Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Charakterystyka Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią dwuwydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałem Fizjoterapii, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych oraz podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło ponad 17000 absolwentów.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 450 doktorów, 26 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Peter Weinberg, Krzysztof Klukowski, Claude-Louis Gallien, Jerzy Smorawiński, Marek Bojarski, Wiesław Osiński, Andrzej Kraśnicki.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu, wielu innych.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

W zakresie kształcenia:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;
 • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;
 • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;
 • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.

W zakresie badań naukowych:

 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;
 • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;
 • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym, także w zakresie komercjalizacji wyników badań.

W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką podmiotów władzy i administracji publicznej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju;
 • promowanie idei integracji europejskiej w różnych obszarach życia codziennego;
 • promowanie wartości ciała i jego zdrowia;
 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
 • pielęgnowanie i rozwijanie języka polskiego i kultury polskiej.


W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. W latach 2010, 2012, 2013, 2014,  zajęła I miejsce w rankingu redakcji tygodnika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita.

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.