Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje o projekcie

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Młody, ale świadomy odkrywca gór”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

1.1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 1.2 Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

1.3. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1.5 

1.4. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-U179/17-00

1.5. Tytuł projektu: Młody, ale świadomy odkrywca gór

1.6. Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-11-30 1.7 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

1.8. Całkowita wartość projektu: 420 707,50 PLN

1.9. Dofinasowanie projektu ze środków europejskich: 354 572,28 PLN

2.0. Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 53 175,22 PLN

2.1. Wkład własny: 12 960,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie szkół podstawowych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

W ramach projektu realizowane będą kompetencje w trzech zakresach:

Edukacja dla bezpieczeństwa

  • przygotowanie uczniów od strony teoretycznej i praktycznej do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacji trudnej, której konsekwencją jest zagrożenia zdrowia i życia

Edukacja krajoznawczo-turystyczna

  • przekazanie beneficjentom projektu wiedzy z zakresu odkrywania rzeczywistości przyrodniczej oraz społecznej wyrażonej zachowaniami turystycznymi ukierunkowanymi na budowanie tożsamości regionalnej

Integracja społeczna środowiska uczniowskiego

  • wykorzystanie pedagogiki zabawy, jako działania umożliwiającego rozwój w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji bez względu na płeć i umiejętności. Wykorzystanie zabaw integracyjnych pośród zróżnicowanych pod względem przynależności do szkół podmiotu, ma doprowadzić do wewnętrznie zintegrowanej mikro społeczności uczniowskiej.

Podmiotem uczestniczącym w projekcie są:

  • uczniowie wrocławskich szkół podstawowych klas czwartych (rekrutujących się z SP nr 36 im. Bohaterów Westerplatte, SP nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, SP nr 66 im. Zbigniewa Herberta, SP nr 91 im. Orląt Lwowskich)
  • rodzice/opiekunowie prawni uczniów

Kierownik projektu:

dr Piotr Zarzycki

Biuro projektu:
pokój 3/24 w budynku Fizjoterapii im. prof. dr hab. Zdzisława Zagrobelnego (P-4)
tel. 71 347 35 07
e-mail: gory@awf.wroc.pl