Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Regulamin i wytyczne (tezy i rozprawa doktorska)2

Informacje poniżej dotyczą tzw."starego trybu" przewodów doktorskich, czyli obowiązują osoby, którym wszczęto przewody doktorskie na Wydziale Fizjoterapii do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Osoby te kontynuują przewody zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwały w ww. przewodach doktorskich podejmuje Rada Kolegium Naukowego, natomiast poszczególne etapy przewodu doktorskiego i ich obsługa administracyjna realizowana jest na Wydziale Fizjoterapii, czyli na Wydziale, na którym przewód był wszczęty oraz zgodnie z przyjętą na tym Wydziale procedurą.  

Kontakt dla doktorantów z Wydziału Fizjoterapii:
mgr Anna Bąk
Dziekanat Wydziału FIzjoterapii
budynek P-4, pok.2/37 
tel. 71/ 347-30-71
e-mail: anna.bak@awf.wroc.pl

Uwaga: informacje dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się: https://awf.wroc.pl/nauka/doktoraty/regulamin-przeprowadzania-postepowan-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora

 Tzw."stary tryb" przewodów doktorskich - wszczętych na Wydziale Fizjoterapii do dnia 30 kwietnia 2019 r.:

 
 
Wytyczne - rozprawa doktorska:

 

Doktoranci przystępują do następujących egzaminów doktorskich (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Fizjoterapii z dnia 01.12.2016 r.):

  1. Dyscyplina podstawowa -  Podstawy fizjoterapii

  2. Dyscyplina dodatkowa - przedmiot do wyboru:

a) Biochemia

b) Biologia medyczna

c) Biomechanika i biomechanika kliniczna

d) Filozofia

e) Fizjologia człowieka i wysiłku fizycznego

f) Kinezjologia

g) Psychologia z psychologią kliniczną

h) Socjologia

  3. Język nowożytny