Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje ogólne

„Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego” POWR.03.05.00-00-ZR65/18

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Numer umowy: POWR.03.05.00-ZR65/18
Całkowita wartość projektu: 5 180 555,65 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 936 557,64 PLN
Dofinansowanie z dotacji celowej:  658 488,56 PLN
Wkład własny: 135 935,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2023-06-30
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu, uzyskanie statusu absolwenta studiów doktoranckich przez min. 5 doktorantów oraz wprowadzenie zmian organizacyjno-technologicznych procesu kształcenia -zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego 2011-2020.

W projekcie realizowane są cztery moduły:

 • Moduł I - Nowe programy kształcenia
  - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym , ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności,
 • Moduł II - Program rozwoju kompetencji studentów
  - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
 • Moduł III - Szkoła doktorska,
 • Moduł IV - Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją celu doskonalenia jakości kształcenia.

W ramach projektu realizowane są cztery zadania:

 • Zadanie 1 - Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na AWF Wrocław,
 • Zadanie 2 - Podnoszenie kompetencji studentów,
 • Zadanie 3 - Tworzenie i realizacja interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich - szkoła doktorska,
 • Zadanie 4 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Planowane efekty:

 1. Podniesienie kompetencji min 1051 studentów (w tym 568 K) studiów stacjonarnych AWF
 2. Uzyskanie statusu absolwenta studiów doktoranckich przez min. 5 doktorantów (w tym 3 K).
 3. Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia na uczelni (nowoczesny uczelniany system multiportalowy, rozbudowa systemu dziekanatowego eOrdo, system eWokanda).

Kierownik projektu: mgr Izabela Moska

Biuro projektu:

 • mgr Magdalena Skowron - Specjalista ds. badań bilansu kompetencji
 • dr Natalia Danek - Referent ds. rekrutacji i monitoringu  

Budynek P-3 pok. 200a
tel. 71 347 33 92
e-mail: zpk2@awf.wroc.pl

Biuro projektu czynne jest w poniedziałek i wtorek w godzinach 8.00 - 16.00 oraz czwartek 8.00 - 12.00