Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Moduł III Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

  

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17

Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią.

Realizacja zadania zakłada wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz tworzenie zasobów edukacyjnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia. Jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju AWF Wrocław na lata 2011-2020 jest doskonalenie sprawności organizacyjno-prawnej w zakresie zarządzania Akademią i uzyskanie certyfikatu ISO.

Zarządzanie Uczelnią musi sprostać nowej sytuacji szkolnictwa wyższego, w której uczelnia akademicka to nie tylko tradycyjna szkoła wyższa skoncentrowana na dydaktyce i nauce. Współczesna szkoła wyższa  to uczelnia trzeciej generacji, gdzie istotną rolę odgrywa komercjalizacja technologii. Stąd też Uczelnia wymaga profesjonalnego zarządzania - opartego o zarządzanie strategiczne. Wprowadzenie poszczególnych elementów takiego zarządzania (analizy strategicznej, planowania cyklicznego, controlingu strategicznego, podejścia procesowego i projektowego itp.) musi być działaniem systemowym związanym z przestrzeganiem procedur.

By wspomóc zarządzanie strategiczne poprzez przedstawienie kierownictwu uczelni informacji zarządczych na podstawie danych zbieranych przez systemy informatyczne zaplanowane jest wdrożenie narzędzia klasy BI (Business Intelligence) za których pomocą będę monitorowane wskaźniki:
1. Kluczowe parametry bieżącego funkcjonowania uczelni, a w szczególności:
      a) Płynności finansowa.
      b) Zatrudnienie pracowników.
      c) Postęp projektów naukowych.
      d) Rekrutacja na studia.
      e) Jakość kształcenia.
      f) Sprawności działań administracyjnych.
      g) Wykorzystania bazy (zasobów) uczelni
2. Tendencja parametrów funkcjonowania uczelni (rekrutacja, liczba studentów, aktywność naukowa i dydaktyczna pracowników, przepływy finansowe, zatrudnienie).
3. Predykacja parametrów funkcjonowania uczelni.
Poprzez stały dostęp do danych menedżerowie na poszczególnych poziomach zarządzania, będą mogli reagować na pojawiające się odchylenia i podejmować decyzje zarządcze.

Planowany zakres wsparcia:
1. Dogłębna analiza sposobu rozwiązania integracji systemów dla stworzenia Hurtowni danych.
2. Zakup systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) wraz z wdrożeniem,
3. Stworzenie centralnej bazy użytkowników (pracownicy, studenci, doktoranci itp.)
4. Wdrożenie systemu wspierającego efektywne wykorz. zasobów uczelni w tym obiektów i pomieszczeń.
5. Migracja do wersji (SQL) systemu FK (Finansowo Księgowego) i Majątku trwałego.
6. Rozwój systemu zarządzania jakością pracowników i jednostek dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych uczelni
7. Integracja systemów istniejących i budowanych w ramach projektu.
8. Wdrożenie systemu BI w ramach zintegrowanych systemów dziedzinowych.

 

Działania podnoszące kompetencje zarządzcze kadr kierowniczych i administracyjnych w Uczelni