Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Moduł I Nowe programy kształcenia

  

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17

Celem realizowanym w ramach modułu Nowe programy kształcenia jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu uruchomionych zostanie 5 nowych specjalności:

1. Podologia dla studentów/ek studiów II stopnia kierunku Kosmetologia
2. Trener personalny dla studentów/ek studiów II stopnia kierunku Sport 
3. Pedagogika lecznicza dla studentów/ek studiów I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne
4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla studentów/ek studiów I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne
5. Gerokinezjologia dla studentów/ek studiów II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne

Wyboru specjalności dokonano kierując się obserwacją sytuacji ekonomiczno-społecznej w Polsce:
-sytuacja demograficzna (starzenie się społeczeństwa), zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywizacji osób w każdym wieku oraz wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne (gerokinezjologia, podologia, trener personalny), 
- konieczność zrównania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, podejmowanie działań edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w celu stymulowania rozwoju psychomotorycznego (pedagogika lecznicza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

Nowe programy kształcenia zostały zaakceptowane przez Rady Wydziałów we wrześniu 2018 r. 

Realizacja nowych specjalności rozpocznie się:
1) Podologia  - w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019
2) Edukacja przedszkolna i wszesnoszkolna, Pedagogika lecznicza, Gerokinezjologia  - w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019
3) Trener personalny - w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa