Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu - Informacje ogólne

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00-Z115/17
Całkowita wartość projektu: 8 243 054,39 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 947 246,24 PLN
Dofinansowaneie z dotacji celowej: 1 046 029,45
Wkład własny: 249 778,70
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2022-07-31
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane są trzy moduły:
Moduł I - Nowe programy kształcenia
-dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym , ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności
Moduł II - Program rozwoju kompetencji studentów
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
Moduł III - Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją celu doskonalenia jakości kształcenia
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych administracyjnych w Uczelni

Projekt podzielony został na sześć zadań

  1. Dostosowanie programów kształcenia - utworzenie nowych specjalności dla Wydziałów Wychowania Fizyczne, Fizjoterapia i Sport AWF Wrocław
  2. Organizacja i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów.
  3. Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz kompetencji językowych studentów kierunków Turystyka i Rekreacja, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne
  4. Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia
  5. Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej
  6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią

Planowane efekty:

  1. Podniesienie kompetancji min 1078 studentów studiów stacjonanrnych AWF
  2. Podniesienie kompetencji zarządczych min 130 pracowników uczelni
  3. Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia na uczelni

 

Kierownik projektu: mgr Izabela Moska
Biuro projektu:
Specjalista ds. rozliczeń: mgr Magdalena Paździor
Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu:  Adrianna Żur

Pawilon P-3 pok. 109, 111
tel. 71 347 34 11
e-mail: zpk@awf.wroc.pl, rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl

Biuro projektu czynne jest we w godzinach 8.00 - 15.00