Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kurs trenera piłki nożnej UEFA C

Zapraszamy studentów AWF Wrocław do wzięcia udziału w kursach na trenera piłki nożnej UEFA C realizowanych w ramach
Zintegrowanego programu rozwoju AWF Wrocław

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych
z wyłączeniem: 1 roku I stopnia oraz studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

Kurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast
koszty stroju sportowego w kwocie 260zł pokrywa Uczestnik.

Zajęcia będą realizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają
Dyplom Trenera UEFA Grassroots C oraz licencję trenerską UEFA Grassroots!

ZAPISY TRWAJĄ do końca stycznia 2022!!
Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmowane są w budynku P3, pokój 200a,  poniedziałek -wtorek w godzinach od 8.00 - 16.00 oraz czwartek 8.00-12.00.

Rozpoczęcie zajęć jest planowane na pierwszy semestr 2022 roku (i jest zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju)

Rozpatrywane będą tylko osoby, które dostarczą komplet niżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty (do procesu rekrutacji):

 1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2.1),
 2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.2),
 3. Formularz rekrutacyjny (załącznik 2.3),
 4. Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.4),
 5. CV,
 6. List motywacyjny.

Wymagane dokumenty (po procesie rekrutacji – tylko osoby zakwalifikowane do kursu):

 1. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia
 3. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. Skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim (po procesie rekrutacji – tylko osoby zakwalifikowane do kursu),
 6. Skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu,
 2. Prowadzenie dziennika Uczestnika kursu,
 3. Odbycie stażu trenerskiego,
 4. Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Kierownik Projektu:
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF