Jego inspiracji, pod Jego redakcją pt. "Edukacja jutra". Jest ono niejako symbolem przemyśleń o perspektywach procesów edukacyjnych w Polsce. Podtytuł tych opracowań to "Tatrzańskie Seminarium Naukowe".

Seminarium prowadzone przez profesora Kazimierza Denka, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, można dziś - sądząc po dorobku - określić jako dynamicznie rozwijającą się szkołę naukową.

W czasie Seminariów Tatrzańskich spotykają się corocznie pedagodzy polscy, zarówno wybitni pedagodzy jak i nauczyciele. Tu też nastąpiło pierwsze spotkanie pedagogów ogólnych (filozofów wychowania) z dydaktykami wychowania fizycznego, pracownikami naukowymi AWF we Wrocławiu.

Profesor Kazimierz Denek stał się bezspornie pierwszym wśród czołowych pedagogów polskich podkreślających wartości kształcące i wychowujące dydaktyki wychowania fizycznego. Od paru już lat bierze On również aktywny udział w kolejnych międzynarodowych konferencjach pt. Dydaktyka Wychowania Fizycznego, organizowanych przez Katedrę Dydaktyki Wychowania Fizycznego naszej Akademii, podnosząc rangę tych spotkań. Dowodem uznania dla dokonań naszej Akademii jest propozycja. skierowana do kierownika Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego prof. Tadeusza Koszczyca, wspólnego zorganizowania kolejnego Tatrzańskiego Seminarium Naukowego. Jest to szczególne wyróżnienie i uznanie dla naszych naukowych i pedagogicznych poczynań.

Wysoką pozycję naukową profesora Kazimierza Denka, nie tylko w kraju, ale i za granicą, potwierdzają biogramy np. w "Dictionary of International Biography" (Cambridge 1995 i 2001), "International Biographical Association Directory" (Cambridge 1996), "International Who Is Who of Contemporary Achievement" (Raleigh, North Carolina, USA 1995), "Who Is Who in the World?" (New Jersey 1993 i 2001).

22 września 2003 roku Senat naszej Uczelni podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Kazimierzowi Denkowi doktoratu honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.