Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dotacje

Stypendia konferencyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Celem tego programu jest umożliwienie polskim naukowcom udziału w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli polskich, w wieku do 40 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.
Procedurą konkursową związaną z przyznawaniem stypendiów konferencyjnych FNP zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Informacje o stypendium oraz warunkach, jakie powinny spełniać wnioski, uzyskać można w:Towarzystwie Naukowym Warszawskim, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 06 (parter), tel./faks (0-22) 657 28 26, tel. 657 27 18, e-mail: sekretariat@tnw.waw.pl, www.tnw.waw.pl.

Stypendium zagraniczne dla młodych doktorów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Stypendia zagraniczne przyznawane są młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia (lub 37 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadają stopień doktora i zatrudnieni są w krajowej szkole wyższej, placówce naukowej PAN lub w instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych.
Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka.
Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi od 2200 do 3000 euro miesięcznie (lub jej równowartość w innej walucie) w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez 6 miesięcy, oraz koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą. Będzie także wypłacać dodatek rodzinny w wysokości 500 euro miesięcznie stypendystom pozostającym w związku małżeńskim.
Począwszy od 2004 r., na mocy porozumienia między FNP a Polsko-Amerykańską Komisją ds. Nauki i Technologii, jedno ze stypendiów finansowane jest z niewykorzystanych środków funduszu "Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II". Stypendium to, noszące imię Marii Skłodowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie stażu w wyróżniającym się ośrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych.
W 2005 r. w ramach programu stypendiów zagranicznych można również ubiegać się o stypendia na prowadzenie badań naukowych w zakresie studiów nad problematyką polską w School of Slavonic and East European Studies University College London (SSEES) lub też badań związanych z problematyką europejską w European University Institute we Florencji.
W latach ubiegłych, do roku 2004, stypendium w SSEES przyznawane było w ramach odrębnego programu i współfinansowane przez FNP, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundację M.Grabowskiego.
Wnioski o stypendia przyjmowane są do 15 marca.
Od 2001 r. stypendyści po powrocie do kraju mogą ubiegać się o grant wspomagający.
Informacje o stypendiach u koordynatora programu, p. Krystyny Frąk, tel. (0-22) 845 95 11, e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl.

Roman Herzog Research Fellowships

Stypendia na pobyty badawcze Fundacji Hertie we współpracy z Fundacją Alexandra von Humboldta - przeznaczone dla osób posiadających tytuł doktora, lub kończących studia doktoranckie z wszystkich dziedzin naukowych, szczególnie z prawa, ekonomii i nauk społecznych. Kandydaci dokonują wyboru tematu badawczego, jak i uczelni goszczącej.
Wymagania:

  • wiek kandydata do 35 lat,
  • prowadzenie badań naukowych, udokumentowanych publikacjami naukowymi przygotowanie projektu planowanych badań w Niemczech potwierdzonych przez instytucję przyjmującą znajomość języka niemieckiego.
Wybór kandydatów odbywa się 2 razy w roku w czerwcu i listopadzie. Zgłoszenia można nadsyłać przez cały rok.
Więcej informacji: www.humboldt-foundation.de.
Senior Fulbright Advanced Research Grants

O stypendium mogą się starać pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w polskich wyższych uczelniach lub instytucjach naukowych.
Stypendium może trwać 3, 4, lub 5 miesięcy, zgodnie z wyborem kandydata, w okresie od września 2006 do maja 2007 na prowadzenie indywidualnej pracy badawczej w wybranej uczelni amerykańskiej.
Wysokość stypendium zależy od poziomu kosztów utrzymania i wynosi od $2,500 do $2,900 miesięcznie. Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina przez cały czas stypendium, wypłacamy dodatkowo $250-$350 (z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów jej obowiązkowego ubezpieczenia). Termin składania wniosków mija 9 czerwca 2006 r.
Więcej informacji: www.fulbright.edu.pl.

Junior Fulbright Advanced Research Grants

Stypendia są przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych lub instytucjach naukowych. O stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy, stale mieszkający w Polsce. Preferowani kandydaci to osoby, które w ciagu ostatnich 5 lat nie przebywały w USA na innych stypendiach.
Stypendia oferowane są na jeden lub dwa semestry (6 lub 9 miesięcy) zależnie od wyboru kandydata. W czasie pobytu w wybranej uczelni amerykańskiej stypendysta realizuje własny projekt badawczy. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin.
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby z podwójnym polskim i amerykańskim obywatelstwem, posiadające kartę stałego pobytu w USA (zielona karta) oraz osoby, które otrzymały stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii w poprzednich latach.
Zgłoszenia, w języku angielskim, w jednym egzemplarzu, zawierające formularz zgłoszeniowy z projektem badań, trzy listy rekomendacyjne i życiorys, przyjmujemy do piątku, 9 czerwca 2006. Do dokumentów należy dołączyć fotokopię dyplomu magisterskiego i aktualne zaświadczeniu o odbywaniu studiów doktoranckich lub zatrudnieniu wystawione przez uczelnię.
Wszystkie osoby, które prześlą kompletne zgłoszenia otrzymają pisemne informacje o decyzjach po kazdym etapie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się pod koniec 2006 roku (listopad/grudzień). Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte na początku stycznia 2007.
Więcej informacji: www.fulbright.edu.pl.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy to inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią), której celem jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników.

Cele FSS
Celem strategicznym funduszu jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.

FSS ma również na celu:

  • poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
  • promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami,
  • promowanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

W ramach FSS, którego budżet będzie pochodzić w 90% z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 10% z budżetu państwa polskiego, finansowane są następujące inicjatywy:
  • mobilność studentów i pracowników na zasadach wypracowanych w programie Erasmus o http://www.fss.org.pl/pl/dzialanie1
  • indywidualne stypendia dla młodych badaczy (do 40 roku życia) oraz wizyty studyjne dla pracowników instytucji edukacyjnych (placówek oświatowych, instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym, kształceniem dorosłych o http://www.fss.org.pl/pl/dzialanie3
  • projekty międzynarodowe realizowane przez instytucje polskie oraz instytucje z krajów darczyńców, których celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału jednostek w przedsięwzięciach międzynarodowych (organizacja wspólnych seminariów, konferencji, przygotowanie i produkcja wspólnych publikacji, analiz i badań związanych z badaniem potrzeb i kierunkami rozwoju polskich instytucji edukacyjnych, kursy intensywne dla studentów, projekty współpracy pomiędzy szkołami), o http://www.fss.org.pl/pl/dzialanie4
  • projekty, których celem będzie poprawa jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania polskich szkół wyższych, szczególnie w zakresie przygotowania polskich uczelni do przyjmowania studentów zagranicznych (m.in. opracowanie programów kształcenia w językach obcych, opracowanie programów wspólnych studiów, przygotowanie innowacyjnych metod kształcenia, poprawa współpracy uczelni z przemysłem i instytucjami nie akademickimi). Uwaga! Polskie szkoły wyższe - partnerstwo jest niezbędne tylko w przypadku projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. Dla innych typów partnerstwo jest opcjonalne tzn. możliwa jest realizacja projektu jednostronnego z udziałem jedynie polskich uczelni.szkołami), o http://www.fss.org.pl/pl/dzialanie5

Więcej informacji na temat poszczególnych działań można uzyskać na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, operatora funduszu http://www.fss.org