Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje ogólne

Projekt "Platforma usług elektronicznych UPWr,  UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie"

Projekt realizowany w partnerstwie przez uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.

Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1 „E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.

W ramach projektu na AWF Wrocław zostaną wdrożone następujące e-usługi:

  • e-dzienniczek studenta.
  • e-teczka studenta;
  • e-transfer technologii;
  • e-wyszukiwarka biblioteczna;

 

Umowa nr RPDS.02.01.01-02-0039/17-00 z dnia 27.05.2019 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 20.05.2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 5 457 251,70 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85%): 4 637 001,60 zł