Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Nowa jakość́ dydaktyki AWF we Wrocławiu

Projekt „Nowa jakość dydaktyki AWF we Wrocławiu” nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

realizuje projekt

Nowa jakość dydaktyki AWF we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wartość dofinansowania: 402 947,40 PLN

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udział dla pracowników AWF jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników dydaktycznych AWF Wrocław niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej w tym kompetencji komunikacyjnych, językowych i informatycznych.

Nakład czasu przewidziany na szkolenie 1 os. w projekcie wynosi:

- 16h do 24h (dot. bloków innowacyjne kompetencje dydaktyczne oraz informatyczne) 

- 120h j. angielski 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni, oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych dostosowanych do specyficznych warunków pracy dydaktyków AWF (zajęcia prakt. poza salami wykładowymi)
 • szkolenia informatyczne, w tym posługiwania się̨ profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia
 • szkolenia i konsultacje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim

Podniesienie kompetencji dydaktycznych będzie weryfikowane poprzez stopień́ osiągniecia zakładanych efektów: 

 • Wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia skutecznych i perswazyjnych prezentacji
 • Umiejętność́ zastosowania nowatorskich i aktywizujących form prezentacji materiału dydaktycznego
 • Umiejętność́ zastosowania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w zajęciach praktycznych
 • Wyposażenie w wiedzę w zakresie design-thinking
 • Umiejętność́ stosowania nowych rozwiązań́ technologicznych w dydaktyce
 • Umiejętność́ zastosowania nowych rozwiązań́ techn. w pracy dydaktycznej (typu Excel, statistica, blended learning, Microsoft Access)

Rekrutacja odbywać się będzie:

 • w roku akademickim 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 246, budynek P2
 • Telefon: +48 71 347 3412
 • Adres e-mail: gabriel.pawlak@awf.wroc.pl  

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Deklaracja uczestnictwa

Projekt afiliuje:

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Koordynator Projektu

dr Gabriel Pawlak  (+48 604 627 605)